Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: BÈton

2021/S 65-164667  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Varsovie: BÈton 2021/S 065-164667 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad RemontÛw i Konserwacji DrÛg NumÈro national d'identification: DPZP/271/4/PNR/2020 Adresse postale: pl. Czerwca 1976 r. nr 1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-495 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Pi?tosa Courriel: dpzp@zrikd.waw.pl TÈlÈphone: +48 223973916 Fax: +48 223973906 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zrikd.waw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: budowa i konserwacja drÛg
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa betonu towarowego, betonu szybkosprawnego, piasku stabilizowanego, podsypki, podbudowy z kruszywa i dodatku wyd?u?aj?cego wi?zanie betonu NumÈro de rÈfÈrence: DPZP/271/4/PNR/2020
II.1.2) Code CPV principal 44114000 BÈton
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem umowy ramowej jest dostawa: a) betonu towarowego; b) betonu szybkosprawnego; c) piasku stabilizowanego; d) podsypki cementowo-piaskowej; e) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem; f) dodatku wyd?u?aj?cego wi?zanie betonu; w ilo?ciach i zgodnie ze sposobem transportu wskazanych w opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem umowy ramowej jest dostawa: a) betonu towarowego; b) betonu szybkosprawnego; c) piasku stabilizowanego; d) podsypki cementowo-piaskowej; e) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem; f) dodatku wyd?u?aj?cego wi?zanie betonu; w ilo?ciach i zgodnie ze sposobem transportu wskazanych w opisie przedmiotu zamÛwienia, stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ. Zamawiaj?cy zamierza zawrze umow ramow z 3 Wykonawcami, ktÛrych oferty odpowiada b?d wymaganiom Zamawiaj?cego, chyba ?e, niepodlegaj?ce odrzuceniu oferty z?o?y mniejsza liczba WykonawcÛw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 245-606664
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu i postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni powy?sze wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Zasady i tryb post?powania w zakresie korzystania ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone zosta?y w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
44114000 - Béton