Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 05/08/2022
Date de péremption : 01/09/2022
Type de procédure : ProcÚdure nÚgociÚe
Type de document : Informations complÚmentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Appareils ╚metteurs de radio avec appareils r╚cepteurs

2022/S 150-430914  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

05/08/2022
S150
Pologne-Varsovie: Appareils ╚metteurs de radio avec appareils r╚cepteurs

2022/S 150-430914

Rectificatif

Avis d'information compl╚mentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Suppl╚ment au Journal officiel de l'Union europ╚enne, 2022/S 068-181666)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entit╚ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: AGENCJA UZBROJENIA
Adresse postale: UL. KR"LEWSKA 1/7
Ville: WARSZAWA
Code postal: 00-909 (dla przesy?ek kurierskich 00-065)
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Szefostwo Dowodzenia i ??czno?ci
Courriel: au.sdil@mon.gov.pl
T╚l╚phone: +48 261873416/261879582
Fax: +48 261873444
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wojsko-polskie.pl/au/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du march╚
II.1.1)
Intitul╚:
Mobilna Radiostacja Lotniczej ??czno?ci Radiowej (MRL?R)

II.1.2)
Code CPV principal
32230000 Appareils ╚metteurs de radio avec appareils r╚cepteurs

II.1.3)
Type de march╚
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1. Przedmiotem zam█wienia gwarantowanego (podstawowego) jest dostawa 6 kpl. Mobilnej Radiostacji Lotniczej ??czno?ci Radiowej (MRL?R) posadowionej na poje?dzie bazowym, przeznaczonej do zabezpieczenia bezpiecznej, odpornej na zak?█cenia fonicznej wymiany radiowej (jawnej i niejawnej) s?u?bom ruchu lotniczego i organom dowodzenia i naprowadzania z za?ogami statk█w powietrznych.
   2.  MRL?R ma realizowa? szyfrowan? ??czno?? radiow? pomi?dzy korespondentami w relacji ziemia-powietrze.
   3.  MRL?R ma realizowa? funkcjonalno?ci posterunku radiowego (pe?nienie funkcji radiostacji) dla system█w stacjonarnych eksploatowanych przez Zamawiaj?cego w??czonego do ww. system█w poprzez system teletransmisyjny Resortu Obrony Narodowej (RON).
   4.  MRL?R powinna sk?ada? si? z co najmniej n/w element█w: 1) Podwozia bazowego, 2) Kabiny ??czno?ci, 3) Systemu radiowego, 4) Systemu radiotelefonicznego, 5) Systemu antenowego, 6) Systemu dystrybucji czasu, 7) Systemu zasilania, 8) Stanowiska nadzoru i kontroli urz?dze?, 9) Stanowiska operatora, 10) Urz?dzenia wyno?nego, 11) Urz?dze? utajniaj?cych, 12) Tablicy przy??czy liniowych, 13) Dokumentacji technicznej, 14) Zestawu technicznych ?rodk█w materia?owych, 15) Zestawu narz?dzi specjalistycznych, 16) Aparatury kontrolno-pomiarowej.
   5.  Ponadto zakres umowy obejmuje: opracowanie projektu wykonawczego, testy, szkolenie personelu, dostarczenie indywidualnych zestaw█w cz??ci zamiennych (IZCzZ), przeprowadzenie procesu oceny zgodno?ci MRL?R oraz opracowanie dokumentacji technicznej i udzielenie licencji na dokumentacj? techniczn? Zamawiaj?cemu.
   6.  Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia zostan? przekazane wraz z Opisem Potrzeb i Wymaga? (OPiW) (dokument niejawny o klauzuli ĐZASTRZE?ONEţ), wykonawcom zaproszonym do sk?adania ofert wst?pnych.

Section VI: Renseignements compl╚mentaires

VI.5)
Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/08/2022

VI.6)
R╚f╚rence de l'avis original
Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 068-181666

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
Num╚ro de section: II.1.5

Au lieu de:


   1. Przedmiotem zam█wienia gwarantowanego (podstawowego) jest dostawa 6 kpl. Mobilnej Radiostacji Lotniczej ??czno?ci Radiowej (MRL?R) posadowionej na poje?dzie bazowym, przeznaczonej do zabezpieczenia bezpiecznej, odpornej na zak?█cenia fonicznej wymiany radiowej (jawnej i niejawnej) s?u?bom ruchu lotniczego i organom dowodzenia i naprowadzania z za?ogami statk█w powietrznych.
   2.  MRL?R ma realizowa? szyfrowan? ??czno?? radiow? pomi?dzy korespondentami w relacji ziemia-powietrze.
   3.  MRL?R ma realizowa? funkcjonalno?ci posterunku radiowego (pe?nienie funkcji radiostacji) dla system█w stacjonarnych eksploatowanych przez Zamawiaj?cego w??czonego do ww. system█w poprzez system teletransmisyjny Resortu Obrony Narodowej (RON).
   4.  MRL?R powinna sk?ada? si? z co najmniej n/w element█w: 1) Podwozia bazowego, 2) Kabiny ??czno?ci, 3) Systemu radiowego, 4) Systemu radiotelefonicznego, 5) Systemu antenowego, 6) Systemu dystrybucji czasu, 7) Systemu zasilania, 8) Stanowiska nadzoru i kontroli urz?dze?, 9) Stanowiska operatora, 10) Urz?dzenia wyno?nego, 11) Urz?dze? utajniaj?cych, 12) Tablicy przy??czy liniowych, 13) Dokumentacji technicznej, 14) Zestawu technicznych ?rodk█w materia?owych, 15) Zestawu narz?dzi specjalistycznych, 16) Aparatury kontrolno-pomiarowej.
   5.  Ponadto zakres umowy obejmuje: opracowanie projektu wykonawczego, testy, szkolenie personelu, dostarczenie indywidualnych zestaw█w cz??ci zamiennych (IZCzZ), przeprowadzenie procesu oceny zgodno?ci MRL?R oraz opracowanie dokumentacji technicznej i udzielenie licencji na dokumentacj? techniczn? Zamawiaj?cemu.
   6.  Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia zostan? przekazane wraz z Opisem Potrzeb i Wymaga? (OPiW) (dokument niejawny o klauzuli ĐZASTRZE?ONEţ), wykonawcom zaproszonym do sk?adania ofert wst?pnych.

Lire:


   1. Przedmiotem zam█wienia gwarantowanego (podstawowego) jest dostawa 6 kpl. Mobilnej Radiostacji Lotniczej ??czno?ci Radiowej (MRL?R) posadowionej na poje?dzie bazowym, przeznaczonej do zabezpieczenia bezpiecznej, odpornej na zak?█cenia fonicznej wymiany radiowej (jawnej i niejawnej) s?u?bom ruchu lotniczego i organom dowodzenia i naprowadzania z za?ogami statk█w powietrznych.
   2.  MRL?R ma realizowa? szyfrowan? ??czno?? radiow? pomi?dzy korespondentami w relacji ziemia-powietrze.
   3.  MRL?R ma realizowa? funkcjonalno?ci posterunku radiowego (pe?nienie funkcji radiostacji) dla system█w stacjonarnych eksploatowanych przez Zamawiaj?cego w??czonego do ww. system█w poprzez system teletransmisyjny Resortu Obrony Narodowej (RON).
   4.  MRL?R powinna sk?ada? si? z co najmniej n/w element█w: 1) Podwozia bazowego, 2) Kabiny ??czno?ci, 3) Systemu radiowego, 4) Systemu radiotelefonicznego, 5) Systemu antenowego, 6) Systemu dystrybucji czasu, 7) Systemu zasilania, 8) Stanowiska nadzoru i kontroli urz?dze?, 9) Stanowiska operatora, 10) Urz?dzenia wyno?nego, 11) Urz?dze? utajniaj?cych, 12) Tablicy przy??czy liniowych, 13) Dokumentacji technicznej, 14) Zestawu technicznych ?rodk█w materia?owych, 15) Zestawu narz?dzi specjalistycznych, 16) Aparatury kontrolno-pomiarowej.
   5.  Ponadto zakres umowy obejmuje: opracowanie Projektu Wykonawczego, Testy, Szkolenie personelu, dostarczenie indywidualnych zestaw█w cz??ci zamiennych (IZCzZ), przeprowadzenie procesu oceny zgodno?ci MRL?R oraz opracowanie Dokumentacji Technicznej i udzielenie licencji na Dokumentacj? Techniczn? Zamawiaj?cemu.
   6.  Wymagania dotycz?ce przedmiotu zam█wienia zostan? przekazane wraz z Opisem Potrzeb i Wymaga? (OPiW) (dokument niejawny o klauzuli ĐZASTRZE?ONEţ), wykonawcom zaproszonym do sk?adania ofert wst?pnych.
   7.  W celu realizacji przedmiotu zam█wienia Zamawiaj?cy dostarczy Zestaw nadawczo-odbiorczy radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej nast?pcy.

Num╚ro de section: III.2.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt 2 ppkt 3

Au lieu de:


   2.  W celu potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu i kryteria selekcji, Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, kt█rego wz█r stanowi za??cznik nr 1 do og?oszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego - www.wojsko-polskie.pl/au: 3) dokument█w, o kt█rych mowa w sekcji III.2.3 ˝ dla warunku okre?lonego w pkt 1 ppkt
   1. 1-1.4;

www.wojsko-polskie.pl/au
Lire:


   2.  W celu potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu i kryteria selekcji, Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, kt█rego wz█r stanowi za??cznik nr 1 do og?oszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego - www.wojsko-polskie.pl/au: 3) dokument█w, o kt█rych mowa w sekcji III.2.3 ˝ dla warunku okre?lonego w pkt 1 ppkt
   1. 1,
   1. 2a,
   1. 2b,
   1. 3a,
   1. 3b i
   1. 4;

www.wojsko-polskie.pl/au
Num╚ro de section: III.2.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt 1 ppkt
   1. 1,
   1. 2

Au lieu de:


   1.  O udzielenie zam█wienia mog? si? ubiega? wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.
   1. 1 Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e wykona? w spos█b nale?yty w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zam█wienie (umow?) lub 1 (jedno) zam█wienie (cz???/cz??ci umowy), kt█re obejmowa?o swoim zakresem dostaw? radiowych urz?dze? nadawczo - odbiorczych o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni?
   5. 000.000 PLN brutto (s?ownie pi?? milion█w z?otych), przeznaczonych do pracy w systemach ??czno?ci radiowej, zabudowanych z wykorzystaniem kontener█w lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych.
   1. 2 Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e wykona? w spos█b nale?yty w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zam█wienia (umowy) lub 2 (dwa) zam█wienia (cz???/cz??ci umowy), z kt█rych ka?de zam█wienie obejmowa?o swoim zakresem wykonanie us?ug: a) projektowania system█w ??czno?ci wyposa?onych w radiowe urz?dzenia nadawczo ˝ odbiorcze rozmieszczone w kontenerach lub innych kabinach specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych, przeznaczone do pracy w systemach niejawnych, b) instalacji i integracji radiowych urz?dze? nadawczo ˝ odbiorczych z pok?adowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej nast?pcy), zabudowanych z wykorzystaniem kontener█w lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych - a warto?? ka?dego zam█wienia (umowy, cz???/cz??ci umowy) w wy?ej wymienionym zakresie wynosi?a co najmniej 200.000 PLN brutto (s?ownie dwie?cie tysi?cy z?otych). Zestaw nadawczo-odbiorczy radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej nast?pcy ˝ dostarcza Zamawiaj?cy.

Lire:


   1.  O udzielenie zam█wienia mog? si? ubiega? wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.
   1. 1 Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e wykona? w spos█b nale?yty w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej 1 (jedno) zam█wienie (umow?) lub 1 (jedno) zam█wienie (cz???/cz??ci umowy), kt█re obejmowa?o swoim zakresem dostaw? radiowych urz?dze? nadawczo - odbiorczych o ??cznej warto?ci nie mniejszej ni?
   5. 000.000 PLN brutto (s?ownie pi?? milion█w z?otych), przeznaczonych do pracy w systemach ??czno?ci radiowej, zabudowanych z wykorzystaniem kontener█w lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych lub pojazdach u?ywanych do cel█w specjalnych, o kt█rych mowa w art. 2 pkt 33, 36 oraz 37 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz 1002), zwana dalej u.p.o.r.d.
   1. 2a Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e wykona? w spos█b nale?yty w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zam█wienia (umowy) lub 2 (dwa) zam█wienia (cz???/cz??ci umowy), z kt█rych ka?de zam█wienie obejmowa?o swoim zakresem wykonanie us?ug projektowania system█w ??czno?ci wyposa?onych w radiowe urz?dzenia nadawczo ˝ odbiorcze rozmieszczone w kontenerach lub innych kabinach specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych lub pojazdach u?ywanych do cel█w specjalnych, o kt█rych mowa w art. 2 pkt 33, 36 oraz 37 u.p.o.r.d., przeznaczone do pracy w systemach niejawnych - a warto?? ka?dego zam█wienia (umowy, cz???/cz??ci umowy) w wy?ej wymienionym zakresie wynosi?a co najmniej 100.000 PLN brutto (s?ownie sto tysi?cy z?otych).
   1. 2b Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e wykona? w spos█b nale?yty w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, co najmniej 2 (dwa) zam█wienia (umowy) lub 2 (dwa) zam█wienia (cz???/cz??ci umowy), z kt█rych ka?de zam█wienie obejmowa?o swoim zakresem wykonanie us?ug instalacji i integracji radiowych urz?dze? nadawczo ˝ odbiorczych z pok?adowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji, zabudowanych z wykorzystaniem kontener█w lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych lub pojazdach u?ywanych do cel█w specjalnych, o kt█rych mowa w art. 2 pkt 33, 36 oraz 37 u.p.o.r.d. - a warto?? ka?dego zam█wienia (umowy, cz???/cz??ci umowy) w wy?ej wymienionym zakresie wynosi?a co najmniej 100.000 PLN brutto (s?ownie sto tysi?cy z?otych).

Num╚ro de section: III.2.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt 1 ppkt
   1. 3

Au lieu de:


   1. 3 Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e dysponuje lub realizuj?c zam█wienie b?dzie dysponowa? co najmniej 1 osob?, kt█ra zostanie skierowana do realizacji zam█wienia, wyst?puj?c? w roli kierownika projektu lub kierownika technicznego projektu, kt█ra posiada odpowiednie do?wiadczenie i kwalifikacje zawodowe, tj.
   1. 3.1 do?wiadczenie rozumiane jako uczestniczenie w co najmniej dw█ch przedsi?wzi?ciach obejmuj?cym swoim zakresem: a) wykonanie dokumentacji projektowej (projektu wykonawczego) system█w ??czno?ci wyposa?onych w radiowe urz?dzenia nadawczo ˝ odbiorcze rozmieszczone w kontenerach lub innych kabinach specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych, przeznaczone do pracy w systemach niejawnych, b) kierowanie pracami polegaj?cymi na instalacji i integracji radiowych urz?dze? nadawczo ˝ odbiorczych z pok?adowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej nast?pcy), zabudowanych z wykorzystaniem kontener█w lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych.
   1. 3.2 posiada aktualne po?wiadczenia bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "NATO SECRET " i "ZASTRZE?ONE " lub pisemne upowa?nienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczaj?ce do pracy zwi?zanej z dost?pem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZE?ONE" oraz aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony informacji niejawnych mi?dzynarodowych ˝ NATO.

Lire:


