Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ustro?:Charbon maigre

2022/S 225-648624  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Ustro?: Charbon maigre 2022/S 225-648624 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunalne Sp█?ka z o.o.
Num╚ro national d'identification: REGON 072196702 Adresse postale: M. Konopnickiej 40 Ville: Ustro? Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-450 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krystian Wa?ach Courriel: sppk@pkustron.pl T╚l╚phone: +48 338543500 Fax: +48 338543983 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pk.ustron.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Sp█?ka Komunalna
I.5) Activit╚ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Sukcesywna dostawa mia?u w?glowego dla Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu Num╚ro de r╚f╚rence: ZP/1/2022
II.1.2) Code CPV principal 09111210 Charbon maigre
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa (obejmuj?ca za?adunek, transport i roz?adunek) mia?u w?glowego (energetycznego) loco na plac kot?owni Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu przy ulicy Krzywej w ilo?ci 700 ton. Zam█wiony i dostarczony mia? w?glowy musi spe?nia? ni?ej wymienione parametry jako?ciowe: ´ klasa mia?u: 23/15/0,6 ´ warto?? opa?owa: 22100-23500 kJ/kg ´ typ: 32.1 ´ wymiar ziarna: 0-20 mm ´ zawarto?? popio?u: nie wi?cej ni? 15 % ´ zawarto?? siarki: nie wi?cej ni? 1 % ´ wilgotno?? ca?kowita: nie wi?cej ni? 12 % Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 877 390.24 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL225 Bielski Lieu principal d'ex╚cution:
Miasto Ustro?
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa (obejmuj?ca za?adunek, transport i roz?adunek) mia?u w?glowego (energetycznego) loco na plac kot?owni Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu przy ulicy Krzywej w ilo?ci 700 ton. Zam█wiony i dostarczony mia? w?glowy musi spe?nia? ni?ej wymienione parametry jako?ciowe: ´ klasa mia?u: 23/15/0,6 ´ warto?? opa?owa: 22100-23500 kJ/kg ´ typ: 32.1 ´ wymiar ziarna: 0-20 mm ´ zawarto?? popio?u: nie wi?cej ni? 15 % ´ zawarto?? siarki: nie wi?cej ni? 1 % ´ wilgotno?? ca?kowita: nie wi?cej ni? 12 % Dostawa mia?u w?glowego winna by? realizowana w oparciu o z?o?one przez Zamawiaj?cego szczeg█?owe zam█wienia. Dostawa b?dzie ka?dorazowo okre?lona zam█wieniem (pisemnie lub drog? elektroniczn?) z podaniem wielko?ci dostawy. Dostawa mia?u w?glowego winna odbywa? si? w dni robocze w godzinach 7:00-14:30 transportem samochodowym z obowi?zkiem wa?enia ka?dego samochodu na legalizowanej wadze Zamawiaj?cego. Wykonawca zobowi?zany jest wraz ka?d? dostaw? przed roz?adunkiem udokumentowa? jako?? mia?u w?glowego spe?niaj?c? wymagania parametr█w jako?ciowych okre?lonych przez Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy informuje, i? przy realizacji przedmiotu zam█wienia stosuje prawo opcji, co oznacza, ?e podana w pkt.
   2. 3. SWZ ilo?? mia?u w?glowego (700 ton) jest ilo?ci? minimaln?, kt█r? nale?y wyceni? w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres dostaw b?dzie wi?kszy ni? 700 ton Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo opcji do zwi?kszenia przedmiotu zam█wienia do maksymalnej ilo?ci czyli do 1400 ton mia?u w?glowego. Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zam█wienia opcjonalnego uzale?nione b?dzie od bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego jako uprawnienie, z kt█rego mo?e lecz nie musi skorzysta?. b) Zamawiaj?cy ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Zam█wienia realizowane w ramach prawa opcji s? jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Brak z?o?enia zam█wienia obj?tego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego. d) Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zam█wienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy informuje, i? przy realizacji przedmiotu zam█wienia stosuje prawo opcji, co oznacza, ?e podana w pkt.
