Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 04/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Compresseurs gaz

2022/S 10-022161  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Varsovie: Compresseurs gaz

2022/S 010-022161

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 246-651408)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polskie GÛrnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
NumÈro national d'identification: PL
Adresse postale: Marcina Kasprzaka 25
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 01-224
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Renata Warjas
Courriel: publiczne@pgnig.pl
TÈlÈphone: +48 221064172
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.przetargi.pgnig.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zakup spr??arki do cyklicznego zat?aczania gazu (CZG)

NumÈro de rÈfÈrence: ZP/PGNG/21/0313/OS/TT

II.1.2)
Code CPV principal
42123100 Compresseurs gaz

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej mobilnej spr??arki, umo?liwiaj?cej postawienie w dowolnej lokalizacji i wt?oczenie do odwiertu dwutlenku w?gla, azotu, gazÛw spalinowych lub gazu ziemnego, ewentualnie ich mieszaniny.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 246-651408

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Zamawiaj?cy przed udzieleniem ZamÛwienia wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w pkt. 6 SWZ tj. wykazu wykonanych dostaw, w celu wykazania spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w pkt
   6. 1.2.4 SWZ a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem; ich przedmiotu (opis zakresu dostawy), dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy, nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Uwaga: Zamawiaj?cy nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentÛw z uwagi na fakt, i ich tre? nie potwierdza nale?ytego wykonania zamÛwienia. Je?eli Wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspÛlnie z innymi wykonawcami, wykaz o ktÛrym mowa powy?ej, dotyczy dostaw, w ktÛrych wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych, w ktÛrych wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy lub uczestniczy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w ci?gu ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres jego dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie ñ wykona?, dostarczy i uruchomi co najmniej jeden kompletny agregat spr??arkowy gazu ziemnego, sk?adaj?cy si ze spr??arki t?okowej i jednostki nap?dzaj?cej o mocy nominalnej co najmniej 40 kW wraz z obudow i wymaganymi urz?dzeniami i instalacjami do samodzielnej pracy.

Lire:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji: Zamawiaj?cy przed udzieleniem ZamÛwienia wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia, o?wiadcze lub dokumentÛw potwierdzaj?cych spe?nienie warunkÛw udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w pkt. 6 SWZ tj. wykazu wykonanych dostaw, w celu wykazania spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu, o ktÛrych mowa w pkt
   6. 1.2.4 SWZ a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych rÛwnie wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy - w tym okresie, wraz z podaniem; ich przedmiotu (opis zakresu dostawy), dat wykonania i podmiotÛw, na rzecz ktÛrych dostawy zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowodÛw okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o ktÛrych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktÛrego dostawy by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z przyczyn niezale?nych od Wykonawcy, nie jest w stanie uzyska tych dokumentÛw - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Uwaga: Zamawiaj?cy nie uzna, jako dowodu faktur itp. dokumentÛw z uwagi na fakt, i ich tre? nie potwierdza nale?ytego wykonania zamÛwienia. Je?eli Wykonawca powo?uje si na do?wiadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspÛlnie z innymi wykonawcami, wykaz o ktÛrym mowa powy?ej, dotyczy dostaw, w ktÛrych wykonaniu Wykonawca ten bezpo?rednio uczestniczy?, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych, w ktÛrych wykonywaniu bezpo?rednio uczestniczy lub uczestniczy. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardÛw: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w ci?gu ostatnich dziesi?ciu (10) lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres jego dzia?alno?ci jest krÛtszy ñ w tym okresie; ñ wykona?, dostarczy i uruchomi co najmniej jeden kompletny agregat spr??arkowy gazu ziemnego, sk?adaj?cy si ze spr??arki t?okowej i jednostki nap?dzaj?cej o mocy nominalnej co najmniej 40 kW wraz z obudow i wymaganymi urz?dzeniami i instalacjami do samodzielnej pracy albo - wybudowa lub przebudowa t?oczni gazu w ramach ktÛrej, wykona?, dostarczy i uruchomi co najmniej jedn spr??ark t?okow o mocy nominalnej co najmniej 40 kW w obudowie wraz z wymaganymi urz?dzeniami i instalacjami do jej samodzielnej pracy.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Varsovie: Compresseurs gazType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures
04/02/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
42123100 - Compresseurs à gaz