Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 03/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Aéronefs sans pilote

2023/S 18-048276  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Pologne-Varsovie: Aéronefs sans pilote

2023/S 018-048276

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2022/S 249-728098)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Urz?d Dozoru Technicznego
Adresse postale: ul. Szcz??liwicka 34
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-353
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Pawe? Moch
Courriel: przetargi@udt.gov.pl
Téléphone: +48 225722325
Fax: +48 225722388
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.udt.gov.pl
Adresse du profil d'acheteur: www.udt.gov.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa bezza?ogowych systemów powietrznych typu wielowirnikowiec do bada? inspekcyjnych

Numéro de référence: ZP-DS-120/22

II.1.2)
Code CPV principal
34711200 Aéronefs sans pilote

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bezza?ogowych systemów powietrznych typu wielowirnikowiec do bada? inspekcyjnych.
   2.  Szczegó?owy opis zamówienia zosta? zawarty w za??cznikach do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Projektowane Postanowienia Umowy.
   3.  Podane w Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry nale?y traktowa? jako minimalne, wymagane parametry oferowanego wyposa?enia. Zamawiaj?cy dopuszcza oferowanie wyposa?enia o parametrach lepszych ni? ??dane.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 249-728098

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Okres obowi?zywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Au lieu de:

Okres w dniach: 30

Lire:

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku, gdy dostawa obejmuje urz?dzenie oraz zestaw zamienny (dodatkowe silniki) i narz?dzia do wymiany, o których mowa w pkt 34 Opisu przedmiotu zamówienia (za?. 7 do SWZ), to termin na realizacj? dostawy w zakresie zestawu zamiennego i narz?dzi do wymiany wynosi 3 miesi?ce od dnia podpisania umowy.

Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:


   1.  DOKUMENTY I O?WIADCZENIA, które nale?y z?o?y? wraz z ofert?: a) Formularz oferty (wype?niony i podpisany) - wzór za?. do SWZ b) O?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/ 2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego - wzór za?. do SWZ c) Zobowi?zanie innego podmiotu (je?eli dotyczy) - wzór za?. do SWZ d) Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o których mowa w Rozdziale
   4.  e) Dokument stanowi?cy wadium je?li jest wnoszone w innej formie ni? pieni?dz f) Pe?nomocnictwo - je?eli dotyczy

Lire:


   1.  DOKUMENTY I O?WIADCZENIA, które nale?y z?o?y? wraz z ofert?: a) Formularz oferty (wype?niony i podpisany) - wzór za?. do SWZ b) O?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia 833/ 2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego - wzór za?. do SWZ c) Zobowi?zanie innego podmiotu (je?eli dotyczy) - wzór za?. do SWZ d) Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o których mowa w Rozdziale
   4.  e) Pe?nomocnictwo - je?eli dotyczy

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 27/01/2023

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 03/02/2023

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 26/04/2023

Lire:

Date: 03/05/2023

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 27/01/2023

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 03/02/2023

Heure locale: 12:00

VII.2)
Autres informations complémentaires: Dostawa bezza?ogowych systemów powietrznych typu wielowirnikowiec do bada? inspekcyjnych 03/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
34711200 - Aéronefs sans pilote