Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 17/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Combustibles solides

2020/S 149-366394  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Pologne-Varsovie: Combustibles solides

2020/S 149-366394

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 128-314491)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Hory
Courriel: anna.horyn@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: http://platformazakupowa.plk-sa.pl

http://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polskie Koleje Pa?stwowe Spó?ka Akcyjna
Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142A
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 02-305
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Hory
Courriel: anna.horyn@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.platformazakupowa.plk-sa.pl

www.platformazakupowa.plk-sa.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: PKP Cargo Spó?ka Akcyjna wraz ze Spó?kami zale?nymi
Adresse postale: ul. Grójecka 17
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 02-021
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Hory
Courriel: anna.horyn@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.platformazakupowa.plk-sa.pl

www.platformazakupowa.plk-sa.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Pomorskie Przedsi?biorstwo Mechaniczno-Torowe Spó?ka z ograniczona odpowiedzialno?ci
Adresse postale: ul. Sandomierska 19
Ville: Gda?sk
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 80-051
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Hory
Courriel: anna.horyn@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.platformazakupowa.plk-sa.pl

www.platformazakupowa.plk-sa.pl
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Zak?ad Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Spó?ka z ograniczona odpowiedzialno?ci
Adresse postale: ul. Kolejowa 4
Ville: Pozna
Code NUTS: PL POLSKA
Code postal: 60-715
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Hory
Courriel: anna.horyn@plk-sa.pl Adresse(s) internet: Adresse principale: www.platformazakupowa.plk-sa.pl

www.platformazakupowa.plk-sa.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawy paliwa sta?ego dla Grupy Zakupowej PKP na sezon grzewczy jesie 2020 - wiosna 2021.

Numéro de référence: 6060/ILG 6/11972/03217/20/P

II.1.2)
Code CPV principal
09110000 Combustibles solides

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Dostawy paliwa sta?ego dla Grupy Zakupowej PKP na sezon grzewczy jesie 2020 - wiosna 2021.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 128-314491

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.1

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nazwa

Au lieu de:

Zadanie nr 1 - sukcesywne dostawy w?gla kamiennego, w?gla mia?owego i eko-groszku w szacunkowej ilo?ci wynosz?cej ogó?em 5 473,50 ton

Lire:

Zadanie nr 1 - sukcesywne dostawy w?gla kamiennego, w?gla mia?owego i eko-groszku w szacunkowej ilo?ci wynosz?cej ogó?em 5 329,00 ton

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia

Au lieu de:

Zadanie nr 1 - sukcesywne dostawy w?gla kamiennego, w?gla mia?owego i eko-groszku w szacunkowej ilo?ci wynosz?cej ogó?em 5 473,50 ton dla: - cz?? 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zak?ad Linii Kolejowych: Gdynia, Olsztyn, Bydgoszcz, Szczecin, Zielona Góra, Pozna?, Ostrów Wielkopolski, Zak?ad Maszyn Torowych - sekcja Je?ewo i w Bydgoszczy, Stra Ochrony Kolei- (Rzepin, Zb?szy?)), ogó?em 3 619,50 ton, - cz?? 2 - Polskie Koleje Pa?stwowe ogó?em 465,00 ton, - cz?? 3 - PKP CARGO S.A. ogó?em 1 021,00 ton, - cz?? 4 - POMORSKIE PRZEDSI?BIORSTWO MECHANICZNO-TOROWE Sp. z o.o. w Gda?sku ogó?em 250,00 ton, - cz?? 5 - Zak?ad Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogó?em 118 ton.

Lire:

Zadanie nr 1 - sukcesywne dostawy w?gla kamiennego, w?gla mia?owego i eko-groszku w szacunkowej ilo?ci wynosz?cej ogó?em 5 329,00 ton dla: - cz?? 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zak?ad Linii Kolejowych: Gdynia, Olsztyn, Bydgoszcz, Szczecin, Zielona Góra, Pozna?, Ostrów Wielkopolski, Zak?ad Maszyn Torowych - sekcja Je?ewo i w Bydgoszczy, Stra Ochrony Kolei (Rzepin, Zb?szy?)), ogó?em 3 491,00 ton, - cz?? 2 - Polskie Koleje Pa?stwowe ogó?em 449 ton, - cz?? 3 - PKP Cargo S.A. ogó?em 1 021,00 ton, - cz?? 4 - Pomorskie Przedsi?biorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gda?sku ogó?em 250,00 ton, - cz?? 5 - Zak?ad Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu Sp. z o.o. ogó?em 118 ton.

Numéro de section: II.2.1

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Nazwa

Au lieu de:

Zadanie nr 3 - sukcesywne dostawy w?gla kamiennego, w?gla mia?owego i eko-groszku w szacunkowej ilo?ci wynosz?cej ogó?em 3 314,90 ton

Lire:

Zadanie nr 3 - sukcesywne dostawy w?gla kamiennego, w?gla mia?owego i eko-groszku w szacunkowej ilo?ci wynosz?cej ogó?em 3 289,90 ton

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Opis zamówienia

Au lieu de:

Zadanie nr 3 - sukcesywne dostawy w?gla kamiennego, w?gla mia?owego i eko-groszku w szacunkowej ilo?ci wynosz?cej ogó?em 3 314,90 ton dla: - cz?? 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zak?ady Linii Kolejowych: Kraków, Nowy S?cz, Sosnowiec, Cz?stochowa, Tarnowskie Góry, Zak?ad Maszyn Torowych - (Kraków), Przedsi?biorstwo Napraw Infrastruktury- sekcja Che?m ?l?ski) ogó?em 2 695,50 ton; - cz?? 2 - Polskie Koleje Pa?stwowe S.A. ogó?em 293,40 ton, - cz?? 3 - PKP CARGO S.A. ogó?em 326,00 ton.

Lire:

Zadanie nr 3 - sukcesywne dostawy w?gla kamiennego, w?gla mia?owego i eko-groszku w szacunkowej ilo?ci wynosz?cej ogó?em 3 289,90 ton dla: - cz?? 1 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zak?ady Linii Kolejowych: Kraków, Nowy S?cz, Sosnowiec, Cz?stochowa, Tarnowskie Góry, Zak?ad Maszyn Torowych (Kraków), Przedsi?biorstwo Napraw Infrastruktury - sekcja Che?m ?l?ski) ogó?em 2 670,50 ton; - cz?? 2 - Polskie Koleje Pa?stwowe S.A. ogó?em 293,40 ton, - cz?? 3 - PKP Cargo S.A. ogó?em 326,00 ton.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 05/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 05/08/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 17/08/2020

Heure locale: 10:05

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
09110000 - Combustibles solides 
09111210 - Charbon maigre 
09113000 - Coke