   1. 3a Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e dysponuje lub realizuj?c zam█wienie b?dzie dysponowa? co najmniej 1 osob?, kt█ra zostanie skierowana do realizacji zam█wienia i posiada: a) do?wiadczenie rozumiane jako uczestniczenie w co najmniej dw█ch przedsi?wzi?ciach obejmuj?cych swoim zakresem: kierowanie pracami polegaj?cymi na instalacji i integracji radiowych urz?dze? nadawczo ˝ odbiorczych z pok?adowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej nast?pcy), zabudowanych z wykorzystaniem kontener█w lub innych kabin specjalnych i zamocowanych na pojazdach samochodowych lub pojazdach specjalnych lub pojazdach u?ywanych do cel█w specjalnych, o kt█rych mowa w art. 2 pkt 33, 36 oraz 37 u.p.o.r.d. oraz b) aktualne po?wiadczenie bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych NATO o klauzuli co najmniej "NATO SECRET" i aktualne po?wiadczenie bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych krajowych lub pisemne upowa?nienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczaj?ce do pracy zwi?zanej z dost?pem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZE?ONE" oraz aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony informacji niejawnych mi?dzynarodowych ˝ NATO.
   1. 3b Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e dysponuje lub realizuj?c zam█wienie b?dzie dysponowa? co najmniej 1 osob?, kt█ra zostanie skierowana do realizacji zam█wienia i posiada: a) do?wiadczenie rozumiane jako uczestniczenie w co najmniej dw█ch przedsi?wzi?ciach obejmuj?cych swoim zakresem: wykonanie us?ug instalacji i integracji radiowych urz?dze? nadawczo ˝ odbiorczych z pok?adowymi systemami teleinformatycznymi, systemami zasilania, filtrowentylacji i klimatyzacji (w tym instalacji i integracji radiostacji AN/PRC-150 (C) lub jej nast?pcy), oraz b) aktualne po?wiadczenie bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych NATO o klauzuli co najmniej "NATO SECRET" i aktualne po?wiadczenie bezpiecze?stwa upowa?niaj?ce do dost?pu do informacji niejawnych krajowych lub pisemne upowa?nienie wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej dopuszczaj?ce do pracy zwi?zanej z dost?pem do informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZE?ONE" oraz aktualne za?wiadczenie stwierdzaj?ce odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym ochrony informacji niejawnych mi?dzynarodowych ˝ NATO. Uwaga: Zamawiaj?cy nie dopuszcza pe?nienia funkcji okre?lonych w pkt
   1. 3a i
   1. 3b przez t? sam? osob?.

Num╚ro de section: III.2.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt 1 ppkt
   1. 4.2

Au lieu de:


   1. 4 Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e posiada zdolno??:
   1. 4.2 do ochrony materia?█w kryptograficznych o klauzuli co najmniej "NATO CONFIDENTIAL ˝ dysponuje kancelari? kryptograficzn? zapewniaj?c? poziom bezpiecze?stwa i ochrony kryptograficznej o klauzuli co najmniej "NATO CONFIDENTIALţ.

Lire:


   1. 4 Wykonawca jest zobowi?zany wykaza?, ?e posiada zdolno??:
   1. 4.2 do ochrony urz?dze? kryptograficznych oznaczonych symbolem CCI (Controlled Cryptographic Items) lub innych urz?dze? kryptograficznych Đnieposiadaj?cych nadanej klauzuli tajno?ciţ, tak jak dla materia?█w kryptograficznych o klauzuli "NATO CONFIDENTIALţ ˝ w zakresie wszelkich operacji wykonywanych w odniesieniu do tych urz?dze?, w szczeg█lno?ci ich: przewozu, przechowywania, eksploatacji oraz ochrony.

Num╚ro de section: III.2.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 9, pkt 10, pkt 11, pkt 14, pkt 19, pkt 22

Au lieu de:


   2.  Na potwierdzenie spe?niania warunk█w, o kt█rym mowa w pkt
   1. 1 i
   1. 2 Wykonawca sk?ada odpowiednio wykaz dostaw i wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, sporz?dzony zgodnie z wzorami stanowi?cymi za??czniki odpowiednio nr 6a i 6b do og?oszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego - http://www.wojsko-polskie.pl/au. wraz z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy i us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie.
   4.  Na potwierdzenie spe?niania warunku, o kt█rym mowa w pkt
   1. 3 Wykonawca sk?ada wykaz os█b, kt█rymi dysponuje lub realizuj?c zam█wienie b?dzie dysponowa? i kt█re zostan? skierowane do realizacji zam█wienia, sporz?dzony zgodnie z wzorem stanowi?cym za??cznik nr 9 do og?oszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego. W przypadku Wykonawcy posiadaj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do potwierdzenia uprawnie? tych os█b do dost?pu do informacji niejawnych w drodze procedury "Request for Visit".
   6.  Na potwierdzenie spe?niania warunku, o kt█rym mowa w pkt
   1. 4.2 Wykonawca sk?ada aktualne za?wiadczenie o funkcjonowaniu kancelarii kryptograficznej albo dokument o wyra?eniu zgody na powo?anie kancelarii kryptograficznej wydany przez Krajow? W?adz? Bezpiecze?stwa zapewniaj?cy poziom bezpiecze?stwa i ochrony materia?█w kryptograficznych o klauzuli co najmniej "NATO CONFIDENTIALţ.
   9.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia warunek, o kt█rym mowa w pkt
   1. 2 musi by? spe?niony w pe?nym zakresie co najmniej przez jednego wykonawc?. 10. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia warunek, o kt█rym mowa w pkt
   1. 3 musi by? spe?niony co najmniej przez jednego wykonawc?. 11. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia warunek, o kt█rym mowa w pkt
   1. 4.1 musi by? spe?niony przez ka?dego wykonawc?, z zastrze?eniem i? zdolno?? do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "ZASTRZE?ONE" we w?asnych systemach teleinformatycznych w rozumieniu ustawy OIN musi by? spe?niony co najmniej przez jednego wykonawc?. 14. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1,
   1. 2,
   1. 3 i
   1. 4.2, mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych i zawodowych podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. 19. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane zasoby pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1,1.2,1.3 i
   1. 4.2 oraz zbada czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w Sekcji III.2.1) pkt 1 ppkt 1, 1a, 1b Og?oszenia. 22. Je?eli zdolno?ci techniczne i zawodowe podmiotu, o kt█rym mowa w pkt 17 nie potwierdzaj? spe?niania przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1,
   1. 2,
   1. 3 i
   1. 4.2 lub zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca, w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza?, ?e samodzielnie spe?nia ww. warunki udzia?u w post?powaniu.

http://www.wojsko-polskie.pl/au
Lire:


   2.  Na potwierdzenie spe?niania warunk█w, o kt█rym mowa w pkt
   1. 1,1.2a i
   1. 2b Wykonawca sk?ada odpowiednio wykaz dostaw i wykaz us?ug wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, sporz?dzony zgodnie z wzorami stanowi?cymi za??czniki odpowiednio nr 6a i 6b do og?oszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego - http://www.wojsko-polskie.pl/au. wraz z za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy i us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie.
   4.  Na potwierdzenie spe?niania warunku, o kt█rym mowa w pkt
   1. 3a i
   1. 3b Wykonawca sk?ada wykaz os█b, kt█rymi dysponuje lub realizuj?c zam█wienie b?dzie dysponowa? i kt█re zostan? skierowane do realizacji zam█wienia, sporz?dzony zgodnie z wzorem stanowi?cym za??cznik nr 9 do og?oszenia zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiaj?cego. W przypadku Wykonawcy posiadaj?cego siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do potwierdzenia uprawnie? tych os█b do dost?pu do informacji niejawnych w drodze procedury "Request for Visit".
   6.  Na potwierdzenie spe?niania warunku, o kt█rym mowa w pkt
   1. 4.2 Wykonawca sk?ada aktualne ?wiadectwo Bezpiecze?stwa Przemys?owego co najmniej drugiego stopnia o klauzuli co najmniej ĐNATO CONFIDENTIALţ.
   9.  W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia warunek, o kt█rym mowa w pkt
   1. 2a i
   1. 2b musi by? spe?niony w pe?nym zakresie co najmniej przez jednego wykonawc?. 10. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia warunek, o kt█rym mowa w pkt
   1. 3a i
   1. 3b musi by? spe?niony co najmniej przez jednego wykonawc?. 11. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia warunek, o kt█rym mowa w pkt
   1. 4.1 musi spe?nia? ten z wykonawc█w, kt█ry b?dzie wykonywa? zadania, do realizacji kt█rych te zdolno?ci s? wymagane. 14. Wykonawca, zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1,
   1. 2a,
   1. 2b,
   1. 3a,
   1. 3b i
   1. 4.2, mo?e polega? na zdolno?ciach technicznych i zawodowych podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. 19. Zamawiaj?cy oceni, czy udost?pniane zasoby pozwalaj? na wykazanie przez Wykonawc? spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1,
   1. 2a,
   1. 2b,
   1. 3a,
   1. 3b i
   1. 4.2 oraz zbada czy nie zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w Sekcji III.2.1) pkt 1 ppkt 1, 1a, 1b Og?oszenia. 22. Je?eli zdolno?ci techniczne i zawodowe podmiotu, o kt█rym mowa w pkt 17 nie potwierdzaj? spe?niania przez Wykonawc? warunk█w udzia?u w post?powaniu, o kt█rych mowa w pkt
   1. 1,
   1. 2a,
   1. 2b,
   1. 3a,
   1. 3b i
   1. 4.2 lub zachodz? wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy ??da, aby Wykonawca, w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego zast?pi? ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaza?, ?e samodzielnie spe?nia ww. warunki udzia?u w post?powaniu.

