Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Appareils de contrÙle et d'essai

2022/S 52-134916  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Varsovie: Appareils de contrÙle et d'essai 2022/S 052-134916 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Medycyny Do?wiadczalnej i Klinicznej im. Miros?awa Mossakowskiego PAN Adresse postale: ul. A. Pawi?skiego 5 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-106 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Ostrowska Courriel: przetargi@imdik.pan.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://imdik-pan.ezamawiajacy.pl Adresse du profil díacheteur: https://imdik.bip.gov.pl/profil-nabywcy/profil-nabywcy.html
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut PAN
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: dzia?alno?? naukowa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu laboratoryjnego dla Instytutu Medycyny Do?wiadczlnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk NumÈro de rÈfÈrence: ZP-2410-10/21
II.1.2) Code CPV principal 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj? za??czniki
   1. 1. -
   1. 8. do SWZ. ZamÛwienie sk?ada si? z o?miu cz??ci: Cz??? I: inkubator komÛrkowy CO2, Cz??? II: wirÛwka laboratoryjna Cz??? III: wirÛwka laboratoryjna z rotorem uchylnym Cz??? IV: mini wirÛwka laboratoryjna ñ 2 sztuki Cz??? V: ?awa laminarna Cz??? VI: licznik komÛrek Cz??? VII: autoklaw Cz??? VIII: inkubator z wytrz?saniem W zakres przedmiotu zamÛwienia wchodz? us?ugi monta?u i pierwszego uruchomienia urz?dze? w siedzibie Zamawiaj?cego oraz przeprowadzenia instrukta?u pracownikÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 220 325.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
licznik komÛrek
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38500000 Appareils de contrÙle et d'essai
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Lieu principal d'exÈcution:
siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr
   1. 6. do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: wyd?u?enie okresu gwarnacji / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: skrÛcenie okresu dostawy / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 245-643615
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZP-2401-10/6/21
Lot n : 6 IntitulÈ:
licznik komÛrek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALAB sp. z o .o.
NumÈro national d'identification: 5252358933 Adresse postale: ul. St?pi?ska 22/30 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-739 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 756.10 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 419.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w inny sposÛb. Art.515 Ustawy Pzp w ca?o?ci.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Varsovie: Appareils de contrÙle et d'essaiType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
38500000 - Appareils de contrôle et d'essai