01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 18/12/2018
Date de péremption : 02/01/2019
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Ustrzyki Dolne: Services sylvicoles

2018/S 243-555511 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
18/12/2018 S243  - - Services - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Ustrzyki Dolne: Services sylvicoles 2018/S 243-555511 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Ustrzyki Dolne ul. Rynek 6 Ustrzyki Dolne 38-700 Pologne Point(s) de contact: Monika W█jcik Courriel: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl Fax: +48 134611033 Code NUTS: PL Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl http://www.ustrzykidolne.krosno.lasy.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzegi_dolne/zamowienia_publiczne Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne w Le?nictwie Tele?nica w 2019 roku Num╚ro de r╚f╚rence: ZGS.270.1.33.2018
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z p█?n. zm. ˝ dalej: ĐUstawa o lasachţ) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiekt█w turystycznych i edukacyjnych oraz pozyskania choinek do wykonania na terenie Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne w Le?nictwie Tele?nica w roku 2019.
   2.  Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywo?anych przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Kwota brutto przeznaczona przez Zamawiaj?cego na sfinansowanie zam█wienia wynosi 731 359,18 PLN.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Lieu principal d'ex╚cution:
Nadle?nictwo Ustrzyki Dolne - Le?nictwo Tele?nica
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o lasach, obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, utrzymania obiekt█w turystycznych i edukacyjnych oraz pozyskania choinek do wykonania na terenie Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne w Le?nictwie Tele?nica w roku 2019.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Organizacja realizacji przedmiotu zam█wienia ˝ deklarowana liczba pilarzy z do?wiadczeniem minimum trzyletnim / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w zam█wienia / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Organizacja realizacji zam█wienia ˝ dysponowanie potencja?em technicznym do wykonywania lub naprawy szlak█w operacyjnych / Pond╚ration: 10 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2019 Fin: 31/12/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (dalej: ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niekt█re z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zam█wienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 12 do SIWZ.
   2.  Ze wzgl?du na brak miejsca w seksji IV.1.1) tu zamieszczone jest uzasadnienie zastosowania skr█conego terminu og?oszenia do 15 dni od dnia jego przekazania do publikacji w Dz.U. UE korzystaj?c z przes?anki wynikaj?cej z art. 43 ust. 2b pkt 2) Pzp. Zamawiaj?cy ˝ Nadle?nictwo Ustrzyki Dolne niezw?ocznie po zatwierdzeniu prowizorium planu na rok 2019 og?osi przetarg na wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej z co najmniej czterdziestodniowym terminem sk?adania ofert, z podzia?em na cz??ci (og?oszenie nr 2018/S 199-451859 przes?ane do publikacji 12.10.2018 r., opublikowane w Dz.U. UE 16.10.2018 r.). W przetargu tym konieczne by?o uniewa?nienie cz??ci nr 9 pn. ĐLe?nictwo Tele?nicaţ z powodu przewy?szenia w ofertach kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zam█wienia (podst. prawna ˝ art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych). Kwoty przeznaczone na sfinansowanie ca?o? zam█wienia oraz na przedmiotow cz?? by?y obliczane z du? dok?adno?ci na podstawie corocznych wynik█w przetarg█w, przewiduj?c pewien procent jej zwi?kszenia. Potencjalni wykonawcy dysponowali odpowiednim czasem na zapozowanie si z przedmiotem zam█wienia. Prowadzenie kolejnego post?powania przetargowego to dodatkowy minimalny czas przekraczaj?cy co najmniej 60 dni (termin og?oszenia plus czas niezb?dny na badanie ofert). Zamawiaj?cy w tym okresie powinien ju prowadzi dzia?ania gospodarcze w ramach gospodarki le?nej i wykonywa zadania z zakresu hodowli i ochrony lasu, wycinkami zwi?zanymi z bezpiecze?stwem publicznym, w tym na szlakach komunikacyjnych, zapewnieniem trwa?o?ci lasu pozyskaniem i zrywk drewna, prowadzeniem racjonalnej gospodarki ?owieckiej, w szczeg█lno?ci dokarmianie zwierzyny oraz prowadzeniem dzia?a zabezpieczaj?cych przez rozprzestrzenianiem si afryka?skiego pomoru ?wi (ASF). Zamawiaj?cy nie posiada w?asnego zaplecza osobowego i technicznego, kt█re umo?liwi?oby realizacj zada z zakresu gospodarki le?nej w ramach w?asnych si i ?rodk█w. St?d te zachodzi konieczno? udzielenia zam█wienia publicznego na realizacj us?ug w opisanym powy?ej zakresie. Zamawiaj?cy rozstrzygn? ju przetargi na sprzeda surowca drzewnego i od stycznia 2019 zobligowany b?dzie do realizacji zobowi?za umownych na dostarczanie drewna. Wi??e si to z konieczno?ci pozyskania tego drewna w lesie oraz jego zerwania na sk?ady, tak aby zapewni odpowiedni poziom dostaw dla kupuj?cych drewno i prawid?owo zrealizowa umowy sprzeda?y. Zastosowanie podstawowego terminu sk?adania ofert w przetargu na wykonawstwo us?ug le?nych spowoduje, ?e Zamawiaj?cy nara?a si na niedochowanie termin█w dostaw surowca drzewnego, co w konsekwencji mo?e narazi Zamawiaj?co na obowi?zek zap?aty kar umownych jak r█wnie na dalej id?ce roszczenie odszkodowawcze ze strony kupuj?cych drewno. 2018/S 199-451859
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 6 700,00 PLN. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Zasady wnoszenia wadium opisane s w rozdziale 9 SIWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
I. Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu. II. Ze wzgl?du na brak miejsca w og?oszeniu tutaj zmieszczone zostaj informacje dot. wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia oraz wykonawc█w wykonuj?cych dzia?alno? w formie sp█?ki cywilnej:
   1.  W przypadku oferty wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (konsorcjum): w formularzu oferty nale?y wskaza firmy (nazwy) wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia; b) oferta musi by podpisana w taki spos█b, by wi?za?a prawnie wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Osoba podpisuj?ca ofert musi posiada umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynika z tre?ci pe?nomocnictwa za??czonego do oferty; c) JEDZ sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te potwierdzaj spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. O?wiadczenie wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia sk?adane na formularzu JEDZ powinno zosta z?o?one przed up?ywem terminu sk?adania ofert oraz powinno mie form dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez ka?dego z nich w zakresie w jakim potwierdzaj spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zasady zwi?zane z przes?aniem formularza JEDZ w formie dokumentu elektronicznego zosta?y opisane w rozdziale 8 SIWZ. d) dokumenty, o kt█rych mowa w Sekcji VI.3) ust. 3 obowi?zany b?dzie z?o?y ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia e) wszyscy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia b?d ponosi odpowiedzialno? solidarn za wykonanie umowy; f) Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia wyznacz spo?r█d siebie Wykonawc kieruj?cego (lidera), upowa?nionego do zaci?gania zobowi?za?, otrzymywania polece oraz instrukcji dla i w imieniu ka?dego, jak te dla wszystkich partner█w; g) Zamawiaj?cy mo?e w ramach odpowiedzialno?ci solidarnej ??da wykonania umowy w ca?o?ci przez lidera lub od wszystkich Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia ??cznie lub ka?dego z osobna.
   2.  W przypadku wykonawc█w wykonuj?cych dzia?alno? w formie sp█?ki cywilnej postanowienia dot. oferty wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia (konsorcjum) stosuje si odpowiednio.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
I. Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu. II. Ze wzgl?du na brak miejsca w og?oszeniu tutaj Zamawiaj?cy zamieszcza informacj?, ?e Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodni zamawiaj?cemu, ?e realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, w szczeg█lno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia. Dokument, z kt█rego b?dzie wynika zobowi?zanie podmiotu trzeciego powinien wyra?a w spos█b jednoznaczny wol udost?pnienia Wykonawcy ubiegaj?cemu si o zam█wienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywa jakiego zasobu dotyczy, okre?la jego rodzaj, zakres, czas udost?pnienia oraz inne okoliczno?ci wynikaj?ce ze specyfiki danego zasobu. Z tre?ci przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynika?: (1) zakres dost?pnych wykonawcy zasob█w innego podmiotu; (2) spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; (3) zakres i okres udzia?u innego podmiotu przy wykonywaniu zam█wienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolno?ciach kt█rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych wykszta?cenia, kwalifikacji zawodowych lub do?wiadczenia, zrealizuje us?ugi, kt█rych wskazane zdolno?ci dotycz?. Niewi???cy wz█r zobowi?zania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby wykonania zam█wienia stanowi za??cznik nr 12 do SIWZ. Je?eli Wykonawca, wykazuj?c spe?nianie warunk█w, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp (pkt
   6. 2. SIWZ), polega na zasobach innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ust. 1 Pzp zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert?:
   1.  o?wiadczenia podmiotu trzeciego o spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu (w zakresie warunku, w stosunku do kt█rego udost?pnia sw█j potencja?) i braku podstaw do wykluczenia na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zosta z?o?ony pod rygorem niewa?no?ci w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   2.  zobowi?zanie podmiotu trzeciego albo inny dokument s?u??cy wykazaniu udost?pnienia wykonawcy potencja?u przez podmiot trzeci. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
I. Ze wzgl?du na bark miejsca w og?oszeniu tu zamieszczona jest informacja o dokumentach sk?adanych przez wykonawc█w maj?cych siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
   1.  Zamiast dokument█w: 1) o kt█rych mowa w Sekcji VI.3) ust. 3 od lit. a) do lit. c) sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (b) nie zalega z uiszczeniem podatk█w, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo, ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, 2) o kt█rych mowa w Sekcji VI.3) ust.
   3.  lit. d) sk?ada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.
   2.  Dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej w pkt I.1.1) lit. (a) oraz w pkt I.1.2) powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokumenty, o kt█rych mowa powy?ej w pkt I.1.1) lit. (b) powinny by wystawiane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w pkt I.1 zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt I.2. stosuje si odpowiednio.
   5.  W przypadku w?tpliwo?ci co do tre?ci dokumentu z?o?onego przez Wykonawc maj?cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj?cy mo?e zwr█ci si do w?a?ciwych organ█w odpowiednio kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, z wnioskiem o udzielenie niezb?dnych informacji dotycz?cych tego dokumentu.
   6.  Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kt█rej dotyczy dokument wskazany w Sekcji IV.3) ust. 3 lit. d), sk?ada dokument, o kt█rym mowa w pkt I.1.2), w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 6 Pzp. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt I.2. zdanie pierwsze stosuje si?.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
I. Warunki zdolno?ci technicznej i kwalifikacji zawodowych zostan uznane za spe?nione:
   1.  W zakresie do?wiadczenia - je?eli Wykonawca wyka?e ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie) zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) us?ug lub us?ugi polegaj?ce na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu (tj. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu), zrywki i pozyskania drewna, na ??czn kwot nie mniejsz ni brutto 330 000,00 PLN.
   2.  W zakresie potencja?u technicznego oraz w zakresie os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia - je?eli Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje: ˇ co najmniej 1 sztuk sprz?tu przystosowanego do zrywki drewna stosowego i k?odowanego z za?adunkiem mechanicznym (przez co Zamawiaj?cy rozumie forwarder lub ci?gnik uniwersalny z przyczep do zrywki drewna zaopatrzon w ?uraw do za?adunku, posiadaj?cy aktualne badania dozorowe zgodnie z Ustaw z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1040 z p█?n. zm.), ˇ co najmniej 1sztuk ci?gnika zrywkowego typu skider lub ci?gnika przystosowanego do zrywki drewna wielkowymiarowego (w przypadku ci?gnik█w przystosowanych do zrywki drewna Zamawiaj?cy okre?la minimaln moc ci?gnika na 75 KM), ˇ co najmniej 2 osobami, kt█re uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark zgodnie z ▀ 21 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 24.8.2006 r. w sprawie bezpiecze?stwa i higieny pracy przy wykonywaniu niekt█rych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz.U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65), ˇ co najmniej 1 osob?, kt█ra uko?czy?a szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
   8. 5.2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadaj?c odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowi?zuj?cych przepis█w kt█re uprawniaj do pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia, potencja?u technicznego oraz zakresie os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia Zamawiaj?cy wymaga wype?nienia formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (dalej: ĐJEDZţ) tylko cz??ci IV: Kryteria kwalifikacji sekcji ?: Og█lne o?wiadczenie dotycz?ce wszystkich kryteri█w kwalifikacji. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym - nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w potwierdzaj?cych spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej i zawodowej: a) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych us?ug), dat wykonania (dat dziennych rozpocz?cia i zako?czenia realizacji) i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane (wz█r wykazu us?ug stanowi za??cznik nr 9 do SIWZ), b) dowody, ?e wskazane przez wykonawc us?ugi na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o kt█rych mowa powy?ej s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy. c) wykaz os█b, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia publicznego, w szczeg█lno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnie (je?eli s wymagane), a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania (wz█r wykazu os█b skierowanych przez wykonawc do realizacji zam█wienia stanowi za??cznik nr 10 do SIWZ) d) wykaz urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wz█r wykazu urz?dze technicznych dost?pnych wykonawcy w celu wykonania zam█wienia stanowi za??cznik nr 11 do SIWZ).
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 12 do SIWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunk█w ich wprowadzenia.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚ Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel charg╚s de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte Proc╚dure acc╚l╚r╚e Justification:
Ze wzgl?du na bark miejsca uzasadnienie zastosowania procedury przyspieszonej w Sekcji II.2.11)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 02/01/2019 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 02/03/2019
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 02/01/2019 Heure locale: 13:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi 31.12.2018 r. o godzinie 13:30 w siedzibie Zamawiaj?cego, tj. Nadle?nictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne w sali narad Nadle?nictwa Ustrzyki Dolne, POLSKA. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci na stronie internetowej informacj z otwarcia ofert.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
W post?powaniu mog bra udzia Wykonawcy niepodlegaj?cy wykluczeniu z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, w art. 24 ust. 5 pkt 1,2, 4-8 Pzp oraz spe?niaj?cy warunki udzia?u, o kt█rych mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, okre?lone w Sekcji III.1.3)
   2.  Wykaz dokument█w i o?wiadcze sk?adanych na potwierdzenie spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie zdolno?ci technicznej i zawodowej zawiera Sekcja III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standard█w.
   3.  Wykaz o?wiadcze i dokument█w sk?adanych na wezwanie Zamawiaj?cego przez Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, potwierdzaj?cych okoliczno?ci braku podstaw wykluczenia z post?powania: a) Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. b) Za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatk█w, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. c) Za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczeg█lno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu. d) Informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. e) O?wiadczenie o niezaleganiu z op?acaniem podatk█w i op?at lokalnych, o kt█rych mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (wg wzoru - za?. 8 do SIWZ); j) o?wiadczenie dot. przes?anek wykluczenia opisanych w art. 24 ust 1 pkt 15 i 22 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 i 7 Pzp.
   4.  W niniejszym post?powaniukomunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl, z tym ?e sk?adanie ofert odbywa si za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego r█wnie na miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Pzp, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   6.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
14/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles