Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2021
Date de péremption : 27/12/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques

2021/S 228-599558  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2021 S228 Pologne-Varsovie: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques 2021/S 228-599558 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Grochowski im. dr med. Rafa?a Masztaka Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: PL911 Adresse postale: ul. GrenadierÛw 51/59 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-073 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marek Kosi?ski Courriel: mkosinski@grochowski.waw.pl TÈlÈphone: +48 225152743 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://szpitalgrochowski.ezamawiajacy.pl Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa elektrod diagnostycznych 10. polowych do Pracowni Elektrofizjologii NumÈro de rÈfÈrence: ZPU/33/2021
II.1.2) Code CPV principal 33141000 Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa polegaj?ca na sukcesywnym dostarczaniu przez Wykonawc do siedziby Zamawiaj?cego elektrod diagnostycznych 10. polowych.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Grochowski im. dr med. Rafa?a Masztaka SpÛ?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci?, ul. GrenadierÛw 51/59, 04-073 Warszawa.
II.2.4) Description des prestations:
Elektroda diagnostyczna 10 polowa sterowalna do zatoki wie?cowej o parametrach: cewnik 10 polowy 10 biegunÛw, ?rednica 6F, d?ugo? do wprowadzenia do uk?adu naczyniowego 108 +/-2cm, min 2 rÛ?ne odleg?Û?ci od biegunÛw do wyboru 2-5-2 lub 2-6-2mm - szt.- 570. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia pod wzgl?dem wymaganych parametrÛw zosta wyszczegÛlniony w za??czniku nr 2a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna (jako?ciowa) / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania zamÛwienia: 24 miesi?ce od daty podpisania umowy.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w projekcie umowy, stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2021 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/02/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 27/12/2021 Heure locale: 10:15 Lieu:
W siedzibie Zamawiaj?cego ñ pawilon nr VII, pokÛj 203 lub 204.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui Calendrier prÈvisionnel de publication des prochains avis:
Listopad 2023 r.
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La commande en ligne sera utilisÈe La facturation en ligne sera acceptÈe
Le paiement en ligne sera utilisÈ
VI.3) Informations complÈmentaires:
O udzielenie niniejszego zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Informacje o warunkach udzia?u w post?powaniu, o wymaganych o?wiadczeniach, formularzach i dokumentach sk?adanych wraz z ofert i na wezwanie Zamawiaj?cego znajduj si w Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (w og?oszeniu nie ma mo?liwo?ci technicznych by zamie?ci wszystkie informacje w powy?szym zakresie). Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. Wykonawca zobowi?zany jest do z?o?enia nast?puj?cych przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych: 1) dokumenty, instrukcje obs?ugi, materia?y informacyjne dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia (np. katalogi, specyfikacja techniczna, informacja od producenta, informacja dla u?ytkownika lub inne materia?y) potwierdzaj?ce wymagane przez Zamawiaj?cego parametry i cechy, wskazane przez Zamawiaj?cego w SWZ, w tym w szczegÛlno?ci w za??czniku nr 2a do SWZ. Informacje o podmiotowych ?rodkach dowodowych: o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ñ (JEDZ) nale?y z?o?y wraz z ofert na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia, sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16) ñ JEDZ ñ za??cznik nr 3 do SWZ. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty b?dzie ??da na wezwanie od Wykonawcy, ktÛrego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krÛtszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia podmiotowych ?rodkÛw dowodowych okre?lonych w Rozdziale XIV SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 / +48 224587722 / +48 224587801 Fax: +48 224587700 / +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/11/2021 Pologne-Varsovie: Consommables mÈdicaux autres que chimiques usage unique et consommables hÈmatologiquesType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 27/12/2021 24/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
33141000 - Consommables médicaux autres que chimiques à usage unique et consommables hématologiques