Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 20/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:CathÈters

2023/S 219-689196  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Pologne-Varsovie: CathÈters

2023/S 219-689196

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 194-607366)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
NumÈro national d'identification: NIP: 9521143675
Adresse postale: Al. Dzieci Polskich 20
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 04-730
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Marta Ka??cka
Courriel: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
TÈlÈphone: +48 228151535
Fax: +48 228151015
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.czd.pl
Adresse du profil díacheteur: https://ipczd.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ZP/CZD/141/23 Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku - 5 pakietÛw

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/CZD/141/23

II.1.2)
Code CPV principal
33141200 CathÈters

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku ñ 5 pakietÛw na zasadach okre?lonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilo?ciach wynikaj?cych z bie??cych potrzeb i w terminach wynikaj?cych z zawartej umowy.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
09/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 194-607366

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u Data: 10/11/2023 Czas lokalny: 08:50

Lire:

Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u Data: 20/11/2023 Czas lokalny: 08:50

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert? Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 07/02/2024

Lire:

Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert? Oferta musi zachowa? wa?no?? do: 17/02/2024

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Warunki otwarcia ofert Data: 10/11/2023 Czas lokalny: 09:00

Lire:

Warunki otwarcia ofert Data: 20/11/2023 Czas lokalny: 09:00

NumÈro de section: II.2.4

Lot n : 2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Opis zamÛwienia:

Au lieu de:

1 CEWNIK FOLEYA R.6 2 CEWNIK FOLEYA R.8 3 CEWNIK FOLEYA R.10 4 CEWNIK FOLEYA R.12 5 CEWNIK FOLEYA R.14 6 CEWNIK FOLEYA R.16 7 CEWNIK FOLEYA R.18 8 CEWNIK FOLEYA R.20 9 CEWNIK FOLEYA R.22 10 CEWNIK FOLEYA R.24 11 CEWNIK FOLEYA R.26

Lire:

1 CEWNIK FOLEYA R.6 2 CEWNIK FOLEYA R.8 3 CEWNIK FOLEYA R.10 4 CEWNIK FOLEYA R.12 5 CEWNIK FOLEYA R.14 6 CEWNIK FOLEYA R.16 7 CEWNIK FOLEYA R.18 8 CEWNIK FOLEYA R.20 9 CEWNIK FOLEYA R.22 10 CEWNIK FOLEYA R.24

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
Przed?u?enie terminu sk?adania ofert jest niezb?dne z uwagi na konieczno?? doprecyzowania wyja?nie? tre?ci SWZ w zakresie pakietu nr 2, co wi??e si? z wyznaczeniem dodatkowego czasu dla wykonawcÛw niezb?dnego do nale?ytego przygotowania i z?o?enia oferty. Zmiana og?oszenia wynika z wykre?lenia poz. 11 z opisu zamÛwienia.
ZP/CZD/141/23 Dostawa sprz?tu medycznego jednorazowego u?ytku - 5 pakietÛw 20/11/2023 14/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33141200 - Cathéters 
33141320 - Aiguilles à usage médical 
33141641 - Sondes 
33157110 - Masque pour oxygénothérapie