Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Appareils de contrôle et d'essai

2022/S 89-245605  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Varsovie: Appareils de contrôle et d'essai 2022/S 089-245605 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: www.plk-sa.pl Courriel: malgorzata.kucharska@plk-sa.pl Téléphone: +48 224732377 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.plk-sa.pl
I.6) Activité principale Autre activité: transport kolejowy- zarz?dzanie liniami kolejowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa urz?dze? do bada? laboratoryjnych wraz ze sprz?tem pomocniczym oraz dostawa trzech wiertnic geologicznych wraz ze specjalistycznymi pojazdami transportowymi Numéro de référence: 9090/IRZU/12594/03557/21/P
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrôle et d'essai
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dze? do bada? laboratoryjnych wraz ze sprz?tem pomocniczym oraz dostawa trzech wiertnic geologicznych wraz ze specjalistycznymi pojazdami transportowymi. Przedmiot Zamówienia jest podzielony na cz??ci: Cz??? I- dostawa urz?dze? do bada? laboratoryjnych wraz ze sprz?tem pomocniczym oraz Cz??? II-dostawa trzech wiertnic geologicznych wraz ze specjalistycznymi pojazdami transportowymi
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 3 420 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? I- dostawa urz?dze? do bada? laboratoryjnych wraz ze sprz?tem pomocniczym
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38500000 Appareils de contrôle et d'essai
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dze? do bada? laboratoryjnych wraz ze sprz?tem pomocniczym
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin Dostawy / Pondération: 20% Prix - Pondération: 80%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? II-dostawa trzech wiertnic geologicznych wraz ze specjalistycznymi pojazdami transportowymi
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43130000 Matériel de forage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech wiertnic geologicznych wraz ze specjalistycznymi pojazdami transportowymi
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin Dostawy / Pondération: 20% Prix - Pondération: 80%
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 206-539764
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz??? II-dostawa trzech wiertnic geologicznych wraz ze specjalistycznymi pojazdami transportowymi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum firm: Technotop-Staltechnika Adresse postale: Motycz Ville: Konopnica 164A Code NUTS: PL Polska Code postal: 21-030 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum firm: Technotop-Staltechnika Adresse postale: Motycz Ville: Konopnica 164A Code NUTS: PL Polska Code postal: 21-030 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 820 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 1 841 754.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cz??? I- dostawa urz?dze? do bada? laboratoryjnych wraz ze sprz?tem pomocniczym. Postepowanie zostaje uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt.1 Ustawy, zgodnie z którym Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamówienia, je?eli nie z?o?ono ?adnego wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo ?adnej oferty
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 2245878840 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i nast?pnych Ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   2.  Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w Post?powaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy, w przypadku zaniechania przez Zamawiaj?cego dokonania czynno?ci do których podj?cia zobowi?zany jest Zamawiaj?cy przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany na podstawie Ustawy, Wykonawca mo?e wnie?? odwo?anie.
   3.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej w sposób okre?lony w Rozdziale XV pkt. 18 SWZ.
   4.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacje te zosta?y przekazane przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni - je?eli informacje zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie? Specyfikacji Warunków Zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 5 i 6 powy?ej, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/05/2022 Pologne-Varsovie: Appareils de contrôle et d'essaiType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai 
43130000 - Matériel de forage