Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/09/2022
Date de péremption : 24/10/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Consommables mÈdicaux

2022/S 182-514215  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/09/2022 S182 Pologne-Varsovie: Consommables mÈdicaux 2022/S 182-514215 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego NumÈro national d'identification: 5220002529 Adresse postale: ul. Banacha 1a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aleksandra Socik Courriel: zp@uckwum.pl TÈlÈphone: +48 22/599-17-05 Fax: +48 22/599-17-04 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uckwum.pl Adresse du profil díacheteur: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://uckwum.ezamawiajacy.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa adsorberÛw pe?nej krwi, DZPUCK.262.149.2022 NumÈro de rÈfÈrence: DZPUCK.262.149.2022
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa adsorberÛw pe?nej krwi.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ ñ Formularz asortymentowo-cenowy
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa adsorberÛw pe?nej krwi.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi Za??cznik nr 2 do SWZ ñ Formularz asortymentowo-cenowy
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegÛ?owych warunkÛw w tym zakresie
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegÛ?owych warunkÛw w tym zakresie
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie okre?la szczegÛ?owych warunkÛw w tym zakresie
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zawarte zosta?y w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamÛwienia publicznego, ktÛre zostan? wprowadzone do tre?ci tej umowy, stanowi?cych Za??cznik nr 4 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 24/10/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/01/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 24/10/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dzia? ZamÛwie? Publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, blok A, POLSKA
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Wraz z ofert? wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? o?wiadczenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki okre?lone w SWZ, zwane dalej ÑJEDZî orazprzedmiotowe ?rodki dowodowe okre?lone w rozdz. VII SWZ..
   2.  Na wezwanie Zamawiaj?cego wykonawca, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona: 1) w celu potwierdzenia spe?niania przez niego warunkÛw udzia?u wpost?powaniu, zobowi?zany jest z?o?y? dokumenty i o?wiadczenia okre?lone w rozdziale VIII SWZ.
   3.  Dokumenty w j?zyku obcym sk?adane s? wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ogÛlne rozporz?dzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, s. 1), zwanej dalej ÑRODOî, Zamawiaj?cy informuje, ?e: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiaj?cy ñ Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02- 097Warszawa, POLSKA (dane kontaktowe zawarte zosta?y w rozdziale I); 2) administrator wyznaczy? inspektora ochrony danych, z ktÛrym mo?e si? Pani/Pan kontaktowa? w sprawach zwi?zanych z ochron? danych poprzez poczt? elektroniczn? na adres ( iod@spdsk.edu.pl ) lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem ÑInspektor ochrony danychî; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamÛwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, ktÛrym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; 5) Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zako?czenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy; 6) obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposÛb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadkÛw, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych naruszaprzepisy RODO; 9) nie przys?uguje Pani/Panu: a) w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktÛrym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? podstaw? prawn? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO iod@spdsk.edu.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. sk?adania odwo?a? zawarte s? w rozdziale XXI SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/09/2022 Pologne-Varsovie: Consommables mÈdicauxType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 24/10/2022 21/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux