Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Chapeaux et coiffures

2023/S 193-600562  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Varsovie: Chapeaux et coiffures 2023/S 193-600562 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda G?Ûwna Stra?y Granicznej NumÈro national d'identification: 5212921032 Adresse postale: Al. Niepodleg?o?ci 100 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-514 Pays: Pologne Courriel: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl TÈlÈphone: +48 225004358 Fax: +48 225005337 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.strazgraniczna.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa czapek garnizonowych w kolorze khaki, kapeluszy SG w kolorze khaki, czapek typu baseball oraz kapeluszy z moskitier? NumÈro de rÈfÈrence: 23/BF/BTiZ/23
II.1.2) Code CPV principal 18440000 Chapeaux et coiffures
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw? nowych, pochodz?cych z bie??cej produkcji czapek garnizonowych w kolorze khaki, kapeluszy SG w kolorze khaki, czapek typu baseball oraz kapeluszy z moskitier?.
   2.  Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w ktÛrym w odpowiedzi na publiczne og?oszenie o zamÛwieniu, oferty mog? sk?ada? wszyscy zainteresowani wykonawcy.
   3.  Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu.
   4.  Komunikacja pomi?dzy Zamawiaj?cym i Wykonawcami odbywa? si? b?dzie przez Platform? Zakupow? SmartPZP pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/kgsg https://portal.smartpzp.pl/kgsg
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 666 184.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa czapek garnizonowych w kolorze khaki
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18443320 Calots de campagne
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Centralny O?rodek Szkolenia Stra?y Granicznej, ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 92, 75-531 Koszalin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw? nowych, pochodz?cych z bie??cej produkcji czapek garnizonowych koloru khaki, w tym: w ramach zamÛwienia podstawowego 500 szt. oraz maksymalnie 250 szt. w ramach zamÛwienia obj?tego prawem opcji.
   2.  Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesi?ce od daty wydania przedmiotu zamÛwienia z magazynu do u?ytkowania. Okres przechowywania przedmiotu zamÛwienia w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat.
   3.  Wykonawca po podpisaniu umowy, przed uruchomieniem produkcji docelowej dostarczy do Zamawiaj?cego dwa egzemplarze wzoru przedmiotu umowy oraz dokumentacj? techniczno-technologiczn? oferowanego przedmiotu umowy, celem potwierdzenia spe?nienia wymaga? okre?lonych w Opisie przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia podstawowego / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres udzielonej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Przedmiotem zamÛwienia obj?tego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 250 szt. czapek garnizonowych w kolorze khaki. Przedmiot obj?ty zamÛwieniem opcjonalnym b?dzie to?samy z przedmiotem obj?tym zamÛwieniem podstawowym. 2) W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy o?wiadczenie w formie pisemnej nie pÛ?niej ni? w ci?gu 20 dni licz?c od dnia podpisania umowy. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawca zrealizuje zamÛwienie opcjonalne w terminie do 80 dni, licz?c od dnia podpisania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci 2 000,00 z?. (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa kapeluszy SG w kolorze khaki
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18440000 Chapeaux et coiffures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Centralny O?rodek Szkolenia Stra?y Granicznej, ul. Marsz. J. Pi?sudskiego 92, 75-531 Koszalin.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw? nowych, pochodz?cych z bie??cej produkcji kapeluszy SG w kolorze khaki, w tym: w ramach zamÛwienia podstawowego 360 szt. oraz maksymalnie 200 szt. w ramach zamÛwienia obj?tego prawem opcji.
   2.  Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesi?ce od daty wydania przedmiotu zamÛwienia z magazynu do u?ytkowania. Okres przechowywania przedmiotu zamÛwienia w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat.
   3.  Wykonawca po podpisaniu umowy, przed uruchomieniem produkcji docelowej dostarczy do Zamawiaj?cego dwa egzemplarze wzoru przedmiotu umowy oraz dokumentacj? techniczno-technologiczn? oferowanego przedmiotu umowy, celem potwierdzenia spe?nienia wymaga? okre?lonych w Opisie przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia podstawowego / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres udzielonej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Przedmiotem zamÛwienia obj?tego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 200 szt. kapeluszy SG w kolorze khaki. Przedmiot obj?ty zamÛwieniem opcjonalnym b?dzie to?samy z przedmiotem obj?tym zamÛwieniem podstawowym. 2) W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy o?wiadczenie w formie pisemnej nie pÛ?niej ni? w ci?gu 20 dni licz?c od dnia podpisania umowy. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawca zrealizuje zamÛwienie opcjonalne w terminie do 80 dni, licz?c od dnia podpisania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci
   4. 000,00 z?. (s?ownie: cztery tysi?ce z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa czapek typu baseball
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18443320 Calots de campagne
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Jednostki organizacyjne Stra?y Granicznej zlokalizowane w: K?trzynie, Bia?ymstoku, Che?mie, Przemy?lu, Nowym S?czu, Raciborzu, Lubaniu, Kro?nie Odrza?skim, Gda?sku, Koszalinie i Warszawie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw? nowych, pochodz?cych z bie??cej produkcji czapek typu baseball, w tym: w ramach zamÛwienia podstawowego 870 szt. oraz maksymalnie 430 szt. w ramach zamÛwienia obj?tego prawem opcji.
   2.  Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesi?ce od daty wydania przedmiotu zamÛwienia z magazynu do u?ytkowania. Okres przechowywania przedmiotu zamÛwienia w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat.
   3.  Wykonawca po podpisaniu umowy, przed uruchomieniem produkcji docelowej dostarczy do Zamawiaj?cego dwa egzemplarze wzoru przedmiotu umowy oraz dokumentacj? techniczno-technologiczn? oferowanego przedmiotu umowy, celem potwierdzenia spe?nienia wymaga? okre?lonych w Opisie przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia podstawowego / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres udzielonej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Przedmiotem zamÛwienia obj?tego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 430 szt. czapek typu baseball. Przedmiot obj?ty zamÛwieniem opcjonalnym b?dzie to?samy z przedmiotem obj?tym zamÛwieniem podstawowym. 2) W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy o?wiadczenie w formie pisemnej nie pÛ?niej ni? w ci?gu 20 dni licz?c od dnia podpisania umowy. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawca zrealizuje zamÛwienie opcjonalne w terminie do 80 dni, licz?c od dnia podpisania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci
   2. 000,00 z?. (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych 00/100)
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa kapeluszy z moskitier?
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18440000 Chapeaux et coiffures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
Jednostki organizacyjne Stra?y Granicznej zlokalizowane w: K?trzynie, Bia?ymstoku, Che?mie, Przemy?lu, Nowym S?czu, Raciborzu, Lubaniu, Kro?nie Odrza?skim, Gda?sku, Koszalinie i Warszawie.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje dostaw? nowych, pochodz?cych z bie??cej produkcji kapeluszy z moskitier?, w tym: w ramach zamÛwienia podstawowego 870 szt. oraz maksymalnie 430 szt. w ramach zamÛwienia obj?tego prawem opcji.
   2.  Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesi?ce od daty wydania przedmiotu zamÛwienia z magazynu do u?ytkowania. Okres przechowywania przedmiotu zamÛwienia w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat.
   3.  Wykonawca po podpisaniu umowy, przed uruchomieniem produkcji docelowej dostarczy do Zamawiaj?cego dwa egzemplarze wzoru przedmiotu umowy oraz dokumentacj? techniczno-technologiczn? oferowanego przedmiotu umowy, celem potwierdzenia spe?nienia wymaga? okre?lonych w Opisie przedmiotu zamÛwienia.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji zamÛwienia podstawowego / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres udzielonej gwarancji / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Przedmiotem zamÛwienia obj?tego prawem opcji jest dostawa maksymalnie 430 szt. kapeluszy z moskitier?. Przedmiot obj?ty zamÛwieniem opcjonalnym b?dzie to?samy z przedmiotem obj?tym zamÛwieniem podstawowym. 2) W przypadku skorzystania z prawa opcji Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy o?wiadczenie w formie pisemnej nie pÛ?niej ni? w ci?gu 20 dni licz?c od dnia podpisania umowy. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawca zrealizuje zamÛwienie opcjonalne w terminie do 80 dni, licz?c od dnia podpisania umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Wykonawca zobowi?zany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko?ci
   3. 000,00 z?. (s?ownie: trzy tysi?ce z?otych 00/100)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 101-314016
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 23/BF/BTiZ/23
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa czapek garnizonowych w kolorze khaki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPH Mitchell Export Import Czes?aw Judzi?ski NumÈro national d'identification: 836 001 40 66 Adresse postale: Ga?eckiego 2B Ville: Skierniewice Code NUTS: PL Polska Code postal: 96-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 100 500.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 167 526.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa kapeluszy SG w kolorze khaki
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPH Mitchell Export Import Czes?aw Judzi?ski NumÈro national d'identification: 836 001 40 66 Adresse postale: Ga?eckiego 2B Ville: Skierniewice Code NUTS: PL Polska Code postal: 96-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 258 585.60 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 318 060.29 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa czapek typu baseball
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
26/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Produkcyjno-Us?ugowy GALEX Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 554 038 69 51 Adresse postale: ul. O?owiana 12 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL Polska Code postal: 85-461 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 98 319.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 74 769.24 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 4
Lot n : 4 IntitulÈ:
Dostawa kapeluszy z moskitier?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Hako Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 524 020 32 83 Adresse postale: ul. Borzymowska 30 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-565 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 208 780.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 268 632.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
O zamÛwienie mo?e si? ubiega? Wykonawca, ktÛry nie podlega wykluczeniu: - z art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5 i 7 ustawy Pzp, - z art. 7 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835), - z art. 5k Rozporz?dzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z
   8. 4.2022), - spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lone w Sekcji III.1.3) niniejszego og?oszenia
   2.  W celu wst?pnego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spe?nia warunki udzia?u, Wykonawca jest zobowi?zany do z?o?enia z ofert?: - o?wiadczenia na formularzu JEDZ, sporz?dzonym zgodnie z wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z
   5. 1.2016 r. (Dz.Urz.UE L3 z
   6. 01.2016,str.16), tymczasowo zast?puj?cy wymagane podmiotowe ?rodki dowodowe; - o?wiadczenia dotycz?cego przes?anek wykluczenia z art. 5k (za? nr3); je?eli dotyczy o?wiadczenia podm. udost. zasoby (za? nr 5)
   3.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, b) O?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy Pzp; c) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, d) O?wiadczenia, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (tekst jednolity Dz.U. 2021r., poz. 275), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej W celu potwierdzenia spe?niania warunkÛw udzia?u w post?powaniu: a) Wykazu wykonanych dostaw, potwierdzaj?cego spe?nianie warunku okre?lonego w Sekcji III.1.3) niniejszego og?oszenia.
   3.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wÛwczas sk?ada dokumenty zgodnie z par.4 Rozporz?dzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy (Dz.U 2020, poz. 2415). Forma dokumentÛw musi by? zgodna z Rozporz?dzeniem Prezesa RM w sprawie wymaga? technicznych dla dokumentÛw elektronicznych w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego (Dz.U 2020, poz. 2452).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (Budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (Budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: https://www.gov.pl/web/uzp/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si?: a) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt a).
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1 i 2 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   4.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a (Budynek Adgar Plaza) Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/10/2023 Dostawa czapek garnizonowych w kolorze khaki, kapeluszy SG w kolorze khaki, czapek typu baseball oraz kapeluszy z moskitier? 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
18440000 - Chapeaux et coiffures 
18443320 - Calots de campagne