Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 25/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Camions-citernes

2022/S 10-022163  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Varsovie: Camions-citernes

2022/S 010-022163

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 247-654688)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGNIG OBR"T DETALICZNY SP.ZO.O.
Adresse postale: Jana Kazimierza 3
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-248
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Milena Ku
Courriel: milena.kus@pgnig.pl
TÈlÈphone: +48 885987310
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.przetargi.pgnig.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup cystern kriogenicznych na potrzeby transportu gazu LNG

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/OD/21/0327/OD/HCW

II.1.2)
Code CPV principal
34133100 Camions-citernes

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa na rzecz Zamawiaj?cego 7 szt. fabrycznie nowych, wyprodukowanych nie wcze?niej ni po dniu podpisania Umowy, cystern kriogenicznych do transportu skroplonego gazu ziemnego LNG (kod UN 1972). Cysterny b?d?ce przedmiotem zamÛwienia b?d pojazdami o dopuszczalnej masie ca?kowitej 34 ton i liczbie trzech osi ka?da. Omawiane cysterny musz by dopuszczone do ruchu na terenie Polski i Unii Europejskiej zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Opis przedmiotu zamÛwienia okre?lony zosta we Wzorze Umowy, ktÛry stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ oraz za??cznikach do Wzoru Umowy, a tak?e w Opisie przedmiotu zamÛwienia, ktÛry stanowi Za??cznik nr 1a do SWZ. Administratorem danych osobowych jest Zamawiaj?cy ñ PGNiG ObrÛt Detaliczny spÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci z siedzib w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01 ñ 248, klauzule informacyjne dotycz?ce przetwarzania danych osobowych stanowi za??czniki do SWZ.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 247-654688

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 18/01/2022

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 25/01/2022

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Oferta musi zachowa wa?no? do

Au lieu de:

Date: 17/04/2022

Lire:

Date: 24/04/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 18/01/2022

Heure locale: 09:10

Lire:

Date: 25/01/2022

Heure locale: 09:10

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Camions-citernesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures
25/01/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
09120000 - Combustibles gazeux 
09123000 - Gaz naturel 
24100000 - Gaz 
34133100 - Camions-citernes 
34133110 - Camions-citernes à essence 
34223340 - Remorques-citernes 
34223360 - Remorques d'avitaillement 
44612200 - Réservoirs à gaz 
44615000 - Cuves sous pression