http://www.wojsko-polskie.pl/au
Num╚ro de section: IV.1.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt 1

Au lieu de:


   1.  W przypadku, gdy wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niepodlegaj?ce odrzuceniu, z?o?y wi?cej ni? 5 (pi?ciu) Wykonawc█w, Zamawiaj?cy dokona selekcji Wykonawc█w w oparciu o wykaz wykonanych us?ug (kryterium selekcji). Ocenie punktowej podlega? b?d? us?ugi (1 us?uga = 1 pkt = 1 spe?niony warunek udzia?u w post?powaniu, okre?lony w Sekcji III
   2. 3 w pkt
   1. 2), na podstawie z?o?onego wykazu us?ug i do??czonych do niego dokument█w potwierdzaj?cych, ?e us?ugi te zosta?y wykonane nale?ycie. Zamawiaj?cy b?dzie przyznawa? punkty w oparciu o wskazane przez Wykonawc█w ilo?ci wykonanych us?ug zgodnych z wymaganiami okre?lonymi w Sekcji III.2.3 w spos█b opisany poni?ej: ˝ za wykonanie ka?dej us?ugi zgodnej z wymaganiami okre?lonymi w Sekcji III.2.3 pkt
   1. 2, pkt 9 i 16, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

Lire:


   1.  W przypadku, gdy wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niepodlegaj?ce odrzuceniu, z?o?y wi?cej ni? 5 (pi?ciu) Wykonawc█w, Zamawiaj?cy dokona selekcji Wykonawc█w w oparciu o wykaz wykonanych us?ug (kryterium selekcji). Ocenie punktowej podlega? b?d? us?ugi (1 us?uga = 1 pkt = 1 spe?niony warunek udzia?u w post?powaniu, okre?lony w Sekcji III
   2. 3 w pkt
   1. 2a i
   1. 2b), na podstawie z?o?onego wykazu us?ug i do??czonych do niego dokument█w potwierdzaj?cych, ?e us?ugi te zosta?y wykonane nale?ycie. Zamawiaj?cy b?dzie przyznawa? punkty w oparciu o wskazane przez Wykonawc█w ilo?ci wykonanych us?ug zgodnych z wymaganiami okre?lonymi w Sekcji III.2.3 w spos█b opisany poni?ej: ˝ za wykonanie ka?dej us?ugi zgodnej z wymaganiami okre?lonymi w Sekcji III.2.3 pkt
   1. 2a,
   1. 2b, pkt 9 i 16, Wykonawca otrzymuje 1 punkt.

VII.2)
Autres informations compl╚mentaires: Pologne-Varsovie: Appareils ╚metteurs de radio avec appareils r╚cepteursType dÝacheteur: AutresType dÝavis: Informations compl╚mentairesType de proc╚dure: Proc╚dure n╚goci╚eType de march╚: Fournitures 01/09/2022 05/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32230000 - Appareils Úmetteurs de radio avec appareils rÚcepteurs 
32236000 - RadiotÚlÚphones 
80510000 - Services de formation spÚcialisÚe