Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Appareils et instruments pour bloc opératoire

2023/S 193-600580  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Varsovie: Appareils et instruments pour bloc opératoire 2023/S 193-600580 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Numéro national d'identification: 5220002529 Adresse postale: ul. Banacha 1a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Przybysz Courriel: zp@uckwum.pl Téléphone: +48 22/599-17-47 Fax: +48 22/599-17-04 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uckwum.pl Adresse du profil d'acheteur: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu endoskopowego i laparoskopowego oraz aspiratora dla UCK WUM w podziale na 6 cz??ci, DZPUCK.262.163.2023 Numéro de référence: DZPUCK.262.163.2023
II.1.2) Code CPV principal 33162000 Appareils et instruments pour bloc opératoire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu endoskopowego i laparoskopowego oraz aspiratora w podziale na 6 Cz??ci: Cz??? nr 1-Dostawa Zestawu endoskopowego - 2 zestawy Cz??? nr 2-Dostawa Myjni endoskopowej - 1 sztuka Cz??? nr 3-Dostawa Lasera holmowego do endoskopii - 1 sztuka Cz??? nr 4-Dostawa Kolumny laparoskopowej - 1 zestaw Cz??? nr 5-Dostawa Zestawu wielorazowych narz?dzi laparoskopowych do pobra? od ?ywego dawcy - 1 zestaw Cz??? nr 6-Dostawa Aspiratora ultrad?wi?kowego z wyposa?eniem - 1 zestaw Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi?: Za??czniki
   2. 1,
   2. 2,
   2. 3,
   2. 4,
   2. 5 i
   2. 6 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych (odpowiednio w zakresie Cz??ci nr 1 - 6).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 957 453.23 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 1 - Dostawa Zestawu endoskopowego - 2 zestawy
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33168000 Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu endoskopowego - 2 zestawy. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 1 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 2 - Dostawa Myjni endoskopowej - 1 sztuka
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33191000 Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni endoskopowej - 1 sztuka. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 2 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 3 - Dostawa Lasera holmowego do endoskopii - 1 sztuka
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169100 Laser chirurgical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lasera holmowego do endoskopii - 1 sztuka. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 3 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 4 - Dostawa Kolumny laparoskopowej - 1 zestaw
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162000 Appareils et instruments pour bloc opératoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kolumny laparoskopowej - 1 zestaw. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 4 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 5 - Dostawa Zestawu wielorazowych narz?dzi laparoskopowych do pobra? od ?ywego dawcy - 1 zestaw
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162000 Appareils et instruments pour bloc opératoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu wielorazowych narz?dzi laparoskopowych do pobra? od ?ywego dawcy - 1 zestaw. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 5 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? nr 6 - Dostawa Aspiratora ultrad?wi?kowego z wyposa?eniem - 1 zestaw
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162000 Appareils et instruments pour bloc opératoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
UCK WUM Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aspiratora ultrad?wi?kowego z wyposa?eniem - 1 zestaw. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 6 do SWZ - Formularz wymaganych warunków technicznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie realizacja zadania musi nast?pi? do 25 listopada 2023 r., a z przeprowadzonego rozeznania rynku wynika, ?e terminy dostaw sprz?tu takiego jak zestaw laparoskopowy czy zestaw endoskopowy, mog? wynosi? nawet 12 tygodni od dnia podpisania umowy zakupu. Dodatkowo niektóre fabryki produkuj?ce sprz?t medyczny w okresie wakacyjnym maj? 1-miesi?czne przestoje, aby umo?liwi? pracownikom wykorzystanie urlopu. W zwi?zku z tym realizacja zadania z zachowaniem standardowych terminów post?powania mo?e okaza? si? niemo?liwa. Skrócona procedura zapewni szybsze wyposa?enie szpitala w nowy sprz?tu, który zast?pi sprz?t wyeksploatowany i awaryjny.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 161-509469
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? nr 1 - Dostawa Zestawu endoskopowego - 2 zestawy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 767 101.26 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz??? nr 2 - Dostawa Myjni endoskopowej - 1 sztuka
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Cz??? nr 3 - Dostawa Lasera holmowego do endoskopii - 1 sztuka
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 159 894.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Cz??? nr 4 - Dostawa Kolumny laparoskopowej - 1 zestaw
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 659 307.57 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Cz??? nr 5 - Dostawa Zestawu wielorazowych narz?dzi laparoskopowych do pobra? od ?ywego dawcy - 1 zestaw
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Olympus Polska Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 136 150.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Cz??? nr 6 - Dostawa Aspiratora ultrad?wi?kowego z wyposa?eniem - 1 zestaw
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
25/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: IMC Impomed Centrum SA Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 235 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe post?powanie.
   2.  Zamawiaj?cy nie ??da od Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   3.  Podstawy wykluczenia wykonawcy z post?powania zosta?y okre?lone w rozdziale VI SWZ.
   4.  Wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych oraz o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp okre?la rozdzia? VIII SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. sk?adania odwo?a? zawarte s? w rozdziale XXI SWZ.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
03/10/2023 Dostawa sprz?tu endoskopowego i laparoskopowego oraz aspiratora dla UCK WUM w podziale na 6 cz??ci, DZPUCK.262.163.2023 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opératoire 
33168000 - Appareils d'endoscopie et d'endochirurgie 
33169100 - Laser chirurgical 
33191000 - Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène