Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Appareils de conditionnement d'air

2022/S 56-146331  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Varsovie: Appareils de conditionnement d'air 2022/S 056-146331 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Si? Zbrojnych Adresse postale: ul. ?wirki i Wigury 9/13 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-909 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Wieczorek Courriel: czcsz.zamowienia@mon.gov.pl Téléphone: +48 261847138 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka Organizacyjna Skarbu Pa?stwa
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa urz?dze? klimatyzacji precyzyjnej wraz z monta?em i uruchomieniem w istniej?cej instalacji Numéro de référence: 2616.45.2021.EW
II.1.2) Code CPV principal 39717200 Appareils de conditionnement d'air
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dze? klimatyzacji precyzyjnej wraz z monta?em i uruchomieniem w istniej?cej instalacji. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ - "Opis przedmiotu zamówienia". Opis ten nale?y odczytywa? wraz ze zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 232 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dze? klimatyzacji precyzyjnej wraz z monta?em i uruchomieniem w istniej?cej instalacji. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego realizacji zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ - "Opis przedmiotu zamówienia". Opis ten nale?y odczytywa? wraz ze zmianami tre?ci SWZ, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? przedmiot zamówienia w terminie do 120 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: do 30 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi? projekt i harmonogram prac wdro?eniowych; do 90 dni od dnia akceptacji projektu i harmonogramu uko?czenie prac wdro?eniowych.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 002-002368
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa urz?dze? klimatyzacji precyzyjnej wraz z monta?em i uruchomieniem w istniej?cej instalacji
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno - Handlowe "COOL" Daria Kalinowska Adresse postale: ul. Lipowa 10 Ville: Chotomów Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-123 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 309 012.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 232 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si? Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: w art. 108 ust. 1 Pzp; w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca zobowi?zany jest za??czy? do oferty nast?puj?ce dokumenty: formularz ofertowy (wed?ug za??czonego wzoru - Za??cznik nr 2 do SWZ); Specyfikacj? techniczn? (wed?ug za??czonego wzoru - Za??cznik nr 3 do SWZ); Karty katalogowe zgodnie z zapisami Rozdzia?u X ust. 1 pkt 2), Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ (ESPD) Wykonawcy przygotowany wg. wzoru - Za??cznik nr 4 do SWZ, Zobowi?zanie innego podmiotu do udost?pnienia zasobów (wed?ug za??czonego wzoru - Za??cznik nr 5 do SWZ) - je?eli dotyczy; O?wiadczenie Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia sk?adane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamówie? publicznych dotycz?ce dostaw, us?ug lub robót budowlanych, które wykonuj? poszczególni Wykonawcy Za??cznik nr 6 do SWZ - je?eli dotyczy; Pe?nomocnictwa. Zamawiaj?cy wzywa Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni od dnia wezwania, podmiotowych ?rodków dowodowych. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentów. Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj?: kopi? certyfikatu dla przedsi?biorców wygnanego przez Urz?d Dozoru Technicznego w zakresie instalacji, konserwacji lub serwisowania i likwidacji stacjonarnych urz?dze? klimatyzacyjnych zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zuba?aj?cych warstw? ozonow? oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2020 poz. 2065); wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku ?wiadcze? powtarzaj?cych si? lub ci?g?ych równie? wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane lub s? wykonywane nale?ycie (wzór Za??cznik nr 8 do SWZ); wykaz osób skierowanych przez Wykonawc? do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ich kwalifikacji zawodowych, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacji o podstawie dysponowania, (wg wzoru - Za??cznik nr 9 do SWZ). W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentów. Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj?: o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, odpis lub informacj? z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji. W celu potwierdzenia zgodno?ci oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami lub kryteriami okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert lub wymaganiami zwi?zanymi z realizacj? zamówienia Zamawiaj?cy na podstawie art. 107 ustawy Pzp ??da z?o?enia wraz z ofert? nast?puj?cych przedmiotowych ?rodków dowodowych: 1) Specyfikacji technicznej (wzór Za??cznik nr 3 do SWZ); 2) Kart katalogowych w j?zyku polskim; - dla ka?dego oferowanego urz?dzenia. Zamawiaj?cy akceptuje równowa?ne przedmiotowe ?rodki dowodowe, je?li potwierdzaj?, ?e oferowane ?wiadczenia spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania, cechy lub kryteria.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp.
   2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3. Odwo?anie przys?uguje na: 1)niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2)zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2)15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt
   1. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
16/03/2022 Pologne-Varsovie: Appareils de conditionnement d'airType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
39717200 - Appareils de conditionnement d'air