Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie

2023/S 194-607192  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
09/10/2023 S194 Pologne-Varsovie: Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie 2023/S 194-607192 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dztwo Mazowieckie Num╚ro national d'identification: 015528910 Adresse postale: ul. Jagiello?ska 26 Ville: Warszawa Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Code postal: 03-719 Pays: Pologne Point(s) de contact: Remigiusz Krzewniak Courriel: ozp@szpital.siedlce.pl T╚l╚phone: +48 256403299 Fax: +48 256403263 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.siedlce.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Administracja samorz?dowa
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa aparatury medycznej ˝ Kolumna endoskopowa ˝ tor wizyjny 4 szt.
Num╚ro de r╚f╚rence: FZP.2810.49.2023
II.1.2) Code CPV principal 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 4 kolumn endoskopowych w ramach projektu pn: Zakup niezb?dnego sprz?tu oraz adaptacja pomieszcze? w zwi?zku z pojawieniem si? koronawirusa SARS -CoV-2 na terenie wojew█dztwa mazowieckiego. Przedmiot zam█wienia obejmuje r█wnie?: ´ dostaw? (transport wraz z wy?adunkiem) ´ monta?, instalacj? i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiaj?cego, ´ szkolenie personelu medycznego oraz technicznego Zmawiaj?cego, ´ utrzymanie gwarancji i serwisu sprz?tu.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 687 161.42 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 1 Kolumna endoskopowa - tor wizyjny Typ
   1. 

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Lieu principal d'ex╚cution:
Mazowiecki Szpital Wojew█dzki im. ?w. Jana Paw?a II w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa kolumny endoskopowej - toru wizyjnego Typ 1 - 1 szt., w ramach projektu pn. Zakup niezb?dnego sprz?tu oraz adaptacja pomieszcze? w zwi?zku z pojawieniem si? koronawirusa SARS -CoV-2 na terenie wojew█dztwa mazowieckiego. Zamawiaj?cy wymaga aby przedmiot zam█wienia by? wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieu?ywany wcze?niej przez osoby trzecie, w szczeg█lno?ci nie s?u?y? jako przedmiot u?ywany do cel█w demonstracyjnych oraz jest dobrej jako?ci. Nie by? r█wnie? wcze?niej rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zam█wienia musz? spe?nia? wymagania okre?lone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 974 z p█?n. zm.). Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach post?powania stanowi? wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. Niespe?nienie ww. wymaga? minimalnych b?dzie skutkowa? odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zam█wienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam█wienia znajd? si? odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania minimalne okre?lone przez Zamawiaj?cego. W takim przypadku, Wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych wraz z ich opisem lub normami. Szczeg█?owe wymagania Zamawiaj?cego, okre?lone parametry minimalne oraz warunki gwarancji zawiera Formularz oferty technicznej - Pakiet 1, stanowi?cy za??cznik nr 2 do Specyfikacji warunk█w zam█wienia- dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Wojew█dztwo Mazowieckie jest beneficjentem projektu pn.: ĐZakup niezb?dnego sprz?tu oraz adaptacja pomieszcze? w zwi?zku z pojawieniem si? koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojew█dztwa mazowieckiegoţ, RPO 2014-2020 w ramach VI Osi Priorytetowej, Dzia?ania
   6. 1 ˝ Infrastruktura ochrony zdrowia.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 2 Kolumna endoskopowa ˝ tor wizyjny Typ
   2. 

