Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Modification d'un marchÚ /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?upsk: Services de r╚paration et d'entretien

2021/S 37-093371  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Pologne-S?upsk: Services de r╚paration et d'entretien 2021/S 037-093371 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. Adresse postale: ul. Hubalczyk█w 1 Ville: S?upsk Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Formela Courriel: zp@szpital.slupsk.pl T╚l╚phone: +48 598460620 Fax: +48 598460621 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.slupsk.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug w zakresie obs?ugi technicznej, eksploatacyjnej i codziennej w Wojew█dzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. ˝ 121/PN/2019 Num╚ro de r╚f╚rence: 121/PN/2019
II.1.2) Code CPV principal 50000000 Services de r╚paration et d'entretien
II.1.3) Type de march╚ Services
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79900000 Services divers aux entreprises et services connexes 51000000 Services d'installation ( l'exception des logiciels) 71315000 Installations techniques de b'timent
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'ex╚cution:
S?upsk, ul. Hubalczyk█w 1, POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest obs?uga techniczno-eksploatacyjna, konserwacja, naprawy i utrzymanie w ci?g?ym ruchu infrastruktury technicznej obiekt█w Wojew█dzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. zlokalizowanych w S?upsku przy ul. Hubalczyk█w 1, a tak?e w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12 polegaj?ca w szczeg█lno?ci na: 1) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji i sieci pary technologicznej oraz kot?owni parowej jako rezerwowego zabezpieczenia produkcji pary technologicznej; 2) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji i sieci kot?owni wodnej, wymiennikowni kot?owej, centralnego ogrzewania, ciep?a technologicznego oraz CWU; 3) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu ci?g?ym urz?dze?, instalacji i sieci zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 4) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzaj?cych, przesy?aj?cych i zu?ywaj?cych energi elektryczn?; 5) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji system█w wentylacji mechanicznej, klimatyzacji lokalnej oraz urz?dze ch?odniczych zainstalowanych w o obiektach Zamawiaj?cego; 6) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji system█w ch?odniczych zainstalowanych w obiektach Zamawiaj?cego; 7) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, naprawach w zakresie ?wiadczenia us?ug stolarskich, szklarskich, ?lusarskich, spawalniczych, malarskich, dekarskich, budowlanych, pomocniczych zabezpieczaj?cych i porz?dkowych; 8) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji w zakresie ?wiadczenia us?ug utrzymania obiekt█w, teren█w, urz?dze itp. zewn?trznych; 9) us?ugach w zakresie zachowania bezpiecze?stwa u?ytkowania obiekt█w oraz zapobiegaj?cych wyst?pieniu dalszych szk█d powsta?ych na skutek dzia?ania czynnik█w zewn?trznych oddzia?ywuj?cych na obiekty budowlane; 10) us?ugach zwi?zanych z pracami wykonywanymi na zlecenie DET Zamawiaj?cego po wcze?niejszym uzgodnieniu z Zamawiaj?cym; 11) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji gaz█w medycznych; 12) ?wiadczeniu us?ugi biodekontaminacji w kom█rkach organizacyjnych szpitala przy wykorzystaniu urz?dzenia Zamawiaj?cego ˝ VHP 1000ARD lub innego, je?eli w trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy udost?pni Wykonawcy; 13) ?wiadczeniu us?ug transportu wewn?trznego; 14) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, napraw drzwi automatycznych; 15) us?ugach w zakresie zachowania bezpiecze?stwa u?ytkowania obiekt█w i zapobiegaj?cych wyst?pieniu szk█d na skutek dzia?ania czynnik█w zewn?trznych oddzia?ywuj?cych na obiekt.
   2.  Szczeg█?y zakres wymaga zosta okre?lony w cz??ci IV SIWZ Opis przedmiotu zam█wienia oraz za??cznikach do opisu, kt█ry stanowi integraln cz?? niniejszej specyfikacji.
II.2.7) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 36
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de march╚ relatif au pr╚sent march╚ Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 023-051723
 
 
Section V: Attribution du march╚/de la concession
March╚ n : 1 Intitul╚:
?wiadczenie us?ug w zakresie obs?ugi technicznej, eksploatacyjnej i codziennej w Wojew█dzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. ˝ 121/PN/2019
V.2) Attribution du march╚/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du march╚/de la d╚cision d'attribution de la concession:
14/01/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le march╚/la concession a ╚t╚ attribu╚(e) un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.
Adresse postale: ul. Marsa 56A, Warszawa-Rembert█w Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 04-242 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du march╚: 5 176 839.96 PLN
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Termin zwi?zania ofert wynosi 60 dni. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium zgodnie z pkt 11 IDW. Zamawiaj?cy wymaga zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy w tym post?powaniu ˝ zgodnie z pkt 19 IDW.
   6.  Podstawy wykluczenia Wykonawc█w.
   1.  Z post?powania o udzielenie zam█wienia wyklucza si Wykonawc?, w stosunku do kt█rego zachodzi kt█rakolwiek z okoliczno?ci, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12˝23 ustawy Pzp.
   2.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty: 1) w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu: a) wykaz os█b, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zam█wienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu: a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) o?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˝ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; c) o?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne.
   2. 1) Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   7. 6.2 a˝d IDW: a) lit. a ˝ sk?ada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert... cd. w pkt VI.4.3
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia W Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunk█w Zam█wienia na stronie internetowej; 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 21.3.1 i 21.3.2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Cd. z pkt VI.3: b) je?eli w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1.a, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by wystawiony nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; c) w przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwr█ci si do w?a?ciwych organ█w odpowiednio kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
   2. 2) Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt
   7. 6.2.a, sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt
   2. 1.a, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puj si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. a) W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez Wykonawc?, Zamawiaj?cy mo?e zwr█ci si do w?a?ciwych organ█w odpowiednio kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
18/02/2021
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat apr╦s les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 79900000 Services divers aux entreprises et services connexes
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51000000 Services d'installation ( l'exception des logiciels) 71315000 Installations techniques de b'timent
VII.1.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'ex╚cution:
S?upsk, ul. Hubalczyk█w 1, POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest obs?uga techniczno-eksploatacyjna, konserwacja, naprawy i utrzymanie w ci?g?ym ruchu infrastruktury technicznej obiekt█w Wojew█dzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w S?upsku Sp. z o.o. zlokalizowanych w S?upsku przy ul. Hubalczyk█w 1, a tak?e w Ustce przy ul. Adama Mickiewicza 12 polegaj?ca w szczeg█lno?ci na: 1) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji i sieci pary technologicznej oraz kot?owni parowej jako rezerwowego zabezpieczenia produkcji pary technologicznej; 2) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji i sieci kot?owni wodnej, wymiennikowni kot?owej, centralnego ogrzewania, ciep?a technologicznego oraz CWU; 3) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu ci?g?ym urz?dze?, instalacji i sieci zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 4) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzaj?cych, przesy?aj?cych i zu?ywaj?cych energi elektryczn?; 5) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji system█w wentylacji mechanicznej, klimatyzacji lokalnej oraz urz?dze ch?odniczych zainstalowanych w o obiektach Zamawiaj?cego; 6) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji system█w ch?odniczych zainstalowanych w obiektach Zamawiaj?cego; 7) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, naprawach w zakresie ?wiadczenia us?ug stolarskich, szklarskich, ?lusarskich, spawalniczych, malarskich, dekarskich, budowlanych, pomocniczych zabezpieczaj?cych i porz?dkowych; 8) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji w zakresie ?wiadczenia us?ug utrzymania obiekt█w, teren█w, urz?dze itp. zewn?trznych; 9) us?ugach w zakresie zachowania bezpiecze?stwa u?ytkowania obiekt█w oraz zapobiegaj?cych wyst?pieniu dalszych szk█d powsta?ych na skutek dzia?ania czynnik█w zewn?trznych oddzia?ywuj?cych na obiekty budowlane; 10) us?ugach zwi?zanych z pracami wykonywanymi na zlecenie DET Zamawiaj?cego po wcze?niejszym uzgodnieniu z Zamawiaj?cym; 11) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, utrzymaniu w ruchu urz?dze?, instalacji gaz█w medycznych; 12) ?wiadczeniu us?ugi biodekontaminacji w kom█rkach organizacyjnych szpitala przy wykorzystaniu urz?dzenia Zamawiaj?cego ˝ VHP 1000ARD lub innego je?eli w trakcie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy udost?pni Wykonawcy; 13) ?wiadczeniu us?ug transportu wewn?trznego; 14) obs?udze techniczno-eksploatacyjnej, konserwacji, napraw drzwi automatycznych; 15) us?ugach w zakresie zachowania bezpiecze?stwa u?ytkowania obiekt█w i zapobiegaj?cych wyst?pieniu szk█d na skutek dzia?ania czynnik█w zewn?trznych oddzia?ywuj?cych na obiekt.
   2.  Szczeg█?y zakres wymaga zosta okre?lony w cz??ci IV SIWZ opis przedmiotu zam█wienia oraz za??cznikach do opisu, kt█re stanowi integraln cz?? niniejszej specyfikacji.
VII.1.5) Dur╚e du march╚, accord-cadre, syst╦me d'acquisition dynamique ou concession Dur╚e en mois: 36
VII.1.6) Informations sur le montant du march╚/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du march╚/du lot/de la concession: 5 176 839.96 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.
Adresse postale: ul. Marsa 56a Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 04-242 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et ╚tendue des modifications (avec indication des ╚ventuels changements pr╚alablement apport╚s au contrat):
Niniejszy aneks zosta zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w zwi?zku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19 innych chor█b zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue n╚cessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entit╚ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas pr╚voir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification n╚cessaire et explication du caract╦re impr╚vu de ces circonstances:
Niniejszy aneks zosta zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) w zwi?zku z art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach zwi?zanych z zapobieganiem, przeciwdzia?aniem i zwalczaniem COVID-19 innych chor█b zaka?nych oraz wywo?anych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 i 567).
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualis╚e du march╚ avant les modifications (prenant en compte les ╚ventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix ant╚rieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concern╚) Valeur hors TVA: 5 176 839.96 PLN Montant total du march╚ apr╦s les modifications Valeur hors TVA: 5 217 352.96 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
50000000 - Services de rÚparation et d'entretien 
51000000 - Services d'installation (Ó l'exception des logiciels) 
71315000 - Installations techniques de bÔtiment 
79900000 - Services divers aux entreprises et services connexes