Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 13/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Chauffage urbain

2020/S 124-304936  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Fournitures - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Pologne-Varsovie: Chauffage urbain

2020/S 124-304936

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 117-284919)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PGE Energia Ciep?a
NumÈro national d'identification: KRS 0000013479
Adresse postale: ul. Z?ota 59
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 00-120
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Rafa Cwali?ski
Courriel: rafal.cwalinski@gkpge.pl
TÈlÈphone: +48 697599825 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.pgeenergiaciepla.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://swpp2.gkpge.pl

https://www.pgeenergiaciepla.pl/
https://swpp2.gkpge.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Kompleksowa dostawa kompaktowych w?z?Ûw cieplnych do budynkow zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp.

NumÈro de rÈfÈrence: POST/PEC/PEC/ZSW/01048/2020

II.1.2)
Code CPV principal
09323000 Chauffage urbain

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem ZamÛwienia jest projekt, dostawa, monta oraz pierwsze uruchomienie 66 szt. kompaktowych w?z?Ûw cieplnych dla budynkÛw zlokalizowanych w Gorzowie Wlkp.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
25/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 117-284919

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Punkt 7

Au lieu de:

Lire:


   7.  Do oferty nale?y do??czy zestawienie elementÛw ka?dego w?z?a, schemat w?z?a, obliczenia wymiennikÛw p?ytowych wraz z ich charakterystykami cieplno-hydraulicznymi, obliczenia zaworÛw bezpiecze?stwa zgodnie z PN-EN i przepisami Urz?du Dozoru Technicznego, dobÛr pomp, dobÛr naczy wzbiorczych wraz z obliczeniami, zestawienie elementÛw i schematy elektryczne AKPiA i uk?adu nadzoru telemetrycznego.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
09323000 - Chauffage urbain