Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Appareils mÈnagers Èlectriques

2023/S 55-158342  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Varsovie: Appareils mÈnagers Èlectriques 2023/S 055-158342 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Agencja Mienia Wojskowego NumÈro national d'identification: 5261038122 Adresse postale: ul. Nowowiejska 26A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-911 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Gut Courriel: dzp.lu@amw.com.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://amw.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zarz?dzanie mieniem Skarbu Pa?stwa
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa sprz?tu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wy?cigowej oraz Hetma?skiej NumÈro de rÈfÈrence: DZP-OL.2610.505.2022
II.1.2) Code CPV principal 39710000 Appareils mÈnagers Èlectriques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wy?cigowej oraz Hetma?skiej. Post?powanie zosta?o podzielone na dwie cz??ci: Cz??? nr 1 ñ dostawa i monta? sprz?tu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wy?cigowej Cz??? nr 2 - dostawa i monta? sprz?tu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetma?skiej SzczegÛ?owy Opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 1 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 37 392.80 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? sprz?tu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wy?cigowej.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39710000 Appareils mÈnagers Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'exÈcution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? sprz?tu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wy?cigowej. W ramach przedmiotu zamÛwienia nale?y dostarczy? i zamontowa? pralki automatyczne, ch?odziarko-zamra?arki dwudrzwiowe, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne i ?elazka o parametrach i w ilo?ci okre?lonej w Opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zlecenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? sprz?tu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetma?skiej
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39710000 Appareils mÈnagers Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL81 Lubelskie Lieu principal d'exÈcution:
Lublin
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? sprz?tu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetma?skiej. W ramach przedmiotu zamÛwienia nale?y dostarczy? i zamontowa? pralki automatyczne, ch?odziarko-zamra?arki dwudrzwiowe, kuchenki mikrofalowe, czajniki elektryczne i ?elazka o parametrach i w ilo?ci okre?lonej w Opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym za??cznik do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zlecenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 003-004917
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DZP-OL.2610.505.2022
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa i monta? sprz?tu AGD do kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wy?cigowej.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WiMaKS S?awomir Skwara NumÈro national d'identification: 7681277544 Adresse postale: ul. Wyszy?skiego 2a Ville: Opoczno Code NUTS: PL Polska Code postal: 26-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 18 696.40 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 16 235.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DZP-OL.2610.505.2022
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa i monta? sprz?tu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Hetma?skiej
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 8 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 8
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: WiMaKS S?awomir Skwara NumÈro national d'identification: 7681277544 Adresse postale: ul. Wyszy?skiego 2a Ville: Opoczno Code NUTS: PL Polska Code postal: 26-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 18 696.40 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 16 235.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Terminy sk?adania odwo?a? s? zawarte w art. 515 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawo zamÛwie? publicznych, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   5.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî ustawy Prawo zamÛwie? publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
13/03/2023 Dostawa sprz?tu AGD do nowych kwater internatowych w Lublinie przy ul. Wy?cigowej oraz Hetma?skiej 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
39710000 - Appareils ménagers électriques