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Lieu principal d'ex╚cution:
Mazowiecki Szpital Br█dnowski Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa kolumny endoskopowej - toru wizyjnego Typ 2 - 2 szt., w ramach projektu pn. Zakup niezb?dnego sprz?tu oraz adaptacja pomieszcze? w zwi?zku z pojawieniem si? koronawirusa SARS -CoV-2 na terenie wojew█dztwa mazowieckiego. Zamawiaj?cy wymaga aby przedmiot zam█wienia by? wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieu?ywany wcze?niej przez osoby trzecie, w szczeg█lno?ci nie s?u?y? jako przedmiot u?ywany do cel█w demonstracyjnych oraz jest dobrej jako?ci. Nie by? r█wnie? wcze?niej rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zam█wienia musz? spe?nia? wymagania okre?lone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 974 z p█?n. zm.). Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach post?powania stanowi? wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. Niespe?nienie ww. wymaga? minimalnych b?dzie skutkowa? odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zam█wienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam█wienia znajd? si? odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania minimalne okre?lone przez Zamawiaj?cego. W takim przypadku, Wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych wraz z ich opisem lub normami. Szczeg█?owe wymagania Zamawiaj?cego, okre?lone parametry minimalne oraz warunki gwarancji zawiera Formularz oferty technicznej - Pakiet 2, stanowi?cy za??cznik nr 2 do Specyfikacji warunk█w zam█wienia- dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne i funkcjonalne / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Wojew█dztwo Mazowieckie jest beneficjentem projektu pn.: ĐZakup niezb?dnego sprz?tu oraz adaptacja pomieszcze? w zwi?zku z pojawieniem si? koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojew█dztwa mazowieckiegoţ, RPO 2014-2020 w ramach VI Osi Priorytetowej, Dzia?ania
   6. 1 ˝ Infrastruktura ochrony zdrowia.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet 3 Kolumna endoskopowa ˝ Tor wizyjny typ 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL9 Makroregion wojew█dztwo mazowieckie Lieu principal d'ex╚cution:
Mazowiecki Szpital Br█dnowski Sp. z o.o., ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa kolumny endoskopowej - toru wizyjnego Typ 3 - 1 szt., w ramach projektu pn. Zakup niezb?dnego sprz?tu oraz adaptacja pomieszcze? w zwi?zku z pojawieniem si? koronawirusa SARS -CoV-2 na terenie wojew█dztwa mazowieckiego. Zamawiaj?cy wymaga aby przedmiot zam█wienia by? wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy, nieu?ywany wcze?niej przez osoby trzecie, w szczeg█lno?ci nie s?u?y? jako przedmiot u?ywany do cel█w demonstracyjnych oraz jest dobrej jako?ci. Nie by? r█wnie? wcze?niej rekondycjonowany. Oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zam█wienia musz? spe?nia? wymagania okre?lone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 974 z p█?n. zm.). Wszystkie wymagania okre?lone w dokumentach post?powania stanowi? wymagania minimalne, a ich spe?nienie jest obligatoryjne. Niespe?nienie ww. wymaga? minimalnych b?dzie skutkowa? odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zam█wienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zam█wienia znajd? si? odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i system█w referencji technicznych, o kt█rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania r█wnowa?ne opisywanym. Wykonawca, kt█ry powo?uje si? na rozwi?zania r█wnowa?ne, jest zobowi?zany wykaza?, ?e oferowane przez niego rozwi?zanie spe?nia wymagania minimalne okre?lone przez Zamawiaj?cego. W takim przypadku, Wykonawca za??cza do oferty wykaz rozwi?za? r█wnowa?nych wraz z ich opisem lub normami. Szczeg█?owe wymagania Zamawiaj?cego, okre?lone parametry minimalne oraz warunki gwarancji zawiera Formularz oferty technicznej - Pakiet 3, stanowi?cy za??cznik nr 2 do Specyfikacji warunk█w zam█wienia- dost?pnej na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Gwarancja / Pond╚ration: 10 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Parametry techniczne i funkcjonalne / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Wojew█dztwo Mazowieckie jest beneficjentem projektu pn.: ĐZakup niezb?dnego sprz?tu oraz adaptacja pomieszcze? w zwi?zku z pojawieniem si? koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojew█dztwa mazowieckiegoţ, RPO 2014-2020 w ramach VI Osi Priorytetowej, Dzia?ania
   6. 1 ˝ Infrastruktura ochrony zdrowia.
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 139-445164
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Pakiet 1 Kolumna endoskopowa - tor wizyjny Typ
   1. 

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 5221651738 Adresse postale: Wynalazek 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 992 699.11 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 992 313.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet 2 Kolumna endoskopowa ˝ tor wizyjny Typ
   2. 

Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
21/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KARL STORZ Polska Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 631265205 Adresse postale: Ho?ubcowa 123 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 465 006.91 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 465 542.72 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Pakiet 3 Kolumna endoskopowa ˝ Tor wizyjny typ 3
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp. zo.o.
Num╚ro national d'identification: 5221651738 Adresse postale: Wynalazek 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 232 503.45 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 229 304.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Adresse postale: Krucza 36 / Wsp█lna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Adresse internet: https://sp.prokuratoria.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Wykonawcy a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy. Szczeg█?owe informacje dotycz?ce ?rodk█w ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Đ?rodki ochrony prawnejţ Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/10/2023 Dostawa aparatury medycznej ˝ Kolumna endoskopowa ˝ tor wizyjny 4 szt. 09/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie