Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Ch'ssis-cabines

2021/S 178-464810  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/09/2021 S178 Pologne-Varsovie: Ch'ssis-cabines 2021/S 178-464810 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: INSPEKTORAT UZBROJENIA Adresse postale: ul. KrÛlewska 1/7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-909 Pays: Pologne Point(s) de contact: Cezary KMITA Courriel: iu.stlad@mon.gov.pl TÈlÈphone: +48 261879385 Fax: +48 261873444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.iu.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka bud?etowa
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa podwozi samochodu ci??arowego JELCZ P662D.43 do transportu Kontenerowych ZestawÛw do Odka?ania Ludzi APIS 2 NumÈro de rÈfÈrence: IU/87/X-75/ZO/WR/DOS/SS/2021
II.1.2) Code CPV principal 34139100 Ch'ssis-cabines
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa podwozi samochodu ci??arowego JELCZ P662D.43 do transportu Kontenerowych ZestawÛw do Odka?ania Ludzi APIS
   2.  Dostawa w latach 2021-2022, w ilo?ci 6 szt.
:
2 szt. jako zamÛwienie gwarantowane oraz 4 szt. jako zamÛwienie w ramach prawa opcji, wraz z realizacj szkole kierowcÛw.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 470 532.86 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
RP
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa podwozi samochodu ci??arowego JELCZ P662D.43 do transportu Kontenerowych ZestawÛw do Odka?ania Ludzi APIS
   2.  Dostawa w latach 2021-2022, w ilo?ci 6 szt.
:
2 szt. jako zamÛwienie gwarantowane oraz 4 szt. jako zamÛwienie w ramach prawa opcji, wraz z realizacj szkole kierowcÛw. KrÛtka charakterystyka:
   1.  Podwozia wyposa?one s w ram podkontenerow przeznaczon do skompletowania z kontenerem 20ft standard ISO klasy 1C, posiadaj 4-osobow kabin nieopancerzon oraz uk?ad nap?dowy 6x6 (trzyosiowy).
   2.  Pojazdy przystosowane do pokonywania przeszkÛd wodnych o g??boko?ci 1,2m oraz przeznaczone do eksploatacji w klimacie umiarkowanym, w zakresie temperatur od -30C do +50C.
   3.  Instalacja elektryczna pojazdu przystosowana jest do maskowania o?wietlenia i stosowania urz?dze noktowizyjnych. Napi?cie znamionowe 24V. Nat??enie pola i napi? zak?Ûce zgodnie z norm NO-06-A200:2012.
   4.  Wyposa?enie w wyci?gark?.
   5.  Wyposa?enie w urz?dzenie filtrowentylacyjne.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
ZamÛwienie w ramach prawa opcji dotyczy dostaw podwozi samochodu ci??arowego JELCZ P662D.43 do transportu Kontenerowych ZestawÛw do Odka?ania Ludzi APIS 2 w roku 2022, w ilo?ci 4 szt. oraz realizacji szkole kierowcÛw w latach 2021-2022.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zaliczek zgodnie z art. 420 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. - Prawo zamÛwie publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1129).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication d'un avis de marchÈ Explication:
Konstrukcja podwozia samochodu du?ej ?adowno?ci powi?kszonej mobilno?ci JELCZ typ P662D.43 planowanego do transportu KZdOL, jest to?sama z dotychczas pozyskiwanymi podwoziami samochodÛw du?ej ?adowno?ci powi?kszonej mobilno?ci JELCZ P662D.43 z kabin czteroosobow pod zabudow W?z?Ûw Teleinformatycznych w wersji kontenerowej (WTI) oraz podwozi samochodÛw du?ej ?adowno?ci powi?kszonej mobilno?ci JELCZ P662D.43 z kabin czteroosobow pod zabudow Aparatowni Diagnostyczno-Remontowych (ADR-K)). W zwi?zku z powy?szym pozyskanie SpW od dotychczasowego realizatora dostaw ñ Jelcz Sp. z o.o., mo?e si odby w oparciu o przepis art. 415 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (zamÛwienie z wolnej r?ki). Poniewa zamÛwienie podstawowe (umowa nr IU/229/X-75/ZO/WR/DOS/S/2014/419 z dnia 22.12.2014 r.) obejmowa?o dostawy w latach 2015-2021, a dostawy w ramach nowej umowy planowane s w latach 2021-2022, czas trwania zamÛwie przekracza 5 lat od udzielenia zamÛwienia podstawowego. Pozyskanie samochodÛw JELCZ P662D.43 w ramach realizacji zadania pozyskania zestawÛw APIS-2 by?oby kontynuacj dostaw dla Si Zbrojnych RP pojazdÛw, ktÛre zapewni realizacj procesu unifikacji sprz?tu samochodowego eksploatowanego w SZ RP. Zmiana wykonawcy dostaw samochodÛw du?ej ?adowno?ci powi?kszonej mobilno?ci zobowi?zywa?aby do nabywania pojazdÛw charakteryzuj?cych si innymi w?a?ciwo?ciami technicznymi, co powodowa?oby niekompatybilno? z posiadanym systemem zabezpieczenia technicznego i zaopatrywania. Zakup ten spowoduje tym samym uzupe?nienie parku samochodowego pojazdami posiadaj?cymi jednakow konstrukcj?, charakterystyki techniczne i technologi naprawy, co skutkowa b?dzie kompatybilno?ci w trakcie ich u?ytkowania, obs?ugiwania, naprawy oraz zaopatrzenia w cz??ci zamienne i zestawy naprawcze, co ma szczegÛlne znaczenie na teatrze dzia?a?, kiedy wymagana jest zdolno? do wymienno?ci cz??ci pomi?dzy egzemplarzami sprz?tu. Dotychczas, w ramach realizowanych umÛw z JELCZ Sp. z.o.o., pozyskano tak?e pakiet logistyczny sk?adaj?cy si z zestawÛw cz??ci zamiennych i urz?dze diagnostycznych oraz pakiet szkoleniowy obejmuj?cy pomoce dydaktyczne oraz szkolenie personelu logistycznego. Powy?sze elementy s?u?y mog do wsparcia eksploatacji pozyskiwanego SpW. Pozyskanie pojazdÛw innej marki, ze wzgl?du na brak ich pe?nej kompatybilno?ci, spowoduje konieczno? tworzenia nowego systemu zabezpieczenia eksploatacji, zgromadzenia technicznych ?rodkÛw materia?owych (t?m) na potrzeby u?ytku bie??cego, jak rÛwnie zapasu wojennego, zakupu urz?dze diagnostycznych oraz warsztatowych, przeszkolenia instruktorÛw i mechanikÛw, a tak?e nowego wyposa?enia bazy dydaktyczno-szkoleniowej. W efekcie prze?o?y si to bezpo?rednio na du?e trudno?ci natury technicznej oraz logistycznej w u?ytkowaniu i utrzymaniu przedmiotowego sprz?tu. Utrzymanie jednorodnego zespo?u pojazdÛw o zunifikowanej konstrukcji obni?a koszty utrzymania oraz eksploatacji SpW, jak rÛwnie u?atwia podejmowanie dzia?a usprawniaj?cych na polu walki w oparciu o wspÛlne zaplecze serwisowe. W zwi?zku z powy?szym zachodzi podstawa do zastosowania przes?anki art. 415 ust. 3 pkt 1 - w zwi?zku z trudno?ciami technicznymi, jakie mo?e spowodowa zmiana Wykonawcy nie stosuje si wymagania , aby czas trwania takich zamÛwie nie przekracza 5 lat od udzielenia zamÛwienia podstawowego. Ponadto planowane do pozyskania pojazdy zosta?y wskazane jako dedykowane do realizacji zadania APIS-2.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
18/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: JELCZ Sp. z o.o.
Adresse postale: In?ynierska 3 Ville: Jelcz Laskowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 55-221 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 713815135 Fax: +48 713188884
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimÈe du marchÈ/du lot/de la concession: 4 660 951.24 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 6 470 532.86 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Data decyzji o udzieleniu zamÛwienia, wskazana w pkt V.2.1 og?oszenia jest dat zatwierdzenia protoko?u z negocjacji. Ca?kowita ko?cowa warto? zamÛwienia (bez VAT) okre?lona w og?oszeniu to kwota wynikaj?ca z warunkÛw ustalonych podczas negocjacji z Wykonawc?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej, zgodnie z art. 505 ustawy Pzp, przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy.
   2.  Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a zosta?y okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
09/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34139100 - Châssis-cabines