Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption : 06/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Appareils de contrÙle et d'essai

2020/S 69-164113  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/04/2020
S69
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Appareils de contrÙle et d'essai

2020/S 069-164113

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 047-110333)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: G?Ûwny Urz?d Miar
Adresse postale: ul. Elektoralna 2
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911
Code postal: 00-139
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Renata Raczy?ska
Courriel: renata.raczynska@gum.gov.pl
TÈlÈphone: +48 225819070
Fax: +48 225819390 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gum.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/45,Plan-zamowien.html

www.gum.gov.pl
https://bip.gum.gov.pl/bip/finanse/zamowienia-publiczne/plan-zamowien/45,Plan-zamowien.html
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Dostawa kwantowego wzorca do odtwarzania jednostki miary napi?cia elektrycznego przemiennego z instalacj?, wyposa?aniem i oprogramowaniem

NumÈro de rÈfÈrence: BDG-WZP.261.2.2020

II.1.2)
Code CPV principal
38500000

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest sprzeda kwantowego wzorca do odtwarzania jednostki miary napi?cia elektrycznego przemiennego (ang. Programmable Josephson Voltage Standard) sk?adaj?cego si z fabrycznie nowych urz?dze?, zwanego dalej ÑSystememî, oraz jego dostawa wraz z dokumentami do Samodzielnego Laboratorium Elektryczno?ci i Magnetyzmu G?Ûwnego Urz?du Miar wraz z zainstalowaniem, dostosowaniem do istniej?cej instalacji, uruchomieniem i przetestowaniem wszystkich urz?dze oraz demonstracj pe?nej sprawno?ci dostarczonych urz?dze wchodz?cych w sk?ad systemu. szczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SIWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 047-110333

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Miejsce:
   1.  Otwarcie ofert nast?pi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie za??cznikÛw (ofert) w dniu 06.04.2020 r. o godz. 12:10.
   2.  Informacja z otwarcia ofert opublikowana b?dzie w Systemie w zak?adce ÑInformacje z otwarcia ofertî i zawiera b?dzie dane okre?lone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Lire:

Miejsce:
   1.  Otwarcie ofert nast?pi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie za??cznikÛw (ofert) w dniu 6 maja 2020 r. o godz. 12.30.
   2.  Informacja z otwarcia ofert opublikowana b?dzie w systemie w zak?adce ÑInformacje z otwarcia ofertî i zawiera b?dzie dane okre?lone w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 06/05/2020

Heure locale: 12:00

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 06/04/2020

Heure locale: 12:10

Lire:

Date: 06/05/2020

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai