Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Distribution d'ÈlectricitÈ

2022/S 225-648606  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Varsovie: Distribution d'ÈlectricitÈ 2022/S 225-648606 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie-Regionalny Zarz?d Gospodarki Wodnej w Lublinie NumÈro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: ul. ?elazna 59A Ville: Warszawa Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny Code postal: 00-848 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Woli?ska Courriel: anna.wolinska@wodypolskie.gov.pl TÈlÈphone: +48 815310318 Fax: +48 815310301 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.wody.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa osoba prawna
I.5) ActivitÈ principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zawarcie umowy na dystrybucj? energii elektrycznej do 3 nowo przej?tych punktÛw poboru energii nad Zalewem Zemborzyckim NumÈro de rÈfÈrence: LU.ROZ.2810.6.2022
II.1.2) Code CPV principal 65310000 Distribution d'ÈlectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi dystrybucji energii elektrycznej do 3 nowo przej?tych punktÛw poboru energii nad Zalewem Zemborzyckim. ZamÛwienie podzielone zosta?o na 3 cz??ci , gdzie ka?da cz??? stanowi oddzielny przedmiot zamÛwienia. ZamÛwienie sk?ada si? z nast?puj?cych cz??ci : 1) Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni nr 1 przy ul.Grzybowej 122 w Lublinie. 2) Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni nr 2 na ul,Niezapominajki 10A w Lublinie. 3) Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla jazu i zapory czo?owej z s?czkami Zemborzyce.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 287 967.48 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni nr 1 przy ul. Grzybowej 122 w Lublinie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65310000 Distribution d'ÈlectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
przepompownia nr 1 przy ul. Grzybowej 122 w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni nr 1 przy ul. Grzybowej 122 w Lublinie
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 214 ust.1 pkt.1, lit.a ) ustawy Pzp ñ Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienie trybie z wolnej r?ki je?eli dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn technicznych po obiektywnym charakterze.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni nr 2 na ul. Niezapominajki 10A w Lublinie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65310000 Distribution d'ÈlectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
przepompownia nr 2 na ul, Niezapominajki 10A w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni nr 2 na ul. Niezapominajki 10A w Lublinie
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 214 ust.1 pkt.1, lit.a ) ustawy Pzp ñ Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienie trybie z wolnej r?ki je?eli dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn technicznych po obiektywnym charakterze.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla jazu i zapory czo?owej z s?czkami Zemborzyce
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 65310000 Distribution d'ÈlectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL814 Lubelski Lieu principal d'exÈcution:
jazu i zapora czo?owa z s?czkami Zemborzyce, ul. K. Bry?skiego w Lublinie
II.2.4) Description des prestations:
Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni nr 2 na ul. Niezapominajki 10A w Lublinie
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zgodnie z art. 214 ust.1 pkt.1, lit.a ) ustawy Pzp ñ Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienie trybie z wolnej r?ki je?eli dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn technicznych po obiektywnym charakterze.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Powody zastosowania trybu zamÛwienia z wolnej r?ki: Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi dystrybucji energii elektycznej .Wykonawc? , ktÛry mo?e wykonywa? przedmiotowe zamÛwienie jest PGE Dystrybucja SpÛ?ka Akcyjna oddzia? w Lublinie, z siedzib? przy ul. Garbarskiej 21 w Lublinie. Faktycznie tylko ten wykonawca mo?e zapewni? dystrybucj? energii elektrycznej, czyli transport sieciami dystrybucyjnymi do obiektÛw zamawiaj?cego po?o?onych w Lublinie , ktÛrych jest w?a?cicielem ñ zatem nale?y uzna?, i? jest to przyczyna techniczna o obiektywnym charakterze. Zgodnie z art. 214 ust.1 pkt.1, lit.a ) ustawy Pzp ñ Zamawiaj?cy mo?e udzieli? zamÛwienie trybie z wolnej r?ki je?eli dostawy, us?ugi lub roboty budowlane mog? by? ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc? z przyczyn technicznych po obiektywnym charakterze.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : LU.ROZ.2810.6.2022
Lot n : 1 IntitulÈ:
Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni nr 1 przy ul. Grzybowej 122 w Lublinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? Lublin NumÈro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: Garbarska 21 Ville: Lublin Code NUTS: PL81 Lubelskie Code postal: 20-340 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 175 772.36 PLN Offre la plus basse: 175 772.36 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 175 772.36 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : LU.ROZ.2810.6.2022
Lot n : 2 IntitulÈ:
Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla przepompowni nr 2 na ul. Niezapominajki 10A w Lublinie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A.
NumÈro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: Garbarska 21 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-340 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 74 796.75 PLN Offre la plus basse: 74 796.75 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 74 796.75 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : LU.ROZ.2810.6.2022
Lot n : 3 IntitulÈ:
Us?uga dystrybucji energii elektrycznej dla jazu i zapory czo?owej z s?czkami Zemborzyce
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? w Lublinie NumÈro national d'identification: 5272825616 Adresse postale: Garbarska 21 Ville: Lublin Code NUTS: PL814 Lubelski Code postal: 20-340 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 37 398.37 PLN Offre la plus basse: 37 398.37 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 37 398.37 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi dystrybucji energii elektrycznej. Wykonawc? , ktÛry mo?e wykonywa? przedmiotowe zamÛwienie jest PGE Dystrybucja SpÛ?ka Akcyjna oddzia? w Lublinie, z siedzib? przy ul. Garbarskiej 21 w Lublinie. Faktycznie tylko ten wykonawca mo?e zapewni? dystrybucj? energii elektrycznej, czyli transport sieciami dystrybucyjnymi do obiektÛw zamawiaj?cego po?o?onych w Lublinie, ktÛrych jest w?a?cicielem ñ zatem nale?y uzna?, i? jest to przyczyna techniczna o obiektywnym charakterze.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Postepu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia oraz 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   2.  Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy,termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
   3.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Zawarcie umowy na dystrybucj? energii elektrycznej do 3 nowo przej?tych punktÛw poboru energii nad Zalewem Zemborzyckim 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
65310000 - Distribution d'électricité