Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-S?upsk: Travaux de construction

2020/S 200-484166  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Pologne-S?upsk: Travaux de construction 2020/S 200-484166 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Infrastruktury Miejskiej w S?upsku, który dzia?a w imieniu i na rzecz Miasta S?upsk Adresse postale: ul. Przemys?owa 73 Ville: S?upsk Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 76-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Emanuela Sowi?ska Courriel: zamowienia@zimslupsk.com Téléphone: +48 598410091 Fax: +48 598483735 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zimslupsk.com Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/zimslupsk
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: gminna samorz?dowa jednostka organizacyjna
I.5) Activité principale Autre activité: kierowanie w zakresie efektywno?ci gospodarowania
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa transportowego w?z?a integracyjnego miasta S?upska Numéro de référence: ZP.261.10.2020.ZP1
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. zadania inwestycyjnego pn. "W?ze transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego S?upska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej" - umowa o dofinansowanie nr RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 z dnia 12 wrze?nia 2017 r., realizowanego w ramach projektu. Wykonawca obowi?zany jest wykonywa sukcesywnie, cz??ciami przedmiot zamówienia. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowi?zany do osi?gni?cia celu projektu, tj. wybudowania efektywnie funkcjonuj?cego, w skali regionu, transportowego w?z?a integruj?cego publiczny transport zbiorowy.
   2.  Projektowanie i budowa b?d realizowane zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - Warunki kontraktowe dla urz?dze oraz projektowania i budowy dla urz?dze elektrycznych i mechanicznych oraz robót in?ynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawc - czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z errat - SIDIR - ?ó?ty FIDIC.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 23 495 934.96 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71000000 Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 71220000 Services de création architecturale 45310000 Travaux d'équipement électrique 51610000 Services d'installation d'ordinateurs et de matériel de traitement de l'information 45233120 Travaux de construction de routes 45232400 Travaux de construction d'égouts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'exécution:
S?upsk, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Zamówienie obejmuje m.in. zaprojektowanie i wykonanie zgodnie z dokumentacj?, obowi?zuj?cymi przepisami bhp, ppo?. oraz sztuk budowlan?, robót budowlanych opisanych w PFU, obejmuj?cych tak?e ni?ej wymienione elementy, lecz bez ograniczania si wy??cznie do nich: a) opracowanie mapy do celów projektowych; b) uzyskanie wszelkich materia?ów potrzebnych do projektowania; c) wyst?powanie w imieniu Zamawiaj?cego i uzyskanie koniecznych warunków technicznych, ekspertyz, uzgodnie?, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiaj?cego wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych zwi?zanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia; d) sporz?dzenie dokumentacji niezb?dnej do realizacji robót zgodnie z wymaganiami i w ilo?ci okre?lonej w PFU; e) przeprowadzenie prac przygotowawczych, porz?dkowych, zabezpieczaj?cych; f) zabezpieczenie placu budowy; g) zorganizowanie zaplecza oraz biura budowy; h) przeprowadzenie prac rozbiórkowych; i) oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikaj?cym z uzgodnie z zarz?dcami tych dróg; j) zapewnienie bie??cej sta?ej obs?ugi geodezyjnej przez uprawnione s?u?by geodezyjne; k) za?o?enie i prowadzenie dokumentacji budowlanej przewidzianej przepisami prawa oraz dokumentuj?cej wszelkie uwarunkowania prowadzonych robót budowlanych; l) przeprowadzenie wymaganych prób i bada?, wraz z uzyskaniem odbioru robót i przygotowaniem dokumentów zwi?zanych z oddaniem obiektów do u?ytkowania; m) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej dla przeprowadzonych robót, w tym wykonanie operatu powykonawczego projektu wraz z inwentaryzacj geodezyjn powykonawcz?; n) dokonanie sprawdzenia i rozruchu urz?dze oraz poprawno?ci dzia?ania systemu; o) przed?o?enie, pod rygorem odmowy monta?u instalacji, urz?dze lub innych podzespo?ów lub ich zdemontowania, przed monta?em urz?dze lub innych podzespo?ów nast?puj?cych dokumentów: - deklaracji w?asno?ci u?ytkowych pozwalaj?cych na umieszczenie przez producenta znaku CE lub równowa?nego, tj. nadanego przez niezale?ne laboratorium badawcze, posiadaj?cych akredytacj na terenie Unii Europejskiej i potwierdzaj?ce wykonanie zgodnie z normami, - kart katalogowych, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równowa?nych producenta, które posiadaj niezb?dne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich parametrów i cech, okre?lonych odpowiednio w SIWZ, PFU i dokumentacji; Wykonawca winien potwierdzi autentyczno? dostarczanych dokumentów poprzez zapis na ka?dej stronie ich tekstów: "Za zgodno? z orygina?em"; p) wykonanie oraz zamontowanie 1 tablicy informacyjnej dwustronnej i 4 tablic pami?tkowych zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 (Za??cznik nr 19 do SIWZ), aktualnymi na dzie dokonywania danej czynno?ci zwi?zanej z realizacj umowy, w miejscach wskazanych przez Zamawiaj?cego wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwole na monta tablic i ich ekspozycj?; q) przeniesienie na Zamawiaj?cego praw w?asno?ci intelektualnej do wykonanej dokumentacji; r) zapewnienie obs?ugi konserwatorskiej, geodezyjnej, geotechnicznej, i archeologicznej; s) wykonanie dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi niezb?dnymi protoko?ami z prób i pomiarów oraz atestami i aprobatami; t) przeszkolenie przedstawicieli Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi i eksploatacji wykonanych instalacji i zamontowanych urz?dze?; u) wykonanie przegl?dów gwarancyjnych i us?ug serwisowych wytworzonych w ramach zamówienia budynków, instalacji i urz?dze przez okres obowi?zywania gwarancji.
   8.  Wymagany okres gwarancji jako?ci na wykonany przedmiot zamówienia wynosi 60 miesi?cy. Szczegó?y w Szczególnych warunkach kontraktu.
   9.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w SIWZ i za?. do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Personel Wykonawcy / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Zagospodarowanie gruntu rodzimego i kostki kamiennej z rozbiórki / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Serwis IT / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt "W?ze transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego S?upska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej" uzyska dofinansowanie ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020, o priorytetowa 9 Mobilno??, dzia?anie
   9. 1 Transport miejski, poddzia?anie
   9. 1.2 Transport miejski wspó?finansowanego z EFRR.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 088-209643
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
"Budowa transportowego w?z?a integracyjnego miasta S?upska" w ramach projektu "W?ze transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego S?upska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ATP Budownictwo Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kijowskiego 5 Ville: S?upsk Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 76-200 Pays: Pologne Courriel: biuro@atpb.pl Téléphone: +48 501683326
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 861 790.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 23 495 934.96 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp. Prawa i obowi?zki Wykonawców w toku wnoszenia ?rodków ochrony prawnej okre?lone s w dziale VI ustawy Pzp (art. 179-198g).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45232400 - Travaux de construction d'égouts 
45233120 - Travaux de construction de routes 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
51610000 - Services d'installation d'ordinateurs et de matériel de traitement de l'information 
71000000 - Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
71220000 - Services de création architecturale