   2. 3. SWZ ilo?? mia?u w?glowego (700 ton) jest ilo?ci? minimaln?, kt█r? nale?y wyceni? w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres dostaw b?dzie wi?kszy ni? 700 ton Zamawiaj?cemu przys?uguje prawo opcji do zwi?kszenia przedmiotu zam█wienia do maksymalnej ilo?ci czyli do 1400 ton mia?u w?glowego. Warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zam█wienia opcjonalnego uzale?nione b?dzie od bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego jako uprawnienie, z kt█rego mo?e lecz nie musi skorzysta?. b) Zamawiaj?cy ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Zam█wienia realizowane w ramach prawa opcji s? jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Brak z?o?enia zam█wienia obj?tego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego. d) Wykonawca zobowi?zany jest do realizacji zam█wienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Oferty zostan? ocenione w oparciu o nast?puj?ce kryteria:
   1.  cena ofertowa ˝ 60 %;
   2.  termin realizacji szczeg█?owego zam█wienia ˝ 40 %.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 156-447040
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Sukcesywna dostawa mia?u w?glowego dla Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Atex Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: NIP: 9691366316 Adresse postale: ul. Gliwicka 3 Ville: Pilchowice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-145 Pays: Pologne Courriel: j.gajewska@pwatex.pl T╚l╚phone: +48 734178683
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 1 707 223.00 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 1 741 663.00 PLN prise en consid╚ration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚ Description succincte de la part du contrat sous-trait╚e:
Transport samochodowy - DAV-TRANS Dawid Jonderko
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.O?wiadczenia i dokumenty sk?adane wraz z ofert?:
   1. 1. Oferta sk?adana jest pod rygorem niewa?no?ci w formie elektronicznej. Ofert? nale?y sporz?dzi? zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 1 do SWZ. Ponadto do oferty nale?y za??czy?:
   1. 2. O?wiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie wskazanym w pkt
   6. 1 i
   6. 2 SWZ. O?wiadczenie sk?ada si? na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.014.2016, str. 16), zwanego dalej Đjednolitym dokumentemţ lub ĐJEDZţ. O?wiadczenie nale?y z?o?y? zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ.
   1. 3. Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy ˝ je?eli zosta?o ustanowione b?d? do reprezentowania Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie (dotyczy r█wnie? sp█?ki cywilnej).
   1. 4. Dow█d wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieni??nej, do oferty nale?y do??czy? (w wyodr?bnionym pliku) elektroniczny dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium ˝ zgodnie pkt 11.1.
   1. 5. Zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w przypadku gdy Wykonawca, korzysta ze zdolno?ci innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 118 ustawy.
   1. 6. O?wiadczenie sk?adane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z kt█rego wynika, kt█re us?ugi wykonaj? poszczeg█lni Wykonawcy ˝ dotyczy tylko Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o zam█wienie. O?wiadczenie nale?y z?o?y? zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
   2.  W prowadzonym post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego Zamawiaj?cy przewiduj? tzw. Đprocedur? odwr█con?ţ, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny z?o?onych ofert, pod k?tem kryteri█w oceny ofert, okre?lonych w pkt 18 SWZ oraz przes?anek odrzucenia oferty (art. 226 ustawy Pzp), po czym dopiero wy??cznie w odniesieniu do Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowa?a si? na najwy?szej pozycji rankingowej) dokona kwalifikacji podmiotowej tego Wykonawcy, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, tj. za??da od niego ˝ na podstawie art. 126 ustawy Pzp ˝ przed?o?enia podmiotowych ?rodk█w dowodowych.
   3.  Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie?? wadium w wysoko?ci 3000,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce z? 00/100). Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert i utrzymywa? nieprzerwanie do dnia up?ywu terminu zwi?zania ofert?, z wyj?tkiem przypadk█w, o kt█rych mowa w pkt 11.1 SWZ.
   4.  Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim w formie elektronicznej za przy u?yciu miniPortalu, kt█ry dost?pny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
   4. 1. W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si? przy u?yciu miniPortalu, kt█ry dost?pny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dost?pnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej [adres mailowy do kontaktu z Zamawiaj?cym: sppk@pkustron.pl
   4. 2. Wykonawca zamierzaj?cy wzi?? udzia? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, musi posiada? konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj?cy konto na ePUAP ma dost?p do nast?puj?cych formularzy: ĐFormularz do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskuţ oraz do ĐFormularza do komunikacjiţ.
   4. 3. Szczeg█?y w pkt
   9. 1 SWZ https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal sppk@pkustron.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zasady, terminy oraz spos█b korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej szczeg█?owo reguluj? przepisy dzia?u IX ustawy ˝ ?rodki ochrony prawnej (art. 505˝590 ustawy Pzp).
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorc█w.
   4.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania Wykonawc█w lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakup█w, systemie kwalifikowania Wykonawc█w lub konkursie, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   6.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   7.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   8.  Zgodnie z art. 515 ustawy Pzp, odwo?anie wnosi si?:
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne;
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zam█wie?, kt█rych warto?? jest r█wna albo przekracza progi unijne.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych ˝ Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
17/11/2022 Sukcesywna dostawa mia?u w?glowego dla Przedsi?biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Ustroniu 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09111210 - Charbon maigre