Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Cartouches d'encre

2023/S 98-306194  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Varsovie: Cartouches d'encre 2023/S 098-306194 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: "Poczta Polska Spó?ka Akcyjna" Adresse postale: ul. Rodziny Hiszpa?skich 8 Ville: Warszawa Code NUTS: PL415 Miasto Pozna? Code postal: 00-940 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia ?widerska Courriel: poznan.przetargi@poczta-polska.pl Téléphone: +48 618697220 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6) Activité principale Services postaux
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa materia?ów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, urz?dze? wielofunkcyjnych i kserokopiarek (podzia? na 10 cz??ci) Numéro de référence: CZ.26.762.2022.DTZ
II.1.2) Code CPV principal 30192113 Cartouches d'encre
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia by?a sukcesywna dostawa materia?ów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, urz?dze? wielofunkcyjnych i kserokopiarek, zwanych dalej materia?ami eksploatacyjnymi lub asortymentem, wskazanych w Za??czniku nr
   2. 1-2.10 do SWZ na potrzeby jednostek organizacyjnych Zamawiaj?cego, których wykaz stanowi Za??cznik nr 2 do projektu umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 325 202.98 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Sukcesywna dostawa materia?ów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, urz?dze? wielofunkcyjnych i kserokopiarek do lokalizacji Magazyn ul. Handlowa 4, 80-900 Pruszcz Gda?ski
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30192300 Rubans encreurs 30192320 Rubans pour imprimantes 30125110 Encre pour imprimantes laser/télécopieurs 30125120 Encre pour photocopieurs 30192340 Rubans pour télécopieurs 30124300 Tambours pour machines de bureau
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL63 Pomorskie Lieu principal d'exécution:
Magazyn ul. Handlowa 4, 80-900 Pruszcz Gda?ski
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia by?a sukcesywna dostawa materia?ów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, urz?dze? wielofunkcyjnych i kserokopiarek, zwanych dalej materia?ami eksploatacyjnymi lub asortymentem, wskazanych w Za??czniku nr
   2. 1do SWZ na potrzeby jednostek organizacyjnych Zamawiaj?cego, których wykaz stanowi Za??cznik nr 2 do projektu umowy. Jednostk? miary dostarczanych materia?ów jest sztuka. W rozumieniu Zamawiaj?cego sztuka to pojedynczy materia? eksploatacyjny w indywidualnym lub zbiorczym opakowaniu. Ilekro? w umowie lub jej za??cznikach u?ywa si? s?owa sztuka lub skrótu szt. oznacza to ilo?ci materia?ów eksploatacyjnych (np. kaset, pojemników). Zamawiaj?cy wymaga dostarczenia materia?ów eksploatacyjnych fabrycznie nowych w rozumieniu pkt. 1, o minimalnej wydajno?ci, pojemno?ci i ?ywotno?ci wskazanej w Za??czniku nr
   2. 1do SWZ, mierzonej zgodnie z normami pomiaru wydajno?ci: - ISO/IEC 19752 w przypadku wk?adów z tonerem, przeznaczonych do monochromatycznych drukarek laserowych, - ISO/IEC 19798 w przypadku wk?adów z tonerem kolorowym.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza dostarczenie produktów równowa?nych. Przez produkty równowa?ne Zamawiaj?cy rozumie produkty fabrycznie nowe (w rozumieniu pkt. 3, w pe?ni kompatybilne ze sprz?tem wskazanym przez Zamawiaj?cego w Za??czniku nr
   2. 1 do SWZ, o parametrach fizycznych, technicznych, jako?ciowych, funkcjonalnych i u?ytkowych, w szczególno?ci takich jak np. temperatura topnienia tonera, temperatura utrwalania, pojemno?? tonera, wydajno?? i jako?? wydruku takich samych b?d? lepszych w stosunku do produktu zalecanego przez producenta sprz?tu drukuj?cego, pochodz?ce z bie??cej produkcji, wytwarzane seryjnie w cyklu produkcyjnym zgodnym z norm? PN-EN ISO 9001:2008 lub norm? równowa?n?. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do ??dania na ka?dym etapie realizacji umowy dostarczenia dokumentów potwierdzaj?cych zgodno?? dostarczonych produktów z ww. norm?. Materia?y równowa?ne w ?aden sposób nie mog? narusza? praw patentowych oraz praw w?asno?ci intelektualnej producentów oryginalnych materia?ów eksploatacyjnych.
   3.  Za produkty fabrycznie nowe Zamawiaj?cy rozumie: produkty nowe, powsta?e w cyklu produkcyjnym z u?yciem nowych elementów lub nowych, pe?nowarto?ciowych komponentów pochodz?cych z recyklingu (w rozumieniu pkt. 4, wcze?niej nie u?ywane, nie przerabiane, zapakowane w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo producenta, symbolem produktu, oznaczeniem numeru niniejszej umowy, zamieszczonym zarówno na opakowaniu jak równie? na kasecie, posiadaj?ce oznaczenie terminu przydatno?ci do u?ytku, posiadaj?ce wszelkie zabezpieczenia szczelno?ci zbiorników z tonerem.
   4.  Przez recykling Zamawiaj?cy rozumie: odzysk, w ramach którego odpady s? ponownie przetwarzane na produkty, materia?y lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu, zgodnie z definicj? okre?lon? w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pó?n. zm.)
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie pe?nowarto?ciowej kasety (obudowy z plastiku/tworzywa sztucznego), b?d?cej cz??ci? niezu?ywaln?, o ile jej zastosowanie nie b?dzie prowadzi? do uszkodzenia urz?dzenia, w którym zostanie zastosowane.
   6.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza produktów regenerowanych, tj. produktów które wcze?niej by?y u?ywane, nie zosta?y wytworzone w bie??cym procesie produkcyjnym, z wy??cznie nowych komponentów, a które wyprodukowano wskutek regeneracji poszczególnych komponentów, które oczyszczono, odnowiono lub wtórnie uzupe?niono o materia? drukuj?cy na skutek czego u?ywany ju? produkt zosta? przywrócony do funkcjonalno?ci.
   7.  Oferowane materia?y eksploatacyjne nie mog? ogranicza? ?adnych funkcji i mo?liwo?ci urz?dze? drukuj?cych oraz nie mog? powodowa? negatywnych komunikatów w trakcie u?ytkowania sprz?tu. Nie mog? równie? w ?aden sposób negatywnie oddzia?ywa? na sprz?t posiadany przez Zamawiaj?cego. Szczegó?owy opis zamówienia znajduje si? w SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega, ?e gwarantuje zakup 70% warto?ci szacunkowej przedmiotu zamówienia, okre?lonej w Za??czniku nr
   2. 1 do SWZ. Realizacja pozosta?ych 30% przedmiotu zamówienia mo?e zosta? zamówione w zale?no?ci od faktycznych potrzeb Zamawiaj?cego (prawo opcji) z uwagi na nieprzewidziane zmiany ilo?ciowe drukarek komputerowych, faksów, urz?dze? wielofunkcyjnych i kserokopiarek posiadanych przez Zamawiaj?cego. Niewykupienie przez Zamawiaj?cego przedmiotu zamówienia w ilo?ci wi?kszej ni? 70% warto?ci szacunkowej, o której mowa w Za??czniku nr
   2. 1 nie mo?e stanowi? podstawy do jakichkolwiek roszcze? finansowych i odszkodowawczych ze strony Wykonawcy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 243-697136
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Sukcesywna dostawa materia?ów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, urz?dze? wielofunkcyjnych i kserokopiarek do lokalizacji Magazyn ul. Handlowa 4, 80-900 Pruszcz Gda?ski
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/04/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Golden Line Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Krakowska 150, Ville: Rzeszów Code NUTS: PL823 Rzeszowski Code postal: 35-506 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 333 150.25 PLN Valeur totale du marché/du lot: 325 202.98 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla post?powa? o warto?ci przekraczaj?cej równowarto?? kwoty okre?lonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SWZ przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Szczegó?owe przepisy dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX PZP.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? UZP Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Dostawa materia?ów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów, urz?dze? wielofunkcyjnych i kserokopiarek (podzia? na 10 cz??ci) 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30124300 - Tambours pour machines de bureau 
30125110 - Encre pour imprimantes laser/télécopieurs 
30125120 - Encre pour photocopieurs 
30192113 - Cartouches d'encre 
30192300 - Rubans encreurs 
30192320 - Rubans pour imprimantes 
30192340 - Rubans pour télécopieurs