Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Consommables m╚dicaux

2021/S 65-164643  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Varsovie: Consommables m╚dicaux 2021/S 065-164643 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewn?trznych i Administracji w Warszawie Num╚ro national d'identification: 006472651 Adresse postale: Wo?oska 137 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-507 Pays: Pologne Courriel: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl T╚l╚phone: +48 225081821 Fax: +48 225081803 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.cskmswia.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: SP ZOZ
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: SP ZOZ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa sprz?tu jednorazowego u?ytku do CSK MSWiA
II.1.2) Code CPV principal 33140000 Consommables m╚dicaux
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa sprz?tu jednorazowego u?ytku do CSK MSWiA
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 783 297.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa element█w wymiennych do strzykawki automatycznej CT Expres 4D
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124000 ...quipements et mat╚riels de diagnostic et de radiodiagnostic
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa element█w wymiennych do strzykawki automatycznej CT Expres 4D Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa cewnik█w do odsysania w systemie zamkni?tym
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141240 Accessoires de cath╚ter
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa cewnik█w do odsysania w systemie zamkni?tym Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa os?on na mikroskop Leica M530 OHX
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa os?on na mikroskop Leica M530 OHX Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa przyrz?d█w do podawania i wstrzykiwania p?yn█w i lek█w
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141624 Kits d'administration
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa przyrz?d█w do podawania i wstrzykiwania p?yn█w i lek█w Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa sprz?tu do ureterorenoskopii
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa sprz?tu do ureterorenoskopii Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa zestaw█w do cewnikowania ?y centralnych metod Seldingera.
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141240 Accessoires de cath╚ter
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa zestaw█w do cewnikowania ?y centralnych metod Seldingera. Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa akcesori█w do pomiaru ci?nienia metod inwazyjn do posiadanych wielorazowych zestaw█w firmy Becton Dickinson
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa akcesori█w do pomiaru ci?nienia metod inwazyjn do posiadanych wielorazowych zestaw█w firmy Becton Dickinson Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa uk?ad█w pacjenta do aparatu Precision Flow Vaphoterm oraz kaniul
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa uk?ad█w pacjenta do aparatu Precision Flow Vaphoterm oraz kaniul Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa ?y?ek jednorazowych i baterii do videolaryngoskopu McGrath
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa ?y?ek jednorazowych i baterii do videolaryngoskopu McGrath Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa zestaw█w do poda?y ?ywienia dojelitowego do pompy Compat Ella
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141626 Kits de dosage
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa zestaw█w do poda?y ?ywienia dojelitowego do pompy Compat Ella Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa igie do port█w naczyniowych
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33141320 Aiguilles usage m╚dical
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa igie do port█w naczyniowych Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa elektrod do defibrylator█w
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa elektrod do defibrylator█w Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa p?ytek i work█w ileostomijnych
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33140000 Consommables m╚dicaux
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'ex╚cution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:
Zakup i sukcesywna dostawa p?ytek i work█w ileostomijnych Oferowany sprz?t/produkt/towar ma by fabrycznie nowy, nieu?ywany oraz nie eksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy. Akcesoria i cz??ci musz pasowa do aparatury podanej w opisie dla poszczeg█lnych pozycji w zadaniach. Rozwi?zania r█wnowa?ne: Je?eli w dokumentacji, stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia b?d w SIWZ pojawi si wskazania dla niekt█rych technologii, materia?█w lub urz?dze?, znak█w towarowych, patent█w lub pochodzenia, ?r█d?a lub szczeg█lnego procesu, kt█ry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc?, zapisy te rozumie nale?y jako uzasadnione specyfikacj przedmiotu zam█wienia i Zamawiaj?cy nie ma mo?liwo?ci stworzy opisu przedmiotu zam█wienia poprzez inne dostatecznie dok?adne i precyzyjne okre?lenia. W takich przypadkach Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? sk?adania w ofercie rozwi?za r█wnowa?nych, wskazuj?c, i minimalne wymagania, jakim maj odpowiada rozwi?zania r█wnowa?ne, to wymagania nie gorsze od parametr█w wskazanych w dokumentacji. Powy?sze oznacza, i Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie materia?█w, urz?dze lub technologii r█wnowa?nych o parametrach jako?ciowych i cechach u?ytkowych, co najmniej r█wnych lub lepszych od tych, kt█re zosta?y wskazane w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia w niniejszym post?powaniu. Obowi?zek wykazania r█wnowa?no?ci le?y po stronie Wykonawcy (tj. spe?nienia wymaga okre?lonych przez Zamawiaj?cego w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia). Zastosowane rozwi?zania r█wnowa?ne winny zapewnia uzyskanie takie samego celu, jak w przypadku rozwi?za wskazanych w dokumentacji stanowi?cej opis przedmiotu zam█wienia. Wykonawca zobowi?zany jest do wskazania w swojej ofercie, jakie materia?y, urz?dzenia lub technologie zosta?y zamienione oraz podania jakie w ich miejsce proponuje rozwi?zania, podaj?c ich parametry techniczne. Termin wa?no?ci minimum 6 miesi?cy od daty dostawy Termin dostawy max 5 dni Termin gwarancji i r?kojmi minimum 12 miesi?cy
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin wa?no?ci w miesi?cach (minimum 6 miesi?cy / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostawy w dniach roboczych (maksymalnie 5 dni) / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 187-449462
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre march╚ sur la base de l'avis de pr╚information ci-dessus
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa element█w wymiennych do strzykawki automatycznej CT Expres 4D
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM SA Num╚ro national d'identification: 000288343 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 01-248 Pays: Pologne Courriel: przetargi@cefarm.com.pl T╚l╚phone: +48 226340403 Fax: +48 226340494 Adresse internet: www.cefarm.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 256 630.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 256 630.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa cewnik█w do odsysania w systemie zamkni?tym
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AKME SP. Z O.O. Sp█?ka Komandytowa Num╚ro national d'identification: 011557955 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-826 Pays: Pologne Courriel: akme@akme.com.pl T╚l╚phone: +48 228535069 Fax: +48 228535071 Adresse internet: www.akme.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 126 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 124 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa os?on na mikroskop Leica M530 OHX
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Bialmed Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 790003564 Ville: Bia?a Piska Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 12-230 Pays: Pologne Courriel: karolina.zdunczyk@bialmed.com.pl T╚l╚phone: +48 874241192 Fax: +48 874241194 Adresse internet: www.bialmed.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 44 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 44 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 4 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa przyrz?d█w do podawania i wstrzykiwania p?yn█w i lek█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Aesculap Chifa Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Num╚ro national d'identification: 630002936 Ville: Nowy Tomy?l Code NUTS: PL418 Pozna?ski Code postal: 64-300 Pays: Pologne Courriel: acp_zamowienia.publiczne@bbraun.com T╚l╚phone: +48 614420226 Fax: +48 614422880 Adresse internet: www.chifa.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 236 200.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 203 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 5 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa sprz?tu do ureterorenoskopii
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Meden-Inmed Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 331039951 Ville: Koszalin Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 75-847 Pays: Pologne Courriel: mpuculek@meden.com.pl T╚l╚phone: +48 943449061 Fax: +48 943454055 Adresse internet: www.meden.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 160 215.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 160 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 6 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa zestaw█w do cewnikowania ?y centralnych metod Seldingera.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Billmed Sp.zo.o.
Num╚ro national d'identification: 006743446 Adresse postale: Krypska 24/1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-082 Pays: Pologne Courriel: billmed@billmed.pl T╚l╚phone: +48 228702752 Fax: +48 228702776 Adresse internet: www.billmed.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 173 825.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 134 850.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 7 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa akcesori█w do pomiaru ci?nienia metod inwazyjn do posiadanych wielorazowych zestaw█w firmy Becton Dickinson
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Billmed Sp.zo.o.
Num╚ro national d'identification: 006743446 Adresse postale: Krypska 24/1 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-082 Pays: Pologne Courriel: billmed@billmed.pl T╚l╚phone: +48 228702752 Fax: +48 228702776 Adresse internet: www.billmed.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 415 437.50 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 402 275.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 8 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa uk?ad█w pacjenta do aparatu Precision Flow Vaphoterm oraz kaniul
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DUTCHMED PL Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Num╚ro national d'identification: 006937759 Ville: Bydgoszcz Code NUTS: PL613 Bydgosko-toru?ski Code postal: 85-738 Pays: Pologne Courriel: tomek@dutchmed.pl T╚l╚phone: +48 523453115 Fax: +48 523453115 Adresse internet: www.dutchmed.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 27 180.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 27 180.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 9 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa ?y?ek jednorazowych i baterii do videolaryngoskopu McGrath
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medtronic Poland sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 011206233 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-633 Pays: Pologne Courriel: rs.wawtenders@medtronic.com T╚l╚phone: +48 222756941 Fax: +48 224656952 Adresse internet: www.medtronic.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 42 400.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 41 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 10 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa zestaw█w do poda?y ?ywienia dojelitowego do pompy Compat Ella
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Salus International Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 271059470 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-273 Pays: Pologne Courriel: e.gieruszka@salusint.com.pl T╚l╚phone: +48 327885576 Fax: +48 327885593 Adresse internet: www.salusint.com.pl
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 280 700.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 223 052.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 11 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa igie do port█w naczyniowych
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
01/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AKME SP. Z O.O. Sp█?ka Komandytowa Num╚ro national d'identification: 011557955 Ville: WARSZAWA Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-826 Pays: Pologne Courriel: akme@akme.com.pl T╚l╚phone: +48 228535069 Fax: +48 228535071 Adresse internet: www.akme.com.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 147 000.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 102 250.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 12 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa elektrod do defibrylator█w
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
04/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHU ANMAR Sp. z o.o. Sp. k Num╚ro national d'identification: 242736601 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne Courriel: dzp@anmar.tychy.pl T╚l╚phone: +48 519101407 Fax: +48 327806531 Adresse internet: www.anmar.tychy.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 135 500.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 63 160.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 13 Intitul╚:
Zakup i sukcesywna dostawa p?ytek i work█w ileostomijnych
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych ˝ Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
33124000 - ╔quipements et matÚriels de diagnostic et de radiodiagnostic 
33140000 - Consommables mÚdicaux 
33141240 - Accessoires de cathÚter 
33141320 - Aiguilles Ó usage mÚdical 
33141624 - Kits d'administration 
33141626 - Kits de dosage