Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-T?uszcz:Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement

2023/S 97-303123  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-T?uszcz: Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement 2023/S 097-303123 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GMINA T?USZCZ NumÈro national d'identification: REGON 550668166 Adresse postale: ul. Warszawska 10 Ville: T?uszcz Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni Code postal: 05-240 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@tluszcz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.tluszcz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych z terenu Gminy T?uszcz oraz z Punktu Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych (PSZOK) NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.1.2.2023
II.1.2) Code CPV principal 90000000 Services d'Èvacuation des eaux usÈes et d'Èlimination des dÈchets, services d'hygiÈnisation et services relatifs l'environnement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielolokalowa, domki letniskowe lub inne nieruchomo?ci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe), nieruchomo?ci niezamieszka?ych oraz z Punktu Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych (PSZOK) w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, ustawy o odpadach, WojewÛdzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla WojewÛdztwa Mazowieckiego oraz przepisÛw prawa miejscowego.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 552 415.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy T?uszcz (bez PSZOK)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513100 Services d'Èlimination des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Lieu principal d'exÈcution:
gmina T?uszcz
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 1 ñ OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu Gminy T?uszcz (bez PSZOK), ktÛra obejmuje: 1) odbiÛr i zagospodarowanie z nieruchomo?ci zamieszka?ych (zabudowa jednorodzinna, zabudowa wielolokalowa oraz domki letniskowe lub inne nieruchomo?ci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) oraz z nieruchomo?ci niezamieszka?ych ka?dej ilo?ci wystawionych: a) odpadÛw niesegregowanych (zmieszanych) b) odpadÛw segregowanych z podzia?em na frakcje: - papier, - tworzywa sztuczne (w tym metale i odpady opakowaniowe wielomateria?owe), - szk?o, - bioodpady, - popiÛ?, c) odpadÛw wielkogabarytowych w ramach tzw. Ñwystawkiî. 2) dostarczanie w?a?cicielom nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, workÛw do selektywnego zbierania odpadÛw komunalnych w ilo?ci wynikaj?cej z potrzeb, 3) wyposa?enie 5 aptek w pojemniki na przeterminowane leki oraz odbiÛr i zagospodarowanie z nich ka?dej ilo?ci zebranych odpadÛw, 4) odbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw zgromadzonych w 66 koszach ulicznych znajduj?cych si? na terenach wiejskich gminy, 5) dostarczenie pod wskazany adres na zg?oszenie Zamawiaj?cego jednego worka typu Ñbig-bagî do zbierania odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych oraz odebranie go w czasie trwania umowy, 6) dostarczenie do PSZOK kontenera KP7 na bioodpady, 7) przeprowadzenie jednej akcji promuj?cej prawid?ow? segregacj? odpadÛw oraz korzy?ci wynikaj?cych z kompostowania bioodpadÛw.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: norma emisji spalin / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania przedmiotu zamÛwienia ñ okres w miesi?cach: 12 (dotyczy wszystkich cz??ci zamÛwienia). UWAGA! Planowany termin obowi?zywania umowy ñ umowa obowi?zuje w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 30 kwietnia 2024 r. przy za?o?eniu, ?e odbiÛr odpadÛw komunalnych realizowany b?dzie od dnia 01 maja 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. tj. przez okres 12 miesi?cy z zastrze?eniem, ?e w przypadku, gdy niemo?liwym b?dzie realizacja umowy od 01 maja 2023r. ñ b?dzie ona realizowana przez okres 12 miesi?cy od daty udzielenia zamÛwienia.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z PSZOK
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Lieu principal d'exÈcution:
gmina T?uszcz
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 2 ñ OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z Punktu Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych (PSZOK), ktÛra obejmuje: 1) Wyposa?enie PSZOK w co najmniej: 7 kontenerÛw KP7 (w tym 2 zamykane), 3 pojemniki o pojemno?ci 1100 l oraz 2 pojemniki o pojemno?ci 60 l niezb?dne do zbierania odpadÛw. 2) odbiÛr i zagospodarowanie ka?dej ilo?ci odpadÛw zebranych w PSZOK w tym co najmniej nast?puj?cych frakcji: a) papieru, b) metali, c) tworzyw sztucznych w tym opakowa? wielomateria?owych, d) szk?a, e) odpadÛw niebezpiecznych stanowi?cych odpady komunalne, f) przeterminowanych lekÛw i chemikaliÛw, g) niekwalifikuj?cych si? do odpadÛw medycznych powsta?ych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktÛw leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczegÛlno?ci igie? i strzykawek), h) mebli i innych odpadÛw wielkogabarytowych, i) zu?ytych opon, j) odpadÛw budowlanych i rozbiÛrkowych z gospodarstw domowych, k) tekstyliÛw i odzie?y.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: norma emisji spalin / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania przedmiotu zamÛwienia ñ okres w miesi?cach: 12 (dotyczy wszystkich cz??ci zamÛwienia). UWAGA! Planowany termin obowi?zywania umowy ñ umowa obowi?zuje w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia 30 kwietnia 2024 r. przy za?o?eniu, ?e odbiÛr odpadÛw komunalnych realizowany b?dzie od dnia 01 maja 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. tj. przez okres 12 miesi?cy z zastrze?eniem, ?e w przypadku, gdy niemo?liwym b?dzie realizacja umowy od 01 maja 2023r. ñ b?dzie ona realizowana przez okres 12 miesi?cy od daty udzielenia zamÛwienia.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 021-058167
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych z terenu Gminy T?uszcz oraz z Punktu Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych (PSZOK)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI ZIELONKA Sp. z o.o.
Ville: Zielonka Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jurant Sp. z o.o. Sp. J.
Ville: Zielonka Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGO MAZOWSZE Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 172 876.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych z terenu Gminy T?uszcz oraz z Punktu Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych (PSZOK)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRZEDSI?BIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI ZIELONKA Sp. z o.o.
Ville: Zielonka Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Jurant Sp. z o.o. Sp. J Ville: Zielonka Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGO MAZOWSZE Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojewÛdztwo mazowieckie Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 379 539.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Podstawy wykluczenia z post?powania, warunki udzia?u w post?powaniu jak rÛwnie? wszelkie inne wymagania zwi?zane z prowadzonym post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego zosta?y okre?lone w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia udost?pnionej na stronie prowadzonego post?powania: https://tluszcz.ezamawiajacy.pl https://tluszcz.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   2.  Odwo?anie wnosi si? w terminie
:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 OdbiÛr i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych z terenu Gminy T?uszcz oraz z Punktu Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych (PSZOK) 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90000000 - Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères