Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Cathéters

2023/S 194-607644  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Varsovie: Cathéters 2023/S 194-607644 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardyna?a Wyszy?skiego - Pa?stwowy Instytut Badawczy Numéro national d'identification: 5250008525 Adresse postale: ul. Alpejska 42 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 04-628 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dagmara Olszewska Courriel: zamowieniapubliczne@ikard.pl Téléphone: +48 228124615 Fax: +48 228126732 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ikard.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Podmiot Leczniczy
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu medycznego z podzia??m na 13 cz??ci Numéro de référence: ZP.059.2023
II.1.2) Code CPV principal 33141200 Cathéters
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa sprz?tu medycznego z podzia??m na 13 cz??ci
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 42 240.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Szwy do plastyki nici ?ci?gniostych
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141121 Sutures chirurgicales
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Szwy do plastyki nici ?ci?gniostych
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 129-408067
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4 Intitulé:
Szwy do plastyki nici ?ci?gniostych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ARTERIA GROUP Niedzielska-?uszczy?ski Sp. Komandytowa Adresse postale: ul. Okopowa 109/56 Ville: ?ód? Code NUTS: PL712 ?ódzki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 42 240.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 42 240.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wraz z ofert? nast?puj?cych przedmiotowych ?rodków dowodowych:Oferowany przedmiot zamówienia Na potwierdzenie wymogów zawartych w Za??czniku nr 2a do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia do ka?dego asortymentu dok?adny opis z katalogu produktów lub inny dokument zawieraj?cy nazw? produktu oraz numer katalogowy tj.: 1) Prospekt lub katalog lub folder lub karta danych technicznych - z zaznaczeniem nr pozycji oferowanego asortymentu. O?wiadczenie - Za??cznik nr 10 do SWZ potwierdzaj?ce, ?e zaoferowany przedmiot zamówienia spe?nia wszystkie wymogi okre?lone w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz posiadaj? oznaczenie CE i aktualne dokumenty dopuszczaj?ce ich stosowanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami okre?lonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych tj.: 1) Certyfikat zgodno?ci wystawiony przez jednostk? notyfikowan? (identyfikuj?cy producenta i typ wyrobu), je?eli ocena by?a przeprowadzona z udzia?em jednostki notyfikowanej 2) Deklaracj? zgodno?ci wystawion? przez wytwórc? lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzaj?c?, ?e sprz?t medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi lub Deklaracj? zgodno?ci ze znakiem CE 3) dokument potwierdzaj?cy dokonanie zg?oszenia wyrobu do Prezesa Urz?du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zwanego dalej Prezesem Urz?du, lub dokument potwierdzaj?cy dokonanie powiadomienia Prezesa Urz?du o wprowadzeniu na terytorium RP wyrobu przeznaczonego do u?ywania na tym terytorium. 4) dokumenty w przypadku, gdy nast?puje pierwsze udost?pnienie na terytorium pa?stwa cz?onkowskiego wyrobu gotowego do u?ycia w celu jego u?ywania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem (wprowadzenie do u?ywania) 5) odpowiednie dokumenty dopuszczaj?ce do obrotu i stosowania, w przypadku, je?li nie podlegaj? w/w przepisom 6) przypadku, gdy opisany w SWZ przedmiot zamówienia nie zosta? sklasyfikowany jako sprz?t medyczny Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia stosowanego o?wiadczenia, potwierdzaj?cego wymagania Zamawiaj?cego - z zaznaczeniem oferowanego asortymentu (nr cz??ci którego dotyczy) Dokumenty, o których mowa powy?ej, b?d? okazywane Zamawiaj?cemu na ka?de ??danie po podpisaniu umowy - w terminie wyznaczonym w umowie. Próbki do oceny technicznej nale?y z?o?y? w nast?puj?cych ilo?ciach: 1) Cz??? nr 1 - 1 szt. dla poz. 5-6; 2) Cz??? nr 2 - 1 szt. do ka?dej pozycji; 3) Cz??? nr 8 - 5 szt. dla poz. 1-3; 4) Cz??? nr 9 - 50 szt.; 5) Cz??? nr 10 - 20 szt. dla poz. 1, 10 szt. dla poz. 2-3, 1 op. dla poz. 4-5; 6) Cz??? nr 11 - 4 zestawy dla poz.1, 10 szt. dla poz.2; 7) Cz??? nr 12 - 1 szt.; 8) Cz??? nr 13- 1 szt.; na potwierdzenie wymogów zawartych w Za??cznikach Nr 2 i nr 2a do SWZ - tj.: Formularzu asortymentowo-cenowym i Opis przedmiotu zamówienia oraz w Za??czniku nr 2b do SWZ- tj.: Zestawienie Parametrów podlegaj?cych ocenie. Próbki musz? by? w oryginalnych opakowaniach jednostkowych z etykiet? handlow? spe?niaj?ce wymagania, zgodnie z ustaw? o wyrobach medycznych. Ka?da próbka musi by? oznakowana w j?zyku polskim lub za pomoc? zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów, zgodnie z ustaw? o wyrobach medycznych. Ka?da próbka powinna by? dodatkowo opisana przez Wykonawc? poprzez podanie nazwy Wykonawcy lub producenta oraz podanie numeru Zadania i pozycji zamówienia. Próbki powinny by? z?o?one w terminie z?o?enia oferty [w odr?bnym opakowaniu opatrzonym opisem jak dla oferty z zaznaczeniem [Znak sprawy : ZP.059.2023 - "PRÓBKI" Cz??? nr ......] wraz z wykazem asortymentowo-ilo?ciowym. Zamawiaj?cy o?wiadcza, ?e nie b?dzie zwraca? próbek, które zostan? zu?yte do przeprowadzenia testu zamawianego towaru i nie b?dzie zwracana ich równowarto??. Próbki nale?y z?o?y? na adres: Narodowy Instytut Kardiologii ul. Niemodli?ska 33, 04-635 Warszawa, Dzia? Zamówie? Publicznych III p., pok. 334.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie Zamówie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX niniejszej ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wnosi si? na zasadach okre?lonych w art. 513-516 ustawy Pzp.
   3.  Termin wniesienia odwo?ania okre?la art. 515 ustawy Prawo zamówie? publicznych.
   4.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Dostawa sprz?tu medycznego z podzia??m na 13 cz??ci 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141121 - Sutures chirurgicales 
33141200 - Cathéters