Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Entretien d'installations d'Èclairage public et de feux de signalisation

2023/S 198-620424  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2023 S198 Pologne-Varsovie: Entretien d'installations d'Èclairage public et de feux de signalisation 2023/S 198-620424 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polskie Koleje Pa?stwowe S.A.
NumÈro national d'identification: 525-000-02-51 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 142 A Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-305 Pays: Pologne Point(s) de contact: PKP S.A. Centrala, Biuro ZakupÛw, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa Courriel: przetargi@pkp.pl TÈlÈphone: +48 224749141 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pkp.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://www.pkp.pl/
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych w obiektach dworcowych: Dw.Centralny, Dw.?rÛdmie?cie, Dw.?rÛdmie?cie WKD oraz w bud. przy ul. Elektronowej 9 przez okres 3 lat NumÈro de rÈfÈrence: KFZ/2023/WNP-014561
II.1.2) Code CPV principal 50232000 Entretien d'installations d'Èclairage public et de feux de signalisation
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych celem zabezpieczenia w?a?ciwego nadzoru nad funkcjonowaniem obiektÛw PKP S.A.
   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje us?ugi
:
Zadanie nr 1 - ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych w obiektach dworcowych: Dworzec Centralny, Dworzec ?rÛdmie?cie, Dworzec ?rÛdmie?cie WKD; Zadanie nr 2 - ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych w budynku Centrum Bezpiecze?stwa DworcÛw Kolejowych (CBDK) w Warszawie przy ul. Elektronowej
   9. 
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 4 650 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 1 - ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych w obiektach dworcowych: Dworzec Centralny, Dworzec ?rÛdmie?cie, Dworzec ?rÛdmie?cie WKD
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50232110 Mise en Ètat d'exploitation d'installations d'Èclairage public 50711000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques de b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Dworzec Centralny, Dworzec ?rÛdmie?cie, Dworzec ?rÛdmie?cie WKD w Warszawie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych celem zabezpieczenia w?a?ciwego nadzoru nad funkcjonowaniem obiektÛw PKP S.A.
   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje us?ugi
:
1) usuwania usterek i skutkÛw awarii, 2) codziennych przegl?dÛw eksploatacyjnych wraz z bie??cym usuwaniem usterek, niezb?dnych napraw i zabiegÛw konserwacyjnych, 3) przegl?dÛw okresowych, prac konserwacyjnych, renowacyjnych, monta?owych i kontrolno-pomiarowych, 4) bie??cego utrzymania urz?dze? elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych oraz o?wietlenia, 5) ca?odobowego kontaktu z podmiotami, ktÛre odpowiedzialne s? za dostawy energii elektrycznej do budynkÛw i urz?dze?, 6) uzupe?niania paliwa w agregatach pr?dotwÛrczych w celu zapewnienia ci?g?o?ci pracy systemÛw oraz wykonywanie cyklicznych przegl?dÛw i testÛw agregatÛw, zgodnie z wymaganiami stosownych przepisÛw, DTR urz?dze? i warunkami okre?lonymi gwarancj?, 7) testÛw urz?dze? awaryjnego o?wietlenia ewakuacyjnego oraz sprawdzania poprawno?ci dzia?ania przeciwpo?arowych wy??cznikÛw pr?du, po wcze?niejszym uzgodnieniu z Zamawiaj?cym w budynkach zarz?dzanych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowi?zany do zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osÛb wykonuj?cych prac?, w rozumieniu art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ñ Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r., poz. 1510 z pÛ?n. zm.). Zobowi?zanie do zatrudnienia dotyczy pracownikÛw, ktÛrzy w ramach umowy, ktÛra zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamÛwienia, b?d? wykonywa? czynno?ci okre?lone w ß 1 ust. 2 i ß 6 ust. 2 Wzoru Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 9 do SWZ.
   4.  Zasady dokumentowania zatrudnienia, kontroli spe?niania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudnienia na podstawie umowy o prac? oraz postanowienia dotycz?ce sankcji z tytu?u ich niespe?nienia, okre?lone zosta?y we Wzorze Umowy, stanowi?cym Za??czniku nr 9 do SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych z jego udzia?em, niemniej jednak zaleca si?, aby Wykonawca bardzo szczegÛ?owo sprawdzi? w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamÛwienia.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamÛwienia.
   7.  Wykonawca jest zobowi?zany do wykonywania wszelkich czynno?ci wynikaj?cych z SWZ oraz przestrzegania wymaga? ÑProcedury dotycz?cej wymaga? w zakresie BHP wobec WykonawcÛw oraz PodwykonawcÛw realizuj?cych us?ugi na rzecz PKP S.A.î - ktÛra stanowi Za??cznik nr 12 do Wzoru Umowy stanowi?cego Za??cznik nr 9 do SWZ (w zakresie przepisÛw BHP).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga, aby Przedmiot ZamÛwienia zosta? zrealizowany w okresie 36 miesi?cy od daty zawarcia Umowy lub do wykorzystania kwoty ca?kowitego maksymalnego wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u wykonania Przedmiotu Umowy, w zale?no?ci od tego, ktÛra z okoliczno?ci zaistnieje jako pierwsza.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zadanie nr 2 - ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych w budynku Centrum Bezpiecze?stwa DworcÛw Kolejowych (CBDK) w Warszawie przy ul. Elektronowej 9
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50232110 Mise en Ètat d'exploitation d'installations d'Èclairage public 50711000 Services de rÈparation et d'entretien d'installations Èlectriques de b'timent
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exÈcution:
Centrum Bezpiecze?stwa DworcÛw Kolejowych (CBDK) w Warszawie przy ul. Elektronowej 9
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych celem zabezpieczenia w?a?ciwego nadzoru nad funkcjonowaniem obiektÛw PKP S.A.
   2.  Przedmiot zamÛwienia obejmuje us?ugi
:
1) pogotowia awaryjnego i ca?odobowego kontaktu z podmiotami, ktÛre odpowiedzialne s? za dostawy energii elektrycznej do budynku i urz?dze?, 2) usuwania usterek i skutkÛw awarii, 3) cyklicznych przegl?dÛw eksploatacyjnych wraz z bie??cym usuwaniem drobnych usterek, niezb?dnych napraw i zabiegÛw konserwacyjnych, 4) przegl?dÛw okresowych, prac konserwacyjnych, renowacyjnych, monta?owych i kontrolno-pomiarowych, 5) bie??cego utrzymania urz?dze? elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych, o?wietlenia, 6) uzupe?niania paliwa w agregatach pr?dotwÛrczych w celu zapewnienia ci?g?o?ci pracy systemÛw, 7) testÛw urz?dze? awaryjnego o?wietlenia ewakuacyjnego oraz sprawdzania poprawno?ci dzia?ania przeciwpo?arowych wy??cznikÛw pr?du, po wcze?niejszym uzgodnieniu z Zamawiaj?cym. w budynkach zarz?dzanych przez Zamawiaj?cego.
   3.  Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca lub podwykonawca, jest zobowi?zany do zatrudnienia na podstawie umowy o prac? osÛb wykonuj?cych prac?, w rozumieniu art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ñ Kodeks pracy (Dz. U. 2022 r., poz. 1510 z pÛ?n. zm.). Zobowi?zanie do zatrudnienia dotyczy pracownikÛw, ktÛrzy w ramach umowy, ktÛra zostanie zawarta w wyniku udzielenia przedmiotowego zamÛwienia, b?d? wykonywa? czynno?ci okre?lone w ß 6 ust. 2 Wzoru Umowy stanowi?cym Za??cznik nr 9A do SWZ.
   4.  Zasady dokumentowania zatrudnienia, kontroli spe?niania przez Wykonawc? lub podwykonawc? wymaga? dotycz?cych zatrudnienia na podstawie umowy o prac? oraz postanowienia dotycz?ce sankcji z tytu?u ich niespe?nienia, okre?lone zosta?y we Wzorze Umowy, stanowi?cym Za??czniku nr 9A do SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnych z jego udzia?em, niemniej jednak zaleca si?, aby Wykonawca bardzo szczegÛ?owo sprawdzi? w terenie warunki wykonywania przedmiotu zamÛwienia.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamÛwienia.
   7.  Wykonawca jest zobowi?zany do wykonywania wszelkich czynno?ci wynikaj?cych z SWZ oraz przestrzegania wymaga? ÑProcedury dotycz?cej wymaga? w zakresie BHP wobec WykonawcÛw oraz PodwykonawcÛw realizuj?cych us?ugi na rzecz PKP S.A.î - ktÛra stanowi Za??cznik nr 12 do Wzoru Umowy stanowi?cego Za??cznik nr 9A do SWZ (w zakresie przepisÛw BHP).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy wymaga, aby Przedmiot ZamÛwienia zosta? zrealizowany w okresie 36 miesi?cy od daty zawarcia Umowy lub do wykorzystania kwoty ca?kowitego maksymalnego wynagrodzenia nale?nego Wykonawcy z tytu?u wykonania Przedmiotu Umowy, w zale?no?ci od tego, ktÛra z okoliczno?ci zaistnieje jako pierwsza.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 101-310082
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Zadanie nr 1 - ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych w obiektach dworcowych: Dworzec Centralny, Dworzec ?rÛdmie?cie, Dworzec ?rÛdmie?cie WKD
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EL CORP SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Czarnoci?ska 31 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-110 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 4 500 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 500 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Zadanie nr 2 - ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych w budynku Centrum Bezpiecze?stwa DworcÛw Kolejowych (CBDK) w Warszawie przy ul. Elektronowej 9
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EL CORP SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? Adresse postale: ul. Czarnoci?ska 31 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 03-110 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 150 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 150 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej zgodnie z Dzia?em IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/10/2023 ?wiadczenie us?ug utrzymania urz?dze? i instalacji elektrycznych w obiektach dworcowych: Dw.Centralny, Dw.?rÛdmie?cie, Dw.?rÛdmie?cie WKD oraz w bud. przy ul. Elektronowej 9 przez okres 3 lat 13/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
50232000 - Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation 
50232110 - Mise en état d'exploitation d'installations d'éclairage public 
50711000 - Services de réparation et d'entretien d'installations électriques de bâtiment