Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: AÈronefs sans pilote

2021/S 179-465791  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: AÈronefs sans pilote 2021/S 179-465791 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Krakowie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marzena Pomorska Courriel: Marzena.Pomorska@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 126284106 Fax: +48 124301035 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup bezza?ogowych statkÛw powietrznych (dronÛw) wraz z akcesoriami NumÈro de rÈfÈrence: 2453/RPI/2020
II.1.2) Code CPV principal 34711200 AÈronefs sans pilote
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 22 bezza?ogowych statkÛw powietrznych (zwanej dalej w skrÛcie ÑBSPî lub Ñdronamiî) wraz z wyposa?eniem dodatkowym oraz dostawa 100 zestawÛw precyzyjnego odbiornika GNSS. ZamÛwienie zosta?o podzielone na 2 cz??ci.
   1.  Przedmiot zamÛwienia cz??ci nr 1: a) dostawa 22 bezza?ogowych statkÛw powietrznych (zwanej dalej w skrÛcie ÑBSPî lub Ñdronamiî) wraz z wyposa?eniem dodatkowym b) dostawa 22 kamer wizyjnych, c) dostawa 11 kamer termowizyjnych d) dostawa 11 symulatorÛw lotÛw, e) przeprowadzenie szkolenia wst?pnego f) ?wiadczenie us?ugi wsparcia technicznego i asysty technicznej Cze? 1 obejmuje rÛwnie opcje: 1) Opcja 1 - Dostawa 22 kamer laserowych LIDAR , 2) Opcja 2 - Przeprowadzenie szkole dla 44 operatorÛw 3) Opcja 3- Udzielnie gwarancji rozszerzonej. 2 Przedmiotem zamÛwienia w cz??ci nr 2 zamÛwienia jest dostawa 100 kompletnych zestawÛw odbiornika GNSS wraz z przeszkoleniem pracownikÛw oraz zapewnieniem wsparcia technicznego
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 125 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw precyzyjnego odbiornika GNSS
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32531000 MatÈriel de transmission d'informations par satellite 38112100 SystËmes de positionnement capacitÈ globale (GPS ou Èquivalent)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Siedziby Regionalnych Zarz?dÛw Gospodarki Wodnej.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia w ramach cz??ci nr 2 zamÛwienia jest dostawa 100 kompletnych zestawÛw odbiornika GNSS wraz z przeszkoleniem oraz zapewnieniem wsparcia technicznego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, w tym wymagania jako?ciowe oraz warunki gwarancji i r?kojmi zawieraj za??czniki oznaczone jako Za??cznik nr 1b do SIWZ ñ Projekt Umowy oraz Za??cznik 2b do SIWZ SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: wyd?u?enie okresu gwarancji na zestaw precyzyjnego odbiornika GNSS / PondÈration: 25,00 CritËre de qualitÈ - Nom: wyd?u?enie okresu ?wiadczonego wsparcia technicznego / PondÈration: 15,00 Prix - PondÈration: 60,00
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 93 ust. 1a pzp, je?li ?rodki, jakie zamierza przeznaczy na realizacj zamÛwienia lub jego cz??ci nie zostan mu przyznane. Zamawiaj?cy uprawniony jest do uniewa?nienia post?powania z ww. przes?anki na ka?dym jego etapie.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zamawiaj?cy, na podstawie art. 43 ust. 2b pkt 2) Ustawy pzp dokona skrÛcenia terminu na sk?adanie ofert w niniejszym post?powaniu z uwagi na piln potrzeb udzielenia zamÛwienia. Ze wzgl?du obj?to? wyja?nienia podj?tej czynno?ci i ograniczenia techniczne systemu TED szczegÛ?owe uzasadnienie dla dokonanego skrÛcenia terminu zosta?o zawarte w pkt 14.2 siwz.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 205-498392
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa zestawÛw precyzyjnego odbiornika GNSS
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: NaviGate spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci NumÈro national d'identification: 679-310-91-71 Adresse postale: ul. Wadowicka 8A, Ville: KrakÛw Code NUTS: PL213 Miasto KrakÛw Code postal: 30-415 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 125 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia post?powania na podstawie art. 93 ust. 1a pzp, je?li ?rodki, jakie zamierza przeznaczy na realizacj zamÛwienia, nie zostan mu przyznane.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie: 1) 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przes?ana za pomoc ?rodkÛw komunikacji elektronicznej;
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej Zamawiaj?cego
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32531000 - Matériel de transmission d'informations par satellite 
34711200 - Aéronefs sans pilote 
38112100 - Systèmes de positionnement à capacité globale (GPS ou équivalent)