Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?upsk:MatÈriel et fournitures informatiques

2023/S 194-605596  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-S?upsk: MatÈriel et fournitures informatiques 2023/S 194-605596 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Pomorski w S?upsku NumÈro national d'identification: 000001459 Adresse postale: ul. Arciszewskiego 22a Ville: S?upsk Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Formela Courriel: zampub@apsl.edu.pl TÈlÈphone: +48 598405207 Fax: +48 598405380 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.apsl.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w S?upsku - 11/PN/2023 NumÈro de rÈfÈrence: 11/PN/2023
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w S?upsku w asortymencie i ilo?ciach wyszczegÛlnionych w Za??czniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo ñ ilo?ciowy.
   2.  Wykonawca zapewnia, ?e dostarczony przedmiot zamÛwienia jest fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiada wad fizycznych i jest gotowy do u?ytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupÛw cz??ci i akcesoriÛw.
   3.  Dostarczony przedmiot zamÛwienia musi posiada? niezb?dne dokumenty, instrukcje i gwarancje w j?zyku polskim. Dokumenty, kart? gwarancyjn? oraz instrukcj? obs?ugi Wykonawca dostarczy zamawiaj?cemu wraz z przedmiotem zamÛwienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 508 092.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques 32322000 ...quipement multimÈdia 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'exÈcution:
Akademia Pomorska w S?upsku
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w S?upsku w asortymencie i ilo?ciach wyszczegÛlnionych w Za??czniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo ñ ilo?ciowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques 32322000 ...quipement multimÈdia 48000000 Logiciels et systËmes d'information
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'exÈcution:
Akademia Pomorska w S?upsku
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w S?upsku w asortymencie i ilo?ciach wyszczegÛlnionych w Za??czniku nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo ñ ilo?ciowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 105-330268
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Web-Profit Maciej Ku?lik NumÈro national d'identification: 498-013-84-93 Adresse postale: Spokojna 18 Ville: Piekary ?l?skie Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-940 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 164 821.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 207 027.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Cz??? 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Web-Profit Maciej Ku?lik NumÈro national d'identification: 498-013-84-93 Ville: Spokojna 18, 41-940 Piekary ?l?skie Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 343 271.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 336 905.61 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Prezes KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
4.Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w ppkt 1; 3) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej; 4) odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ppkt 1-3 wnosi si? w terminie: 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/10/2023 Dostawa sprz?tu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych Akademii Pomorskiej w S?upsku - 11/PN/2023 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
32322000 - Équipement multimédia 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information