Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Articles de pharmacie

2022/S 224-644046  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/11/2022 S224 Pologne-Varsovie: Articles de pharmacie 2022/S 224-644046 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego NumÈro national d'identification: 5220002529 Adresse postale: ul. Banacha 1a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna ?odziana Courriel: zp@uckwum.pl TÈlÈphone: +48 22/599-17-09 Fax: +48 22/599-17-04 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uckwum.pl Adresse du profil díacheteur: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych z dostaw? do Apteki CSK UCK WUM. DZPUCK.262.161.2022 NumÈro de rÈfÈrence: DZPUCK.262.161.2022
II.1.2) Code CPV principal 33680000 Articles de pharmacie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych z dostaw? do Apteki CSK UCK WUM.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ ñ Formularz asortymentowo-cenowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 753 327.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Apteka UCK WUM CSK, ul. Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych z dostaw? do Apteki CSK UCK WUM.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ ñ Formularz asortymentowo-cenowy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 Pzp Zamawiaj?cy skraca termin sk?adania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenia terminu wynika z konieczno?ci zagwarantowania ci?g?o?ci realizacji ?wiadcze? tj. umÛw na realizacj? programÛw lekowych. Pilny zakup brakuj?cych produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych zapewni mo?liwo?? leczenia pacjentÛw z chorob? Fabryíego hospitalizowanych w Oddziale Klinicznym Nefrologii, Dializoterapii i ChorÛb Wewn?trznych CSK UCK WUM.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 199-562595
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : DZPUCK.262.161.583.2022 IntitulÈ:
Zakup i dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych z dostaw? do Apteki CSK UCK WUM. DZPUCK.262.161.2022
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Komtur Polska Sp. z o. o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 753 327.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wraz z ofert? Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y?: o?wiadczenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki okre?lone w SWZ, zwane dalej ÑJEDZî.
   2.  Na wezwanie Zamawiaj?cego Wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona: 1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu zobowi?zany jest z?o?y? dokumenty i o?wiadczenia okre?lone w rozdziale VIII SWZ
   3.  Dokumenty w j?zyku obcym sk?adane s? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych)(Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, s. 1), zwanej dalej ÑRODOî, Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiaj?cy ñ Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097Warszawa, POLSKA (dane kontaktowe zawarte zosta?y w rozdziale I); 2) administrator wyznaczy? Inspektora Ochrony Danych, z ktÛrym mo?e si? Pani/Pan kontaktowa? w sprawach zwi?zanych z ochron? danych poprzez poczt? elektroniczn? na adres: iod@spdsk.edu.pl lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem ÑInspektor ochrony danychî; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, ktÛrym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96ust. 3 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; 6) obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposÛb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c) na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadkÛw, o ktÛrych mowa wart. 18 ust. 2 RODO, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO; 9) nie przys?uguje Pani/Panu: a) w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktÛrym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? podstaw? prawn? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. iod@spdsk.edu.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. sk?adania odwo?a? zawarte s? w rozdziale XXI SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2022 Zakup i dostawa produktÛw leczniczych stosowanych w ramach programÛw lekowych z dostaw? do Apteki CSK UCK WUM. DZPUCK.262.161.2022 21/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33680000 - Articles de pharmacie