Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2022
Date de péremption : 14/09/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:CÙnes de sÈcuritÈ

2022/S 149-425349  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/08/2022 S149 Pologne-Varsovie: CÙnes de sÈcuritÈ 2022/S 149-425349 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie NumÈro national d'identification: 368302575 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Tyrlik Courriel: jaroslaw.tyrlik@wody.gov.pl TÈlÈphone: +48 684527601 Fax: +48 683270208 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wody.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://przetargi.wody.gov.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utrzymanie szlaku ?eglugowego - zakup oznakowania nawigacyjnego NumÈro de rÈfÈrence: WR.ROZ.2810.72.2022
II.1.2) Code CPV principal 34928430 CÙnes de sÈcuritÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup oznakowania brzegowego celem przystosowania rzeki do ?eglugi w porze nocnej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 7 do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 81 300.81 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Lieu principal d'exÈcution:
ZPH w Bytomiu Odrza?skim, ul. Osiedle Rybackie 6, 67-115 Bytom Odrza?ski
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup oznakowania brzegowego celem przystosowania rzeki do ?eglugi w porze nocnej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera Za??cznik Nr 7 do SWZ. Zamawiaj?cy przedstawia minimalne parametry techniczne znakÛw. Oznacza to, ?e w ofercie nie mo?e by? produkt o ni?szym standardzie i gorszych parametrach ni? okre?lono w SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: SkrÛcenie terminu / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 81 300.81 PLN
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 60 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Jednostka realizuj?ca post?powanie: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej we Wroc?awiu. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? uniewa?nienia post?powania, o ktÛrej mowa w art. 257 Pzp.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Zgodnie z Projektowanymi postanowieniami umowy stanowi?cymi za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 14/09/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 12/12/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 14/09/2022 Heure locale: 09:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?puje poprzez u?ycie platformy zakupowej PGW Wody Polskie i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomoc? platformy.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
Podstawy wykluczenia oraz podmiotowe ?rodki dowodowe potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia:
   1.  Z post?powania o udzielenie zamÛwienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? na podstawie:
   1. 1. art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
   1. 2. art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
   1. 3. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835);
   1. 4. art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014.
   2.  Wykonawca wraz z ofert? sk?ada:
   2. 1. JEDZ, aktualny na dzie? sk?adania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
   2. 2. o?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu bezpo?rednio wynikaj?cemu z przepisÛw art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodkÛw ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835). W przypadku wspÛlnego ubiegania si? o zamÛwienie przez WykonawcÛw, JEDZ i oswiadczenie sk?ada ka?dy z WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie.
   3.  Zamawiaj?cy, zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, ktÛrego oferta zostanie oceniona najwy?ej, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krÛtszym ni? 10 dni terminie, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia:
   3. 1. o?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, oraz w o?wiadczeniach dotycz?cych art. 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego;
   3. 2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem;
   3. 3. o?wiadczenie Wykonawcy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw, z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?,albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach okre?lonych dla warto?ci zamÛwienia rÛwnej lub przekraczaj?cej kwoty okre?lone w przepisach okre?lonych w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
   2.  ?rodkami ochrony prawnej, o ktÛrych mowa w pkt 1, s?:
   2. 1. odwo?anie;
   2. 2. skarga do s?du.
   3.  Kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane s? w art. 513ñ578 ustawy Pzp.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom i uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Kwestie dotycz?ce skargi do s?du regulowane s? w art. 579ñ590 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2022 Pologne-Varsovie: CÙnes de sÈcuritÈType díacheteur: AutresType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/09/2022 04/08/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34928430 - Cônes de sécurité