Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Appareils et instruments mÈdicaux divers

2023/S 62-185236  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Pologne-Varsovie: Appareils et instruments mÈdicaux divers 2023/S 062-185236 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Dzieci?cy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej NumÈro national d'identification: 113-11-44-295 Adresse postale: ul. Niek?a?ska 4/24 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-924 Pays: Pologne Point(s) de contact: krzysztof janiga Courriel: zp@nieklanska.pl TÈlÈphone: +48 225098403 Fax: +48 225098404 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Szpital Dzieci?cy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑDostawy wyrobÛw medycznychî - RZP-64/KS/2022 NumÈro de rÈfÈrence: RZP-64/KS/2022
II.1.2) Code CPV principal 33190000 Appareils et instruments mÈdicaux divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 1)Przedmiotem zamÛwienia obj?tym niniejszym post?powaniem s? ÑDostawy wyrobÛw medycznychî zwane dalej Ñartyku?amiî w asortymencie i ilo?ciach okre?lonych w Za??czniku nr 2 - Formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym integraln? cz??? SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 69 814.26 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 5 - Drobny sprz?t jednorazowy (drena?, zestaw do pomiaru diurezy godzinowej)
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments mÈdicaux divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
do Apteki Szpitala Dzieci?cego w Warszawie, ul. Niek?a?ska 4/24
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia obj?tym niniejszym post?powaniem s? ÑDostawy wyrobÛw medycznychî zwane dalej Ñartyku?amiî w asortymencie i ilo?ciach okre?lonych w Za??czniku nr 2 - Formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym integraln? cz??? SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 6 - Sondy ?o??dkowo-dwunastnicze
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162000 Appareils et instruments pour bloc opÈratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
do Apteki Szpitala Dzieci?cego w Warszawie, ul. Niek?a?ska 4/24
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia obj?tym niniejszym post?powaniem s? ÑDostawy wyrobÛw medycznychî zwane dalej Ñartyku?amiî w asortymencie i ilo?ciach okre?lonych w Za??czniku nr 2 - Formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym integraln? cz??? SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 8 - Wype?niacz ubytkÛw kostnych
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33162000 Appareils et instruments pour bloc opÈratoire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
do Apteki Szpitala Dzieci?cego w Warszawie, ul. Niek?a?ska 4/24
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia obj?tym niniejszym post?powaniem s? ÑDostawy wyrobÛw medycznychî zwane dalej Ñartyku?amiî w asortymencie i ilo?ciach okre?lonych w Za??czniku nr 2 - Formularzu asortymentowo-cenowym stanowi?cym integraln? cz??? SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin dostawy / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 250-729592
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet nr 5 - Drobny sprz?t jednorazowy (drena?, zestaw do pomiaru diurezy godzinowej)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SKAMEX SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? NumÈro national d'identification: NIP: 5542980836 Adresse postale: ul. CZ?STOCHOWSKA 38, lok. 52 Ville: ?"D? Code NUTS: PL Polska Code postal: 93-121 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 55 555.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 59 999.40 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 6 - Sondy ?o??dkowo-dwunastnicze
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "VYGON POLSKA" SP"?KA Z OGRANICZON? ODPOWIEDZIALNO?CI? NumÈro national d'identification: NIP: 1130093549 Adresse postale: ul. FRANCUSKA 39, lok. 6 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-905 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 14 259.26 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet nr 8 - Wype?niacz ubytkÛw kostnych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pozosta?e informacje s? dost?pne w SWZ na stronie https://nieklanska.ezamawiajacy.pl c)Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) wykluczeniu podlega wykonawca:
   1. Wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3;2.KtÛrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia?aniu praniu pieni?dzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisana na list? lub b?d?ca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta?a wpisana na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt 3;
   3. KtÛrego jednostk? dominuj?c? w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze?nia 1994 r. o rachunkowo?ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre?lonych w rozporz?dzeniu 765/2006 i rozporz?dzeniu 269/2014 albo wpisany na list? lub b?d?cy tak? jednostk? dominuj?c? od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta? wpisany na list? na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list? rozstrzygaj?cej o zastosowaniu ?rodka, o ktÛrym mowa w art. 1 pkt
   3. d) Zamawiaj?cy informuje, ?e zgodnie z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022, str. 1), dalej: rozporz?dzenie 2022/576: zakazuje si? udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamÛwie? publicznych lub koncesji obj?tych zakresem dyrektyw w sprawie zamÛwie? publicznych, tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 1) (dalej jako: dyrektywa 2014/23/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamÛwie? publicznych, uchylaj?cej dyrektyw? 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 65) (dalej jako: dyrektywa 2014/24/UE), dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamÛwie? przez podmioty dzia?aj?ce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i us?ug pocztowych, uchylaj?cej dyrektyw? 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014, str. 243) (dalej jako: dyrektywa 2014/25/UE), oraz dyrektywy 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektÛrych zamÛwie? na roboty budowlane, dostawy i us?ugi przez instytucje lub podmioty zamawiaj?ce w dziedzinach obronno?ci i bezpiecze?stwa i zmieniaj?cej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 216 z 20.8.2009, str. 76) (dalej jako: dyrektywa 2009/81/a tak?e zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)ñe), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)ñf) i lit. h)ñj) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)ñe) i lit. g)ñi), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)ñd), lit. f)ñh) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzia?em: 1) obywateli rosyjskich lub osÛb fizycznych lub prawnych, podmiotÛw lub organÛw z siedzib? w Rosji; Pozosta?a cz??? zapisu z znajduje si? w SWZ z uwagi na ograniczon? ilo?? tekstu w powy?szej informacji. https://nieklanska.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587870 Fax: +48 224587700
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587870 Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023 ÑDostawy wyrobÛw medycznychî - RZP-64/KS/2022 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33162000 - Appareils et instruments pour bloc opératoire 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers