Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2021/S 179-465708  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Varsovie: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 2021/S 179-465708 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerstwo Obrony Narodowej Adresse postale: al. Niepodleg?o?ci 218 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-911 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@mon.gov.pl Fax: +48 261840642 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa energii cieplnej (w tym przesy?, dystrybucja) do w?z?ów cieplnych zainstalowanych w budynkach b?d?cych w trwa?ym zarz?dzie MON, po?o?onych na terenie m. st. Warszawy Numéro de référence: 6/ZP/21
II.1.2) Code CPV principal 09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej (w tym przesy?, dystrybucja) do w?z?ów cieplnych zainstalowanych w budynkach b?d?cych w trwa?y zarz?dzie Ministerstwa Obrony Narodowej, po?o?onych na terenie m. st. Warszawy przy al. Niepodleg?o?ci 218, ul. Rakowieckiej 2, ul. Rakowieckiej 4a, ul. Pu?awskiej 4a, ul. Klonowej 1, ul. Klonowej 2 i ul. Klonowej
   6.  Szacunkowe zu?ycie energii cieplnej w okresie 48 miesi?cy w ramach zamówienia podstawowego zosta?o okre?lone w za??czniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 227 933.47 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii cieplnej (w tym przesy?, dystrybucja) do w?z?ów cieplnych zainstalowanych w budynkach b?d?cych w trwa?y zarz?dzie Ministerstwa Obrony Narodowej, po?o?onych na terenie m. st. Warszawy przy al. Niepodleg?o?ci 218, ul. Rakowieckiej 2, ul. Rakowieckiej 4a, ul. Pu?awskiej 4a, ul. Klonowej 1, ul. Klonowej 2 i ul. Klonowej
   6.  Szacunkowe zu?ycie energii cieplnej w okresie 48 miesi?cy w ramach zamówienia podstawowego zosta?o okre?lone w za??czniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.
   2.  Wykonawca realizuj?cy dostawy energii cieplnej zobowi?zany jest do dostarczania ciep?a na warunkach okre?lonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 2021 poz. 716) oraz przepisach wykonawczych do ustawy.
   3.  Opis zamówienia stanowi w szczególno?ci: projektowane postanowienia umowy, dalej zwane "PPU", stanowi?ce za??cznik nr 2 do SWZ; zlecenie na dostarczanie energii cieplnej, stanowi?ce za??cznik nr 5 do SWZ; formularz cenowy - za??cznik nr 6 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Kryterium spo?eczne / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
   1. Kryterium oceny ofert przyj?te w niniejszym post?powaniu oraz jego znaczenie
:
- cena 40 % - kryterium spo?eczne 60 %
   2.  Sposób przyznawania punktów w kryterium: Kryterium nr 1 - cena (C) oznacza zaoferowan przez wykonawc w formularzu ofertowym cen za realizacj przedmiotu zamówienia. Kryterium nr 2 - Kryterium spo?eczne (Ks) "zatrudnienie do realizacji zamówienia osób niepe?nosprawnych.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 126-331147
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Dostawa energii cieplnej (w tym przesy?, dystrybucja) do w?z?ów cieplnych zainstalowanych w budynkach b?d?cych w trwa?ym zarz?dzie MON, po?o?onych na terenie m. st. Warszawy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Veolia Energia Warszawa S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-591 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 5 838 696.99 PLN Valeur totale du marché/du lot: 6 227 933.47 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wy??cznie w j?zyku polskim.
   2.  Komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami odbywa si wy??cznie przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej "platform zakupow?".
   3.  Pod poj?ciem "platforma zakupowa" nale?y rozumie aplikacj?/program komputerowy przeznaczony do realizacji procesu zwi?zanego z przeprowadzeniem niniejszego post?powania o udzielenie zamówienia publicznego w formie elektronicznej: 1) zamawiaj?cy wykorzystuje platform zakupow Open Nexus sp. z o.o.; 2) adres strony internetowej platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/damon
   4.  Zamawiaj?cy, zgodnie z Rozporz?dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz ?rodków komunikacji elektronicznej W post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452), okre?la niezb?dne wymagania sprz?towo-aplikacyjne umo?liwiaj?ce prac na platformie zakupowej, tj.: 1) sta?y dost?p do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo?ci nie mniejszej ni 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC o nast?puj?cej konfiguracji: pami? min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje; 3) zainstalowana dowolna przegl?darka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
   0. ; 4) w??czona obs?uga JavaScript; 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs?uguj?cy format plików .pdf; 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa si za pomoc protoko?u TLS
   1. 3.; 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok?adny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G?ównego Urz?du Miar.
   5.  Dokumenty i o?wiadczenia, które nale?y z?o?y wraz z ofert?: 1) formularz ofertowy - za??cznik nr 1 do SWZ; 2) o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; O?wiadczenie sk?ada si na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej "JEDZ", sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U. UE nr L 3 z
   6. 1.2016, str. 16). Wykonawca mo?e ograniczy si do wype?nienia sekcji "?" w cz??ci IV JEDZ, 3) zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby, o którym mowa w rozdziale 16 pkt 5 SWZ - za??cznik nr 6 do SWZ (je?li wykonawca powo?uje si na zasoby innego podmiotu); 4) pe?nomocnictwo / pe?nomocnictwa dla osoby / osób podpisuj?cych ofert?, je?eli oferta jest podpisana przez pe?nomocnika (je?eli dotyczy). W przypadku sk?adania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia - pe?nomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania wykonawcy - pe?nomocnictwo mo?e by sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik nr 5 do SWZ; 5) dokument potwierdzaj?cy wniesienie wadium (je?eli dotyczy).
   6.  Z post?powania o udzielenie zamówienia wyklucza si wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczno?ci wskazanych: 1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 2) w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: w stosunku do którego otwarto likwidacj?, og?oszono upad?o??, którego aktywami zarz?dza likwidator lub s?d, zawar uk?ad z wierzycielami, którego dzia?alno? gospodarcza jest zawieszona albo znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   6.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 100 000,00 PLN (s?ownie z?otych: sto tysi?cy).
   7.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy. https://platformazakupowa.pl/pn/damon
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodna z przepisami ustawy pzp czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s w Dziale IX ?rodki ochrony prawnej ustawy pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire