Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Appareils et instruments médicaux divers

2021/S 8-013705  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/01/2021 S8 Pologne-Varsovie: Appareils et instruments médicaux divers 2021/S 008-013705 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej w Warszawie Adresse postale: ul. Pozna?ska 22 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-685 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Ruci?ska Courriel: agnieszka.rucinska@meditrans.waw.pl Téléphone: +48 225251293 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.meditrans.waw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawy kaniul, igie i innych produktów medycznych Numéro de référence: WSPRiTS/ZP/36/20
II.1.2) Code CPV principal 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s dostawy kaniul, igie i innych produktów medycznych, szczegó?owo opisanych w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, niepowystawowy, instrukcja obs?ugi w j?zyku polskim. Wykonawca na ryzyko i koszt w?asny winien dostarczy przedmiot zamówienia do Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 501 667.25 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Akcesoria do kaniul
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers 33141220 Canules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cewniki, zg??bniki, maski
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Dreny i ??czniki do ssaków
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Filtry antywirusowe i antybakteryjne
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Ig?y medyczne
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers 33141320 Aiguilles à usage médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Jednorazowe ?y?ki do laryngoskopu
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kaniule
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers 33141220 Canules
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne - waga: 20 %. Kryterium: termin wa?no?ci - waga: 10 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 10 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Maski oko?okrtaniowe typu LMA
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne - waga: 30 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 10 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Maski oko?okrtaniowe ?elowe
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: parametry techniczne - waga: 20 %. Kryterium: termin wa?no?ci - waga: 10 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 10 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Nak?uwacze jednorazowe
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Rurki intubacyjne
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Stabilizatory do rurek intubacyjnych
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Strzykawki
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Strzykawki bezpieczne
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33190000 Appareils et instruments médicaux divers
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia zosta szczegó?owo opisany w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w za??czniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opis w?a?ciwo?ci, zasad bezpiecze?stwa u?ytkowania, terminy wa?no?ci oraz numer ?wiadectwa rejestracji musz znajdowa si na opakowaniach, je?eli jest takie wskazanie zgodne z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami i wymogami Zamawiaj?cego. Wykonawca gwarantuje, ?e oferowane wyroby medyczne obj?te przedmiotem zamówienia spe?niaj wymagania okre?lone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryterium: cena - waga: 60 %. Kryterium: termin dostawy - waga: 40 %. Termin dostawy: 1-4 dni roboczych - 1 pkt, 5-7 dni roboczych - 0 pkt
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 179-431683
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Akcesoria do kaniul
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Neomed Barbara Sta?czyk Adresse postale: ul. Kajki 18 Ville: Piaseczno Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-501 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 105 780.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 81 580.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cewniki, zg??bniki, maski
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-546 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 53 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 38 579.75 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Dreny i ??czniki do ssaków
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 550.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 6 678.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Filtry antywirusowe i antybakteryjne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medox Pro Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Grodzka 20/4 Ville: Szczecin Code NUTS: PL424 Miasto Szczecin Code postal: 70-560 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 62 950.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 32 108.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Ig?y medyczne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Pod Borem 18 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-808 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 800.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 220.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Jednorazowe ?y?ki do laryngoskopu
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sinmed Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Graniczna 32b Ville: Przyszowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-178 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 14 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 11 480.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Kaniule
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Neomed Barbara Sta?czyk Adresse postale: ul. Kajki 18 Ville: Piaseczno Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 05-501 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 224 240.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 124 872.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
Maski oko?okrtaniowe typu LMA
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Biameditek Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Elewatorska 58 Ville: Bia?ystok Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 15-620 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 50 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 43 020.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
Maski oko?okrtaniowe ?elowe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Promed S.A.
Adresse postale: ul. Dzia?kowa 56 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-234 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 66 600.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 68 925.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10
Lot nº: 10 Intitulé:
Nak?uwacze jednorazowe
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Centrum Diabetologii Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Nied?wiedzia 29B Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-737 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 13 500.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 11 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11
Lot nº: 11 Intitulé:
Rurki intubacyjne
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-546 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 52 800.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 42 785.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12
Lot nº: 12 Intitulé:
Stabilizatory do rurek intubacyjnych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Sinmed Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Graniczna 32b Ville: Przyszowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-178 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 9 750.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13
Lot nº: 13 Intitulé:
Strzykawki
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/12/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Kazimierzowska 46/48/35 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-546 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 29 150.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 19 969.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14
Lot nº: 14 Intitulé:
Strzykawki bezpieczne
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany wnie? wadium w zale?no?ci od oferowanego zadania: - zadanie 1: 1 000,00 PLN; s?ownie: jeden tysi?c z?otych, - zadanie 2: 530,00 PLN; s?ownie: pi??set trzydzie?ci z?otych, - zadanie 3: 100,00 PLN; s?ownie: sto z?otych, - zadanie 4: 630,00 PLN; s?ownie: sze??set trzydzie?ci z?otych, - zadanie 5: 130,00 PLN; s?ownie: sto trzydzie?ci z?otych, - zadanie 6: 140,00 PLN; s?ownie: sto czterdzie?ci z?otych, - zadanie 7: 2 250,00 PLN; s?ownie: dwa tysi?ce dwie?cie pi??dziesi?t z?otych, - zadanie 8: 500,00 PLN; s?ownie: pi??set z?otych, - zadanie 9: 670,00 PLN; s?ownie: sze??set siedemdziesi?t z?otych, - zadanie 10: 140,00 PLN; s?ownie: sto czterdzie?ci z?otych, - zadanie 11: 530,00 PLN; s?ownie: pi??set trzydzie?ci z?otych, - zadanie 12: 100,00 PLN; s?ownie: sto z?otych, - zadanie 13: 300,00 PLN; s?ownie: trzysta z?otych, - zadanie 14: 120,00 PLN; s?ownie: sto dwadzie?cia z?otych. Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert. Wykaz o?wiadcze lub dokumentów potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduje si w rozdziale IV SIWZ. Klauzula informacyjna RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1) znajduje si w rozdziale XI SIWZ. Niniejsze post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej Market Planet e-Zamawiaj?cy.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie publicznych, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla post?powa powy?ej kwoty okre?lonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówie publicznych.
   3.  Na rozstrzygni?cie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33141220 - Canules 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers