Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 16/04/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Consommables mÈdicaux

2020/S 68-161183  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Varsovie: Consommables mÈdicaux 2020/S 068-161183 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Grochowski im. dr med. Rafa?a Masztaka Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL911 Adresse postale: ul. GrenadierÛw 51/59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Code postal: 04-073 Pays: Pologne Point(s) de contact: Krzysztof ??gwa Courriel: klagwa@grochowski.waw.pl TÈlÈphone: +48 225152743 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawy sukcesywne sprz?tu (asortymentu) medycznego jednorazowego u?ytku oraz r?kawic chirurgicznych NumÈro de rÈfÈrence: ZP/19/2020
II.1.2) Code CPV principal 33140000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s sukcesywne dostawy sprz?tu (asortymentu) medycznego jednorazowego u?ytku oraz r?kawic chirurgicznych do Szpitala Grochowskiego im. dr. med. Rafa?a Masztaka Sp. z o.o. Kod CPV okre?laj?cy przedmiot zamÛwienia 33140000-3, 33000000-3, 33141420-0. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych (6 cz??ci/pakietÛw/zada?). Dostawy musz by realizowane odpowiednim ?rodkiem transportu i zabezpieczone na czas transportu ñ zgodnie z wymaganiami dla poszczegÛlnych produktÛw. Przez dostaw asortymentu nale?y rozumie dostarczenie asortymentu do siedziby Zamawiaj?cego wraz z wniesieniem asortymentu do pomieszcze wskazanych przez pracownikÛw Zamawiaj?cego. Minimalny termin wa?no?ci dostarczanego asortymentu nie mo?e by krÛtszy ni 12 miesi?cy od daty dostawy. Termin p?atno?ci wynosi b?dzie 60 dni licz?c od daty dostawy prawid?owo wystawionej faktury do Zamawiaj?cego, z zastrze?eniem, i faktura nie mo?e by dostarczona przed odbiorem asortymentu.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 6
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet / Zadanie nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafa?a Masztaka Sp. z o.o., ul. GrenadierÛw 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Strzykawka dwucz??ciowa jednorazowego u?ytku sterylna luer 2 ml ze skal 0,1 ml przezroczysty cylinder z polipropylenu z niezmywaln?, wyra?nie czyteln skal?, t?ok o p?ynnym przesuwie z zabezpieczeniem przed jego wypadaniem, centryczna, pakowana pojedynczo z widoczn dat wa?no?ci. Informacja o braku ftalanÛw na opakowaniu ka?dej strzykawki. Oznaczenie CE Opakowanie a 100 sztuk 144 Strzykawka dwucz??ciowa jednorazowego u?ytku sterylna luer 5 ml ze skal 0,2 ml przezroczysty cylinder z polipropylenu z niezmywaln?, wyra?nie czyteln skal?, t?ok idealnie dopasowany o p?ynnym przesuwie z zabezpieczeniem przed jego wypadaniem, niecentryczna, pakowana pojedynczo z widoczn dat wa?no?ci. Informacja o braku ftalanÛw na opakowaniu ka?dej strzykawki. Oznaczenie CE Opakowanie a 100 sztuk 200 Strzykawka dwucz??ciowa jednorazowego u?ytku sterylna luer 10 ml ze skal 0,5 ml przezroczysty cylinder z polipropylenu z niezmywaln?, wyra?nie czyteln skal?, t?ok idealnie dopasowany o p?ynnym przesuwie z zabezpieczeniem przed jego wypadaniem, niecentryczna, pakowana pojedynczo z widoczn dat wa?no?ci. Informacja o braku ftalanÛw na opakowaniu ka?dej strzykawki. Oznaczenie CE Opakowanie a 100 sztuk 183 Strzykawka dwucz??ciowa jednorazowego u?ytku sterylna luer 20 ml ze skal 1 ml przezroczysty cylinder z polipropylenu z niezmywaln?, wyra?nie czyteln skal?, t?ok idealnie dopasowany o p?ynnym przesuwie z zabezpieczeniem przed jego wypadaniem, niecentryczna, pakowana pojedynczo z widoczn dat wa?no?ci. Informacja o braku ftalanÛw na opakowaniu ka?dej strzykawki. Oznaczenie CE Opakowanie a 100 sztuk 200 Strzykawki do pomp infuzyjnych 50-60 ml, jednorazowe, sterylne, przezroczyste, trzycz??ciowe ze sto?kiem typu luer-lock usytuowanym centralnie, z wyra?n dwustronn skal co 1 ml, oznaczenie skali liczb co 10 ml, stabilnie mocuj?ca w pompie, t?oczek gumowy z podwÛjnym uszczelnieniem umo?liwiaj?cym p?ynny przesuw t?oka (nat?uszczony olejem silikonowym) zabezpieczony przed wypadaniem. Oznaczenie CE, pakowana pojedynczo z widoczn dat wa?no?ci. Sztuki 2316 Strzykawki do pomp infuzyjnych 50-60 ml do lekÛw wra?liwych na ?wiat?o, jednorazowe, sterylne, trzycz??ciowe ze sto?kiem typu Luer-Lock, usytuowanym centralnie, z wyra?n dwustronn skal co1 ml, oznaczenie skali liczb?, co 10ml, t?oczek z gumowym podwÛjnym uszczelnieniem umo?liwiaj?cym p?ynny przesuw t?oka (nat?uszczony olejem silikonowym) zabezpieczony przed wypadaniem. Oznaczenie CE, pakowana pojedynczo z widoczn dat wa?no?ci. Sztuki 3358 Strzykawka cewnikowa typu Yanette 100 ml, jednorazowa, sterylna, ze sto?kiem do cewnika lub sondy usytuowanym centralnie, z do??czonym ??cznikiem Luer, skalowana co 2 ml, co 10 ml oznaczenie skali liczb?, przezroczysty cylinder, t?oczek gumowy z podwÛjnym elastycznym uszczelnieniem zapewniaj?cy p?ynny przesuw, kryza ograniczaj?ca wysuwanie si t?oka. Oznaczenie CE. Pakowana pojedynczo, z widoczn dat wa?no?ci. Sztuki 675 Przed?u?acz do strzykawki 50-60 ml do pompy infuzyjnej bezbarwny, d?.150 cm, sterylny, zako?czony ??cznikiem Luer-Lock, kompatybilny ze strzykawk?. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE. Sztuki 1275 Przed?u?acz do strzykawki 50-60 ml do pompy infuzyjnej do lekÛw wra?liwych na ?wiat?o, d?.150 cm, sterylny, zako?czony ??cznikiem Luer-Lock, kompatybilny ze strzykawk?. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE. Sztuki 1125 Przyrz?d do przetaczania p?ynÛw infuzyjnych z elastyczn komor kroplow nie zawieraj?c PVC, o d?ugo?ci cz??ci przezroczystej min. 6 cm, ig?a biorcza dwup?aszczyznowo ?ci?ta, filtr p?ynu o ?rednicy oczek 15 ?m, dren o d?. 150 cm, z ko?cÛwk luer-lock, posiadaj?cy precyzyjny regulator przep?ywu z zaczepem do mocowania ko?cÛwki drenu na tylnej powierzchni i dodatkowym otworem do umieszczania ig?y biorczej po u?yciu. Na przyrz?dzie nazwa w?asna producenta. Informacja o braku ftalanÛw na opakowaniu jednostkowym. Sterylny, jednorazowego u?ytku. Z widoczn dat wa?no?ci.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2020 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
Les offres doivent Ítre prÈsentÈes sous la forme de catalogues Èlectroniques ou inclure un catalogue Èlectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet / Zadanie nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9 Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafa?a Masztaka Sp. z o.o., ul. GrenadierÛw 51/59, 04-073 Warszawa, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Ig?a iniekcyjna jednorazowa w rozm. 0,5ñ1,2 mm, z nasadk Luer (dok?adnie po??czona z ig??) i dok?adnie przylegaj?ca do strzykawki, ig?a odporna na korozj i z?amanie, z precyzyjnym szlifem, sterylna, posiadaj?ca na opakowaniu jednostkowym informacje na temat rozmiaru ñ grubo? i d?ugo? ig?y. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE. Nasadka ig?y oznaczona kolorem zgodnie z norm ISO. Opakowanie 100 szt. 563 Kaniula do?ylna z zaworem iniekcyjnym z samozamykaj?cym si korkiem, zintegrowanym koreczkiem luer-lock, ostry koniec kaniuli, sterylna, rozmiary: 0,8 mm; 1,0 mm; 1,2 mm; 1,4 mm; 1,7 mm; 2,0 mm lub odpowiadaj?ce temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaugía z zachowaniem tego samego koloru identyfikacyjnego, wykonana z PTFE z mo?liwo?ci identyfikacji Usg. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Opakowanie uniemo?liwiaj?ce przypadkowe otwarcie typu Tyvek ñ zabezpieczaj?ce przed wilgoci?. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE. Sztuki 63 Kaniula do?ylna - kaniula wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi przedstawionymi na wezwanie Zamawiaj?cego). Nazwa materia?u z ktÛrego wykonana jest kaniula podana na opakowaniu, posiadaj?ca minimum 5 paskÛw kontrastuj?cych w promieniach RTG. Mo?liwo? identyfikacji radiologicznej po?o?enia ko?ca kaniuli. Posiadaj?ca zastawk bezzwrotn zapobiegaj?c wyp?ywowi krwi, oraz samozamykaj?cy si korek gÛrnego portu. Pakowane w opakowaniu typu Tyvek. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu. Ja?owa z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu. Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiary: 0,9 mm ñ 22 G (niebieski) d?. 25 mm, przep?yw 42 ml/min 1,1 mm- 20 G (rÛ?owy) d?. 32 mm, przep?yw 67 ml/min 1,3 mm ñ 18 G (zielony) d?. 32ñ45 mm, przep?yw 103 ml/min sztuki 7450 Kaniula do?ylna bezpieczna, sterylna, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi przedstawionymi na wezwanie Zamawiaj?cego), z otworem w igle umo?liwiaj?cy natychmiastow wizualizacj wk?ucia posiadaj?ca dodatkowy samo domykaj?cy si port do wstrzykni??, 6 paskÛw kontrastuj?cych w promieniach rtg, mo?liwo? identyfikacji radiologicznej po?o?enia ko?ca kaniuli, posiadaj?ca zastawk bezzwrotn zapobiegaj?c wyp?ywowi krwi, z zabezpieczeniem ig?y w postaci plastikowej os?onki o g?adkich kraw?dziach wyposa?onej w konstrukcj pomagaj?c wyeliminowa przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu ig?y ñ konstrukcja chroni?ca personel przed przypadkowym zak?uciem; rozmiary: 0,9 mm; 1,0 mm; 1,3 mm; lub odpowiadaj?ce temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaugía z zachowaniem tego samego koloru identyfikacyjnego. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE. Sztuki 50 Koreczki do kaniul do?ylnych, sterylne, pojedynczo pakowane. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczony znakiem CE. Koreczki musz by ca?kowicie kompatybilne i musz zapewni ca?kowit szczelno? po??cze z kaniul?. Sztuki 22875 Kaniula dot?tnicza, sterylna, 20G x 40ñ50 mm z automatycznym zamkni?ciem kulkowym. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE. Sztuki 144 Kranik trÛjdro?ny z drenem 7ñ10 cm, sterylny. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE. Sztuki 1288 Kranik trÛjdro?ny z drenem 100 cm, sterylny. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE. Sztuki 90 Kranik trÛjdro?ny z wyczuwalnym wska?nikiem pozycji otwarty/zamkni?ty, sterylny. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, oznaczone znakiem CE. Sztuki 800 Ig?a do nak?u l?d
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2020 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
Les offres doivent Ítre prÈsentÈes sous la forme de catalogues Èlectroniques ou inclure un catalogue Èlectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet / Zadanie nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9
II.2.4) Description des prestations:
Cewnik Foleya wykonany z lateksu pokrytego obustronnie warstw silikonu. Mi?kki elastyczny, zako?czony z jednej strony na okr?g?o z dwoma bocznymi otworami. Zako?czony z drugiej strony rozga??zieniem z dwoma ko?cÛwkami. Jedna, do podawania p?ynu ze strzykawki typu luer z plastikow zastawk zapobiegaj?c przypadkowemu oprÛ?nianiu balonu, druga z ko?cÛwk umo?liwiaj?c pod??czenie do worka do zbiÛrki moczu. Ja?owy. Pakowany pojedynczo (wewn?trzne opakowanie folia, zewn?trzne papierñfolia) z widoczn dat wa?no?ci, oznaczenie CE. CH 12ñ28 Sztuki 710 Cewnik Foleya trÛjdro?ny wykonany z lateksu pokrytego obustronnie warstw silikonu. Mi?kki elastyczny, zako?czony z jednej strony na okr?g?o z dwoma bocznymi otworami. Zako?czony z drugiej strony rozga??zieniem z dwoma ko?cÛwkami. Jedna, do podawania p?ynu ze strzykawki typu luer z plastikow zastawk zapobiegaj?c przypadkowemu oprÛ?nianiu balonu, druga z ko?cÛwk umo?liwiaj?c pod??czenie do worka do zbiÛrki moczu. Ja?owy. Pakowany pojedynczo (wewn?trzne opakowanie folia, zewn?trzne papierñfolia) z widoczn dat wa?no?ci, oznaczenie CE. CH 12ñ28 Sztuki 4 Cewnik Tiemanna wykonany z mi?kkiego i elastycznego PCV przezroczysty, odporny na za?amania z atraumatyczn lekko zaokr?glon i zagi?t ko?cÛwk zako?czon sto?kowato. Wyposa?ony w 2 boczne otwory. Oznaczenie kolorystyczne rozmiaru na ??czniku, natomiast numeryczne oznaczenie na opakowaniu. rozm. CH 12 ñ 20. Ja?owy. Pakowany pojedynczo z widoczn dat wa?no?ci, oznaczenie CE. sztuki 4 Kanka doodbytnicza z medycznego PCV, sterylna, 8 x 250 mm, pakowana pojedynczo. Sztuki 78 Jednorazowy zestaw do lewatywy doodbytniczej. Pojemnik na p?yn o pojemno?ci min.1750 ml, miareczkowany, mikrobiologicznie czysty. Posiadaj?cy znak CE. Sztuki 20 Cewnik Pezzera, wyk. z lateksu, zaopatrzony w minimum 3ñ4 otwory boczne, d?. min. 40 cm, sterylny. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, ozn. znakiem CE. CH 28-36 Sztuki 65 Cewnik Nelatona, sterylny, d?ugo? min. 400 mm. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, ozn. znakiem CE. CH 12ñ22 Sztuki 12 Worek do zbiÛrki moczu 2 000 ml z portem do pobierania prÛbek moczu umieszczonym w ??czniku poprzedzony zastawk antyrefluksyjn w ??czniku do cewnika Foleya, zaworem spustowym, skalowany, co min. 50 ml. Sterylny, oznaczony znakiem CE. Pakowany pojedynczo. Sztuki 1875 Worek do d?ugotrwa?ej zbiÛrki moczu, 2 l, szeroki dren antyza?amaniowy 2 cz??ciowa komora kroplowa, filtr hydrofobowy, zastawka antyzwrotna, ze zintegrowanym wieszakiem, skala co 25 ml. Do 100 ml., bia?a tylna ?ciana worka, poprzeczny kranik spustowy kompatybilny z workiem wi???cym mocz, zak?adka na kranik spustowy, port bezig?owy do pobierania prÛbek, klamra zaciskowa, czas utrzymania 2 -3 tygodnie. Sterylny, oznaczony znakiem CE. Pakowany pojedynczo. Sztuki 60 Worek do godzinowej zbiÛrki moczu ok. 2000 ml z komor pomiarow min. 500 ml, dok?adno? pomiaru, co 1 ml do min. 40 ml. Sterylny, z zastawk antyrefluksyjn?, z drenem dwu?wiat?owym, 2 filtrami hydrofobowymi antybakteryjnymi i kranikiem spustowym. Oznaczony znakiem CE. Pakowany pojedynczo. Sztuki 50 Wieszak do worka na mocz o poj. 1,5 ñ 2 litrÛw, zapobiegaj?cy przechylaniu zbiornika oraz za?amywaniu drenu. Dostosowany do okr?g?ych i kwadratowych ram ?Û?ka. Posiadaj?cy znak CE. Sztuki 65 Zatyczka do cewnika i drenu, uniwersalna o budowie schodkowej z uchwytem. Sterylna. Pakowana pojedynczo. Posiadaj?cy znak CE. Sztuki 200 Zg??bnik ?o??dkowy, sterylny, jednokana?owy, d?ugo? min. 750 mm, max 1000 mm, z 2 bocznymi otworami naprzemianleg?ymi, z atraumatyczn ko?cÛwk o zaokr?glonych kraw?dziach, z konektorem typu Luer w kolorze odpowiadaj?cym rozmiarom. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, nie zwijane wielokrotnie, oznaczony znakiem CE. CH 16-20 Sztuki 343 Dren do drÛg ?Û?ciowych T ñ Kehr d?. drenu 50 cm, d?. ramion 16 cm, wyk. z lateksu, pakowany podwÛjnie (wewn?trznie folia, zewn?trznie papier-folia), sterylny. Z widoczn dat
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2020 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
Les offres doivent Ítre prÈsentÈes sous la forme de catalogues Èlectroniques ou inclure un catalogue Èlectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet / Zadanie nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9
II.2.4) Description des prestations:
Nebulizator do podawania leku dla doros?ych o pojemno?ci od 5 do 8 ml,z podstaw umo?liwiaj?c postawienie zestawu na stole, ponad 80 % cz?steczek o ?rednicy < 5 ?m, o wydajno?ci: co najmniej 3 ml w ci?gu 7 minut przy przep?ywie 7 litrÛw na minut w pozycji pionowej lub poziomej. W zestawie: nebulizator,dren o d?. od 2 do 2,13 m,maska dla doros?ych Mikrobiologicznie czysty lub ja?owy. sztuki 425 Maska aerozolowa tracheostomijna, zak?adana na tracheostomi z uniwersalnymi ??czami 22 F z przewodem tlenowym. Mikrobiologicznie czysta. sztuki 2 Nebulizator do podawania lekÛw w obwodzie oddechowym,o pojemno?ci od 5 do 8 ml,z podstaw umo?liwiaj?c postawienie zestawu na stole,ponad 80 % cz?steczek o ?rednicy < 5 ?m, o wydajno?ci: co najmniej 3 ml w ci?gu 7 minut przy przep?ywie 7 litrÛw na minut w pozycji pionowej lub poziomej, z ??cznikiem T do wpi?cia w uk?ad oddechowy. W zestawie: dren o d?. od 2 do 2,13 m Mikrobiologicznie czysty lub ja?owy. sztuki 30 Cewnik do podawania tlenu przez nos dla doros?ych -,,w?syî, z drenem 130 ñ 230 cm, czysty mikrobiologicznie, jednorazowego u?ytku, posiadaj?cy znak CE. WyrÛb nietoksyczny, niepirogenny, pakowany pojedy?czo. sztuki 1150 Maseczka tlenowa z drenem (w zestawie: maseczka + dren), d?. drenu ok. 2 m- 2,13m, czysty mikrobiologicznie, jednorazowego u?ytku, posiadaj?cy znak CE, pakowany pojedy?czo. sztuki 200 Dren tlenowy, mikrobiologicznie czysty lub ja?owy. Rozmiar od 200 do 213 cm sztuki 163 Dren tlenowy, mikrobiologicznie czysty lub ja?owy. Rozmiar od 400 do 460 cm sztuki 8 Dren tlenowy, mikrobiologicznie czysty lub ja?owy. Rozmiar od 750 do 1000 cm sztuki 3
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2020 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
Les offres doivent Ítre prÈsentÈes sous la forme de catalogues Èlectroniques ou inclure un catalogue Èlectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet / Zadanie nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9
II.2.4) Description des prestations:
Zestaw do kaniulacji ?y centralnych dwu?wiat?owy 7Fr d?ugo?ci 16, cm kana?y 18,14 Ga, w sk?ad zestawu wchodzi ig?a punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik w J ze znacznikami d?ugo?ci, 2-?wiat?owy cewnik poliuretanowy z atraumatyczn ko?cÛwk?, strzykawka 5 ml, rozszerzad?o, skrzyde?ka mocuj?ce. Sterylny, pakowany pojedynczo, z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu, posiadaj?cy znak CE* Sztuki 30 Zestaw do kaniulacji ?y centralnych wysokoprzep?ywowy trÛj?wiat?owy 8,5 Fr o d?ugo?ci 16, 20, cm kana?y 14,16,18 Ga, w sk?ad zestawu wchodzi ig?a punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik w J ze znacznikami d?ugo?ci, 3-?wiat?owy cewnik, strzykawka 5 ml,rozszerzad?o, skrzyde?ka mocuj?ce. Sterylny, pakowany pojedynczo, z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu, posiadaj?cy znak CE* Sztuki 40 Zestaw do kaniulacji ?y centralnych wysokoprzep?ywowy trÛj?wiat?owy 7 Fr o d?ugo?ci 30 cm kana?y 14,16,18 Ga, w sk?ad zestawu wchodzi ig?a punkcyjna 18 Ga/6,35 cm, prowadnik w J ze znacznikami d?ugo?ci, 3-?wiat?owy cewnik, strzykawka 5 ml,rozszerzad?o, skrzyde?ka mocuj?ce. Sterylny, pakowany pojedynczo, z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu, posiadaj?cy znak CE* Sztuki 3 ?y?ki jednorazowe do laryngoskopu kompatybilne z zielonymi r?koje?ciami wykonane z materia?u ASB Mecintosh w rozmiarach 2, 3 i 4 Sterylny, pakowany pojedynczo, z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu, posiadaj?cy znak CE* Sztuki 83 Sonda Sengstakena-Blakemorea, dwu?wiat?owa, dwubalonowa, ze znacznikami g??boko?ci, sterylna. Z widoczn dat wa?no?ci na opakowaniu jednostkowym, ozn. znakiem CE. CH 16-20 Sztuki 2
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2020 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
Les offres doivent Ítre prÈsentÈes sous la forme de catalogues Èlectroniques ou inclure un catalogue Èlectronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet / Zadanie nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL9
II.2.4) Description des prestations:
R?kawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, ja?owe. Jednorazowego u?ytku.
   1. Zewn?trzna powierzchnia teksturowana lub mikroteksturowana, obustronnie lub od wewn?trz pokryte polimerem.
   2.  Mankiet prosty z ta?m adhezyjn lub rolowany.
   3.  Pakowana parami, podwÛjnie opakowane. Zewn?trzne opakowanie foliowe.
   4.  Anatomicznie wyprofilowane na praw i lew d?o?, dopasowane do d?oni.
   5.  Poziom AQL
   1. 0.
   6.  Zgodne z norm EN ñ PN 455 ñ 1,2,3.
   7.  Czytelne oznakowanie opakowania: znak CE z numerem jednostki notyfikowanej, data sterylizacji, data wa?no?ci, nazwa producenta/firmy i adres wytwÛrcy, piktogram, ?e jest to wyrÛb jednorazowego u?ytku. Para 35 000 par.
   8.  D?ugo? ca?kowita r?kawic (z d?ugim mankietem) dla ka?dego rozmiaru minimum 290 mm do 310 mm.
   9.  Rozmiar od 6,0 ñ 8,5 Opis na opakowaniu w j?zyku polskim. 10. Kolor: kremowy/naturalny lateks.
II.2.5) CritËres díattribution
Le prix n'est pas le seul critËre d'attribution et tous les critËres sont ÈnoncÈs uniquement dans les documents du marchÈ
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique Fin: 30/06/2022 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie okre?la ?adnych warunkÛw.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
SzczegÛ?owe warunki realizacji umowy okre?la projekt umowy stanowi?cy za??cznik nr 4 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Ze wzgl?du na piln potrzeb udzielenia zamÛwienia (zako?czone lub ko?cz?ce si umowy z powodu wykorzystania warto?ci brutto umÛw) oraz ca?kowit warto? przedmiotu zamÛwienia (zamÛwienia udzielane w zakresie danego przedmiotu zamÛwienia W okresie ca?ego roku 2020) wskazane jest zastosowanie skrÛconego terminu sk?adania ofert. W post?powaniu powy?ej progÛw Ñunijnychî ñ art. 43 ust. 2b pkt 2 ustawy Pzp. SkrÛcenie terminu sk?adania ofert jest uzasadnione pilnymi potrzebami, ktÛre wynikaj z przyczyn niele??cych po stronie Zamawiaj?cego, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamÛwienia na asortyment niezb?dny do prawid?owego wykonywania ?wiadcze zdrowotnych na rzecz pacjentÛw Szpitala. Bior?c pod uwag asortyment i grono WykonawcÛw skrÛcony termin sk?adania ofert nie powinien wp?yn? na mo?liwo? z?o?enia ofert i konkurencyjno??. Zasadne b?dzie poinformowanie WykonawcÛw o wszcz?ciu post?powania po zamieszczeniu go na platformie e-Zamawiaj?cy (Wykonawcy z ktÛrymi Zamawiaj?cy ma aktual
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 16/04/2020 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 15/06/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 16/04/2020 Heure locale: 09:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego: pawilon nr VII, sala nr 203. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie jest jawne.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Kwiecie?-maj 2020
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w celu zabezpieczenia oferty.
   2.  Oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko?ci (dla poszczegÛlnych cz??ci zamÛwienia)
:
1) na cz?? 1 zamÛwienia: 1 330,00 PLN; 2) na cz?? 2 zamÛwienia: 805,00 PLN; 3) na cz?? 3 zamÛwienia: 456,00 PLN; 4) na cz?? 4 zamÛwienia: 147,00 PLN; 5) na cz?? 5 zamÛwienia: 181,00 PLN; 6) na cz?? 6 zamÛwienia: 1 365,00 PLN;
   3.  Wadium mo?e by wniesione w formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w: 1) pieni?dzu; 2) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spÛ?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).
   4.  Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, tj. do 16.4.2020 do godziny 09:00.
   5.  Wadium wnoszone w pieni?dzu: 1) nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert tj. do 16.4.2020 do godziny 09:00; 2) Wykonawca wp?aca przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego, przed up?ywem terminu wskazanego w pkt 1; 3) nale?y wp?aci przelewem na nast?puj?cy rachunek Zamawiaj?cego: Bank PEKAO SA 37 1240 6074 1111 0000 4992 9164. Zaleca si by wp?ata opatrzona by?a dopiskiem Ñwadium ñ ZP/19/2020î; 4) musi znale? si na koncie Zamawiaj?cego przed up?ywem terminu sk?adania ofert tj. przed up?ywem terminu wskazanego w pkt
   1.  Zamawiaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za opÛ?nienia w operacjach finansowych. Wadium wniesione W pieni?dzu, ktÛre wp?ynie po terminie sk?adania ofert uznane zostanie za wniesione nieprawid?owo, a oferta Wykonawcy, ktÛry wniÛs nieprawid?owo wadium zostanie odrzucona; 5) Zamawiaj?cy przechowuje na rachunku bankowym.
   6.  W przypadku wnoszenia wadium w pieni?dzu (przelewem) do oferty nale?y za??czy dowÛd wniesienia wadium ñ dokonania przelewu.
   7.  Wadium w formie innej ni pieni??na Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie orygina?u dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osÛb upowa?nionych do jego wystawienia (wystawcÛw dokumentu) na Platformie e-Zamawiaj?cy pod adresem: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl.
   8.  Wadium w formie innej ni pieni??na musi w pe?ni gwarantowa mo?liwo? jego zatrzymania w przypadku zaistnienia przes?anek ustawowych (art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp).
   9.  Wszystkie dokumenty, o ktÛrych mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2ñ5 ustawy Pzp, potwierdzaj?ce wniesienie wadium musz zawiera minimum: 1) nazw daj?cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj?cego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj?cych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2) znak i/lub nazw post?powania, ktÛrego dotyczy; 3) kwot gwarancji; 4) termin wa?no?ci gwarancji w formule: Ñod dnia ñ do dnia î; 5) zobowi?zanie Gwaranta do zap?acenia kwoty gwarancji na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego w sytuacjach okre?lonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp; 6) Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci umieszczenia w tre?ci gwarancji klauzuli dotycz?cej po?rednictwa podmiotÛw trzecich (za wyj?tkiem Banku Zamawiaj?cego w celu potwierdzenia podpisÛw osÛb reprezentuj?cych Zamawiaj?cego). 10. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie ni w pieni?dzu jest Szpital Grochowski im dra med. Rafa?a Masztaka Sp. z o.o. 11. Zamawiaj?cy zatrzyma wadium w przypadku zaistnienia przes?anek okre?lonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 12. Zamawiaj?cy dokona zwrotu wadium zgodnie z zapisami art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp, Z zastrze?eniem sytuacji, o ktÛrej mowa w ust.
   8.  13. Zamawiaj?cy ??da ponownego wniesienia wadium przez wykonawc?, ktÛremu zwrÛcono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, je?eli w wyniku rozstrzygni?cia odwo?ania jego oferta zosta?a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykon https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 / +48 224587722 / +48 224587801 Fax: +48 224587700 / +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33140000 - Consommables médicaux