Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 24/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Conseil en affaires et en gestion et services connexes

2020/S 180-435294  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Varsovie: Conseil en affaires et en gestion et services connexes

2020/S 180-435294

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 120-292330)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Agencja Inwestycji i Handlu SpÛ?ka Akcyjna
NumÈro national d'identification: 012070669
Adresse postale: ul. Krucza 50
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny
Code postal: 00-025
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Karolina Dominikowska
Courriel: pzp@paih.gov.pl
TÈlÈphone: +48 223349821 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.paih.gov.pl

www.paih.gov.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Kompleksowa organizacja etapu krajowego wraz z organizacj logistyczn warsztatÛw oraz ?wiadczenie us?ugi merytorycznej oceny wnioskÛw i oceny strategii ekspansji w projekcie PMT na 12 rynkach

NumÈro de rÈfÈrence: BPR.CZP.25.07/2020

II.1.2)
Code CPV principal
79400000 Conseil en affaires et en gestion et services connexes

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest kompleksowa organizacja etapu krajowego wraz z organizacj logistyczn warsztatÛw oraz ?wiadczenie us?ugi merytorycznej oceny wnioskÛw i oceny strategii ekspansji w projekcie Polskie Mosty Technologiczne na 12 rynkach: Kazachstan, Kanada, ZEA, Arabia Saudyjska, Senegal, Singapur, Malezja, Chiny, Meksyk, Kenia, Tajwan, USA na 2020 r. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim na elektronicznej Platformie zakupowej pod adresem https://paih.eb2b.com.pl (dalej jako ÑPlatformaî lub ÑSystemî). ZamÛwienie jest wspÛ?finansowane w ramach umowy nr POIR.03.03.01-00-0001/17-00 zawartej pomi?dzy Ministerstwem Rozwoju a PAIH S.A. w celu realizacji Projektu Polskie Mosty Technologiczne Poddzia?anie
   3. 3.1 ÑPolskie Mosty Technologiczneî, Dzia?anie
   3. 3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsi?biorstw, O priorytetowa nr 3 ñ Wsparcie innowacji w przedsi?biorstwach, Programu operacyjnego Inteligentny rozwÛj na lata 2014ñ2020.

https://paih.eb2b.com.pl
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/09/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 120-292330

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 21/09/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/09/2020

Heure locale: 10:00

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 21/09/2020

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 24/09/2020

Heure locale: 10:30

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
55100000 - Services d'hôtellerie 
55300000 - Services de restaurant et services de personnel en salle 
55520000 - Services traiteur 
79314000 - Étude de faisabilité 
79400000 - Conseil en affaires et en gestion et services connexes 
79951000 - Services d'organisation de séminaires 
80500000 - Services de formation 
80510000 - Services de formation spécialisée