Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 20/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Cartes puce

2021/S 199-519040  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/10/2021
S199
Pologne-Varsovie: Cartes puce

2021/S 199-519040

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 196-507781)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Komenda G?Ûwna Stra?y Granicznej
Adresse postale: Al. Niepodleg?o?ci 100
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-514
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Gra?yna Sterli?ska
Courriel: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
TÈlÈphone: +48 225004389
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.strazgraniczna.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup kart PKI

NumÈro de rÈfÈrence: 33/BF/B?iI/21

II.1.2)
Code CPV principal
30162000 Cartes puce

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowych, nie u?ywanych wcze?niej w innych projektach, kart mikroprocesorowych stykowych wraz z oprogramowaniem po?rednicz?cym, w ilo?ciach: ZAM"WIENIE PODSTAWOWE Karta mikroprocesorowa stykowa ñ 8 500 sztuk ZAM"WIENIE W RAMACH PRAWA OPCJI Karta mikroprocesorowa stykowa ñ maksymalnie do 8 500 sztuk
   2.  Minimalny wymagany okres gwarancji dla dostarczanych kart wynosi 36 miesi?cy od dnia podpisania Protoko?u Odbioru Dostawy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
08/10/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 196-507781

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: pkt. 1 lit. b)

Au lieu de:

o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; [wzÛr o?wiadczenia zostanie przekazany Wykonawcy za po?rednictwem platformy SmartPzp wraz z wezwaniem do z?o?enia dokumentÛw]

Lire:

o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp; [wzÛr o?wiadczenia zostanie przekazany Wykonawcy za po?rednictwem platformy SmartPzp wraz z wezwaniem do z?o?enia dokumentÛw]

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
30162000 - Cartes à puce 
48219300 - Logiciels d'administration