Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Antiviraux usage syst╚mique

2022/S 233-668678  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-Varsovie: Antiviraux usage syst╚mique 2022/S 233-668678 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ZAK?AD ZAM"WIE? PUBLICZNYCH przy MINISTRZE ZDROWIA Num╚ro national d'identification: REGON: 010705939 ; NIP: 525-15-53-851 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 155, pok. 115 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 02-326 Pays: Pologne Point(s) de contact: Bart?omiej Kowalski Courriel: b.kowalski@zzpprzymz.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zzpprzymz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup lek█w antyretrowirusowych. Cz??ci 1
   4.  Post?powanie znak: ZZP.ZP.411.128.2022 Num╚ro de r╚f╚rence: ZZP.ZP.411.128.2022
II.1.2) Code CPV principal 33651400 Antiviraux usage syst╚mique
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa lek█w antyretrowirusowych z dostaw? do magazynu depozytowego: Cz??? 1: Maraviroc | 150mg | tabletka | 60 Cz??? 2: Maraviroc | 300mg | tabletka | 60 Cz??? 3: Lamivudine | 150mg | tabletka | 60 Cz??? 4: Lamivudine | 300mg | tabletka | 30 Zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia okre?lonym w specyfikacji warunk█w zam█wienia (SWZ) oraz na warunkach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy (PPU), kt█re stanowi? za??cznik do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 252 845.56 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Maraviroc
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400 Antiviraux usage syst╚mique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga dostawy przedmiotu zam█wienia do magazynu depozytowego KC ds. AIDS w lokalizacji hurtowni farmaceutycznej wykonawcy. Magazyn depozytowy musi by? zlokalizowany na terytorium RP.
II.2.4) Description des prestations:
Mi?dzynarodowa, chemiczna nazwa produktu leczniczego: Maraviroc Moc lub obj?to??: 150mg Posta? farm.: tabletka Wielko?? opak.: 60 Liczba opakowa?: 10
   2.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   2. 1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zam█wienia zamawiaj?cy ??da od wykonawc█w przedstawienia nast?puj?cych dokument█w:
   2. 1.1. Wa?nego, aktualnego na dzie? sk?adania ofert pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych lub wa?nego na dzie? sk?adania ofert, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   2. 2. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania przedmiotu zam█wienia w opakowaniach obcoj?zycznych. Wykonawca musi dostarczy? co najmniej jedn? instrukcj? w j?zyku polskim za??czon? do opakowania zbiorczego dotycz?c? magazynowania i przechowywania przedmiotu zam█wienia oraz kopi? zgody Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych na zwolnienie w ca?o?ci albo w cz??ci z obowi?zku sporz?dzenia oznakowania opakowania i ulotki do??czanej do opakowania w j?zyku polskim lub potwierdzenie z?o?enia wniosku o wydanie takiej zgody. W przypadku uzyskania zgody wykonawca zobowi?zany jest do przekazania jej kopii zamawiaj?cemu najp█?niej w dniu podpisania umowy.
   2. 3. Ww. dokumenty musz? posiada? termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia.
   2. 4. W przypadku, gdy wa?no?? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu wraz dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   2. 5. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert? i powinien on dochowa? wszelkiej staranno?ci, aby te dokumenty by?y kompletne i zawiera?y wszystkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu ich zweryfikowanie pod k?tem prawid?owo?ci.
   2. 6. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje mo?liwo?? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego.
   2. 7. Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa powy?ej s? sk?adane w spos█b przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. ˝ tj. w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie.
   2. 8. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana leku / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu produkt█w leczniczych, jednak nie wi?cej ni? o 20% ca?o?ci przedmiotu zam█wienia w przypadku: ´ przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zam█wienia, lub ´ powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczeg█lno?ci zmiany zapotrzebowania w?r█d pacjent█w.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Maraviroc
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400 Antiviraux usage syst╚mique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga dostawy przedmiotu zam█wienia do magazynu depozytowego KC ds. AIDS w lokalizacji hurtowni farmaceutycznej wykonawcy. Magazyn depozytowy musi by? zlokalizowany na terytorium RP.
II.2.4) Description des prestations:
Mi?dzynarodowa, chemiczna nazwa produktu leczniczego: Maraviroc Moc lub obj?to??: 300mg Posta? farm.: tabletka Wielko?? opak.: 60 Liczba opakowa?: 60
   2.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   2. 1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zam█wienia zamawiaj?cy ??da od wykonawc█w przedstawienia nast?puj?cych dokument█w:
   2. 1.1. Wa?nego, aktualnego na dzie? sk?adania ofert pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych lub wa?nego na dzie? sk?adania ofert, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   2. 2. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania przedmiotu zam█wienia w opakowaniach obcoj?zycznych. Wykonawca musi dostarczy? co najmniej jedn? instrukcj? w j?zyku polskim za??czon? do opakowania zbiorczego dotycz?c? magazynowania i przechowywania przedmiotu zam█wienia oraz kopi? zgody Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych na zwolnienie w ca?o?ci albo w cz??ci z obowi?zku sporz?dzenia oznakowania opakowania i ulotki do??czanej do opakowania w j?zyku polskim lub potwierdzenie z?o?enia wniosku o wydanie takiej zgody. W przypadku uzyskania zgody wykonawca zobowi?zany jest do przekazania jej kopii zamawiaj?cemu najp█?niej w dniu podpisania umowy.
   2. 3. Ww. dokumenty musz? posiada? termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia.
   2. 4. W przypadku, gdy wa?no?? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu wraz dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   2. 5. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert? i powinien on dochowa? wszelkiej staranno?ci, aby te dokumenty by?y kompletne i zawiera?y wszystkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu ich zweryfikowanie pod k?tem prawid?owo?ci.
   2. 6. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje mo?liwo?? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego.
   2. 7. Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa powy?ej s? sk?adane w spos█b przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. ˝ tj. w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie.
   2. 8. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana leku / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu produkt█w leczniczych, jednak nie wi?cej ni? o 20% ca?o?ci przedmiotu zam█wienia w przypadku: ´ przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zam█wienia, lub ´ powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczeg█lno?ci zmiany zapotrzebowania w?r█d pacjent█w.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Lamivudine
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400 Antiviraux usage syst╚mique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga dostawy przedmiotu zam█wienia do magazynu depozytowego KC ds. AIDS w lokalizacji hurtowni farmaceutycznej wykonawcy. Magazyn depozytowy musi by? zlokalizowany na terytorium RP.
II.2.4) Description des prestations:
Mi?dzynarodowa, chemiczna nazwa produktu leczniczego: Lamivudine Moc lub obj?to??: 150mg Posta? farm.: tabletka Wielko?? opak.: 60 Liczba opakowa?: 600
   2.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   2. 1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zam█wienia zamawiaj?cy ??da od wykonawc█w przedstawienia nast?puj?cych dokument█w:
   2. 1.1. Wa?nego, aktualnego na dzie? sk?adania ofert pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych lub wa?nego na dzie? sk?adania ofert, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   2. 2. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania przedmiotu zam█wienia w opakowaniach obcoj?zycznych. Wykonawca musi dostarczy? co najmniej jedn? instrukcj? w j?zyku polskim za??czon? do opakowania zbiorczego dotycz?c? magazynowania i przechowywania przedmiotu zam█wienia oraz kopi? zgody Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych na zwolnienie w ca?o?ci albo w cz??ci z obowi?zku sporz?dzenia oznakowania opakowania i ulotki do??czanej do opakowania w j?zyku polskim lub potwierdzenie z?o?enia wniosku o wydanie takiej zgody. W przypadku uzyskania zgody wykonawca zobowi?zany jest do przekazania jej kopii zamawiaj?cemu najp█?niej w dniu podpisania umowy.
   2. 3. Ww. dokumenty musz? posiada? termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia.
   2. 4. W przypadku, gdy wa?no?? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu wraz dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   2. 5. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert? i powinien on dochowa? wszelkiej staranno?ci, aby te dokumenty by?y kompletne i zawiera?y wszystkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu ich zweryfikowanie pod k?tem prawid?owo?ci.
   2. 6. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje mo?liwo?? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego.
   2. 7. Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa powy?ej s? sk?adane w spos█b przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. ˝ tj. w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie.
   2. 8. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana leku / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu produkt█w leczniczych, jednak nie wi?cej ni? o 20% ca?o?ci przedmiotu zam█wienia w przypadku: ´ przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zam█wienia, lub ´ powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczeg█lno?ci zmiany zapotrzebowania w?r█d pacjent█w.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Lamivudine
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33651400 Antiviraux usage syst╚mique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga dostawy przedmiotu zam█wienia do magazynu depozytowego KC ds. AIDS w lokalizacji hurtowni farmaceutycznej wykonawcy. Magazyn depozytowy musi by? zlokalizowany na terytorium RP.
II.2.4) Description des prestations:
Mi?dzynarodowa, chemiczna nazwa produktu leczniczego: Lamivudine Moc lub obj?to??: 300mg Posta? farm.: tabletka Wielko?? opak.: 30 Liczba opakowa?: 100
   2.  PRZEDMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE:
   2. 1. Na podstawie art. 105 oraz 106 ustawy Pzp w celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zam█wienia lub kryteriami oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zam█wienia zamawiaj?cy ??da od wykonawc█w przedstawienia nast?puj?cych dokument█w:
   2. 1.1. Wa?nego, aktualnego na dzie? sk?adania ofert pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP wydanego przez Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych lub wa?nego na dzie? sk?adania ofert, aktualnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Rad? Unii Europejskiej lub Komisj? Europejsk?.
   2. 2. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zaoferowania przedmiotu zam█wienia w opakowaniach obcoj?zycznych. Wykonawca musi dostarczy? co najmniej jedn? instrukcj? w j?zyku polskim za??czon? do opakowania zbiorczego dotycz?c? magazynowania i przechowywania przedmiotu zam█wienia oraz kopi? zgody Prezesa Urz?du Rejestracji Produkt█w Leczniczych, Wyrob█w Medycznych i Produkt█w Biob█jczych na zwolnienie w ca?o?ci albo w cz??ci z obowi?zku sporz?dzenia oznakowania opakowania i ulotki do??czanej do opakowania w j?zyku polskim lub potwierdzenie z?o?enia wniosku o wydanie takiej zgody. W przypadku uzyskania zgody wykonawca zobowi?zany jest do przekazania jej kopii zamawiaj?cemu najp█?niej w dniu podpisania umowy.
   2. 3. Ww. dokumenty musz? posiada? termin wa?no?ci obejmuj?cy ca?y okres realizacji zam█wienia.
   2. 4. W przypadku, gdy wa?no?? dokumentu wygasa, Wykonawca zobowi?zany jest przekaza? Zamawiaj?cemu wraz dokumentami, o kt█rych mowa w pkt
   2. 1. dodatkowy dokument deklaruj?cy z?o?enie we w?a?ciwym czasie wniosku o przed?u?enie wa?no?ci pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego lub w przypadku jego uzyskania wa?ne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.
   2. 5. Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wy?ej wymienione przedmiotowe ?rodki dowodowe wraz z ofert? i powinien on dochowa? wszelkiej staranno?ci, aby te dokumenty by?y kompletne i zawiera?y wszystkie niezb?dne informacje umo?liwiaj?ce Zamawiaj?cemu ich zweryfikowanie pod k?tem prawid?owo?ci.
   2. 6. Zamawiaj?cy zgodnie art. 107 ust 2 ustawy Pzp przewiduje mo?liwo?? jednokrotnego uzupe?niania ww. przedmiotowych ?rodk█w dowodowych w terminie wyznaczonym przez Zamawiaj?cego.
   2. 7. Przedmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa powy?ej s? sk?adane w spos█b przewidziany w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. ˝ tj. w Rozporz?dzeniu Prezesa Rady Ministr█w z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga? technicznych dla dokument█w elektronicznych oraz ?rodk█w komunikacji elektronicznej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego lub konkursie.
   2. 8. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wymiana leku / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy zastrzega sobie mo?liwo?? zmniejszenia zakupu produkt█w leczniczych, jednak nie wi?cej ni? o 20% ca?o?ci przedmiotu zam█wienia w przypadku: ´ przekroczenia kwoty przeznaczonej na realizacj? zam█wienia, lub ´ powstania obiektywnych i uzasadnionych potrzeb w szczeg█lno?ci zmiany zapotrzebowania w?r█d pacjent█w.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 195-552262
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Maraviroc
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GSK Services Sp. z o. o.
Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 19 291.85 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 19 291.85 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Maraviroc
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GSK Services Sp. z o. o.
Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 119 330.56 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 119 330.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Lamivudine
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GSK Services Sp. z o. o.
Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 97 905.56 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 97 905.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Lamivudine
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GSK Services Sp. z o. o.
Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 16 317.59 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 16 317.59 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 8 ustawy Pzp., art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (...), Zamawiaj?cy wymaga dokument█w, o kt█rych mowa w rozdz. VII pkt 1 i 2 SWZ zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodk█w dowodowych oraz innych dokument█w lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy. II. Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. III. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury Đodwr█conejţ zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. IV. Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania zapis█w art. 94 ustawy Pzp. V. Zgodnie z art. 257 ustawy Pzp Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki publiczne, kt█re Zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. VI. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej ĐRODOţ), wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. Szczeg█?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a (budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 515 ustawy z 11.9.2019 Prawo zam█wie? publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z p█?n. zm.).
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
29/11/2022 Zakup lek█w antyretrowirusowych. Cz??ci 1
   4.  Post?powanie znak: ZZP.ZP.411.128.2022 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33651400 - Antiviraux Ó usage systÚmique