01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/12/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Contrôle du trafic aérien

2018/S 233-533003 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/12/2018 S233  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Varsovie: Contrôle du trafic aérien 2018/S 233-533003 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Polska Agencja ?eglugi Powietrznej ul. Wie?owa 8 Warszawa 02-147 Pologne Point(s) de contact: Ewa Zi?tek Courriel: zp@pansa.pl Code NUTS: PL911 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.pansa.pl Adresse du profil d'acheteur: www.bip.pansa.pl www.bip.pansa.pl www.bip.pansa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5) Activité principale Autre activité: S?u?by ?eglugi Powietrznej
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup us?ug serwisowych dla radarów RSM970S oraz STAR2000 dla o?rodków radiolokacyjnych w Poznaniu i Wroc?awiu, w tym zakup cz??ci zamiennych oraz szkole Numéro de référence: AMZP-2225-15/105/2017
II.1.2) Code CPV principal 34962200
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Us?ugi serwisowe dla radarów RSM970S oraz STAR-2000 dla o?rodków radiolokacyjnych w Poznaniu i Wroc?awiu, w tym zakup cz??ci zamiennych i szkole
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 234 798.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL415 Code NUTS: PL514 Lieu principal d'exécution:
Polska Agencja ?eglugi Powietrznej, ul. Przytoczna 1A, 60-427 Pozna?, POLSKA Port Lotniczy Wroc?aw S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wroc?aw, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi serwisowe dla radarów RSM970S oraz STAR-2000 dla o?rodków radiolokacyjnych w Poznaniu i Wroc?awiu, w tym zakup cz??ci zamiennych oraz szkole?.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
W 2010 r. zosta?a zawarta umowa nr PA?P/10-552/AWR z Thales Air Systems ("Thales") na dostaw kolokowanych radarów (PSR) STAR-2000 oraz (SSR) RSM-970S dla o?rodków radiolokacyjnych w Poznaniu i Wroc?awiu. W 2015 r. wygas?a gwarancja Thales. W 2016 r. powsta?a konieczno? dokonania naprawy i zakupu nowych cz??ci radarowych. Terminy realizacji wskazane przez Thales w zawartych indywidualnych zamówieniach wynosi?y odpowiednio sze? miesi?cy dla naprawy oraz jeden rok na dostarczenie nowych produktów.Tak d?ugie terminy realizacji wynikaj z prowadzonej przez Thales polityki handlowej, która zak?ada, w przypadku udzielanych zamówie indywidualnych, realizacj napraw uszkodzonych podzespo?ów i dostaw nowych w terminach d?u?szych, w stosunku do terminów napraw i dostaw nowych produktów, oferowanych przez Thales w przypadku zawarcia wieloletniej umowy serwisowej. Dla realizacji zobowi?zania zapewnienia bezpiecznej, ci?g?ej, p?ynnej i efektywnej ?eglugi powietrznej, koniecznym jest utrzymywanie w pe?ni dzia?aj?cych i wiarygodnych systemów radiolokacyjnych oraz utrzymywania ich w pe?nej sprawno?ci, tak by odpowiada?y stale rosn?cym wymogom bezpiecze?stwa jak i wymogom wynikaj?cym ze stale rosn?cej ilo?ci rejsów lotniczych. Nie s do zaakceptowania przez PA?P tak d?ugie terminy napraw uszkodzonych cz??ci i terminy dostaw nowych, stosowane przez Thales w przypadku realizowania zamówie indywidualnych. W o?wiadczeniach z 29.2.2016 r. oraz 11.9.2017 r. Thales poinformowa?, ?e jako producent zainstalowanych w Polsce radarów (PSR) STAR-2000 oraz (SSR) RSM-970S jest jedynym podmiotem prawnym, "jedynym dostawc ?ród?owym", który mo?e dostarczy cz??ci do ww. radarów. Niewykonalne jest by by inny dostawca ?wiadczy us?ugi serwisowe. Thales o?wiadczy?, ?e nie przekaza ?adnych licencji, praw lub autoryzacji stronie trzeciej do produkowania lub unowocze?niania urz?dze?, kart, modu?ów i aplikacji kompatybilnych z radarami marki Thales dla radarów (PSR) STAR-2000 oraz (SSR) RSM-970S, które zosta?y zainstalowane w Polsce. Bior?c powy?sze pod uwag wyst?puje sytuacja faktycznego monopolu naturalnego na ?wiadczenie ww. us?ug i dostaw cz??ci niezb?dnych do wykonania konserwacji i napraw dostarczonych do PA?P radarów. Konsekwencj tej sytuacji jest równie istnienie monopolu naturalnego na ?wiadczenie us?ug szkolenia w zakresie eksploatacji ww. radarów.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 136-311560
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
22/11/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Thales Las France SAS 2, avenue Gay-Lussac Elancourt 78990 France Code NUTS: FR103
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 029 200.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
34962200 - Contrôle du trafic aérien