Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Équipement aéroportuaire

2020/S 227-560276  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Pologne-Varsovie: Équipement aéroportuaire 2020/S 227-560276 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Inspektorat Uzbrojenia Numéro national d'identification: PL911 Adresse postale: ul. Królewska 1/7 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 00-909 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Florek Courriel: iu.stlot@mon.gov.pl Téléphone: +48 261873069 Fax: +48 261873444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.iu.wp.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.iu.wp.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: jednostka bud?etowa
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu naziemnej obs?ugi statków powietrznych Numéro de référence: IU/148/IX-85/ZO/WROiB/DOS/SS/2020
II.1.2) Code CPV principal 34960000 Équipement aéroportuaire
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu naziemnej obs?ugi statków powietrznych: 1 szt. Lotniskowego dystrybutora tlenu (LDT/N) oraz 1 szt. Lotniskowej spr??arki powietrza (LSP/N), tj. sprz?tu, o którym mowa w art. 131a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówie publicznych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 6 826 623.71 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL815 Pu?awski Code NUTS: PL418 Pozna?ski
II.2.4) Description des prestations:
Wykonawca dostarczy do 30.11.2021 do dwóch jednostek wojskowych sprz?t naziemnej obs?ugi statków powietrznych wraz ze szkoleniem.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Dostawa 1 szt. lotniskowej spr??arki powietrza LSP/N w 2021 r.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires W pkt II.1.7 - szacunkowa warto? zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication d'un avis de marché Explication:
Zgodnie z poz. ML10 ppkt. f, "Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej przyj?tego przez Rad w dniu 17 lutego 2020 r." (sprz?t obj?ty wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB okre?laj?cym wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprz?tu wojskowego) - Dz.U. UE.C.2020.85.1 z dnia 13 marca 2020 r., pozyskiwane urz?dzenia s zakwalifikowane jako sprz?t naziemny, zaprojektowany specjalnie dla "wojskowych za?ogowych statków powietrznych" z zastrze?eniem, ?e jest to sprz?t u?atwiaj?cy przeprowadzanie operacji na obszarach ograniczonych. Zgodnie z postanowieniami obowi?zuj?cego "Regulaminu Lotów Lotnictwa Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (RL-2016)" - sygn. SPow.19/2016, przez operacje nale?y rozumie przeprowadzanie prac i czynno?ci obs?ugowych, polegaj?cych na odtworzeniu zdolno?ci statku powietrznego do lotu i wchodz?cych w sk?ad zabezpieczenia technicznego lotów na wydzielonym i ograniczonym obszarze, stanowi?cym cz?? lotniska b?d l?dowiska, przeznaczonym do wykonywania dzia?a lotniczych i wykorzystywanym przez Si?y Zbrojne RP (SZRP) do celów obronno?ci i bezpiecze?stwa pa?stwa. Wy?ej wymieniony sprz?t zosta specjalnie zaprojektowany dla Si Zbrojnych RP i jest eksploatowany w lotnictwie. Zosta on wprowadzony jako sprz?t wojskowy do Si Zbrojnych RP, zgodnie z procedur okre?lon w "Instrukcji wprowadzenia do SZ RP uzbrojenia i sprz?tu wojskowego oraz wycofaniu uzbrojenia i sprz?tu wojskowego nie odpowiadaj?cego wymaganiom wojska". Niniejsze zamówienie dotyczy dodatkowych dostaw realizowanych przez dotychczasowego Wykonawc?, którego celem jest cz??ciowe wznowienie dostaw sprz?tu naziemnej obs?ugi statków powietrznych, realizowanych w ramach umowy nr IU/332/IX-58/UZ/NEG/ DOS/K/2012 z 21.5.2013: - LDT/N - kolejne wznowienie dostaw. Pierwsze wznowienie dostaw nast?pi?o w ramach umowy nr IU/255/IX-85/ZO/WR/DOS/ Z/2013 z 28.2.2014, - LSP/N - pierwsze wznowienie dostaw. Obecnie w jednostkach lotniczych SZRP u?ytkowanych jest 28 szt. LDT/N oraz 17 szt. LSP/N, dostarczonych przez WCBKT S.A. Ten sam Wykonawca, po potwierdzeniu, ?e jest jedynym dostawc przedmiotowego sprz?tu, zosta zaproszony do negocjacji. Zarówno w przypadku kolejnego wznowienia dostaw, gdzie up?yn? okres 5 lat trwania dostaw dodatkowych, jak i w przypadku pierwszego wznowienia dostaw, trwaj nadzwyczajne okoliczno?ci zwi?zane z trudno?ciami technicznymi, jakie mo?e spowodowa zmiana Wykonawcy zamówienia. Zmiana ta mo?e skutkowa konieczno?ci nabywania urz?dze?, które nie s dopuszczone do eksploatacji w SZRP. Dotychczas pozyskiwany sprz?t spe?nia szczególne warunki techniczne, poniewa jest dedykowany i specjalnie przystosowany do eksploatacji nast?puj?cych statków powietrznych eksploatowanych w SZ RP: Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24, W-3, SW-4, MiG-29, Su-22, M-28, TS-11 Iskra, PZL-130 TC-II ORLIK, M-346, F-16, Boeing 737-800, Gulfstream G550. Zakup innego sprz?tu wymaga?by jego dostosowania do eksploatacji ww. statków powietrznych. Mog?oby to obni?y wysokie standardy bezpiecze?stwa jakie s wymagane w procesie eksploatacji powy?szych samolotów i ?mig?owców, w szczególno?ci w warunkach bojowych. Ponadto, dotychczas pozyskiwany sprz?t zosta specjalnie wyposa?ony w system umo?liwiaj?cy transport wojskowymi samolotami transportowymi C-295M. Brak takiego dostosowania uniemo?liwia bezpieczny transport zgodnie z celami Si Zbrojnych RP, w szczególno?ci na potrzeby ?wicze?, dyslokacji wojsk, misji pokojowych lub dzia?a bojowych
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
12/11/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A.
Numéro national d'identification: PL911 Adresse postale: ul. Radiowa 13 Ville: Warszawa Code NUTS: PL POLSKA Code postal: 01-485 Pays: Pologne Fax: +48 261837214
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 4 877 957.72 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Informacje zamieszczone w sekcji V Udzielenie zamówienia/koncesji - nie dotycz udzielenia zamówienia, ich zamieszczenie zosta?o wymuszone przez system TED enotice. Og?oszenie niniejsze jest wys?ane do publikacji po przeprowadzonych negocjacjach pkt V.2.1 - data zatwierdzenia wyniku negocjacji przez Kierownika Zamawiaj?cego, pkt V.2.2 - zaproszenie wys?ano do Wykonawcy, który samodzielnie ubiega si i wykonuje zamówienie, pkt V.2.3 - dane Wykonawcy zaproszonego do negocjacji, pkt V.2.4 - warto? zamówienia. Pkt IV.1.1 uzupe?nienie opisu: Ponadto, pozyskanie innego sprz?tu niesie za sob?:
   1.  zagro?enie dla utrzymania ci?g?o?ci zdolno?ci bojowej statków powietrznych eksploatowanych w lotnictwie SZRP oraz niewspó?miernie du?e trudno?ci techniczne w ich u?ytkowaniu i utrzymaniu,
   2.  konieczno? generowania dodatkowych, trudnych do oszacowania kosztów zwi?zanych z: a) gromadzeniem i utrzymaniem dodatkowego asortymentu cz??ci zamiennych i materia?ów eksploatacyjnych; b) wyposa?eniem warsztatów naprawczych jednostek wojskowych w dodatkowy specjalistyczny sprz?t do naprawy i obs?ugi urz?dze?; c) przeprowadzaniem dodatkowych szkole u?ytkowników oraz personelu obs?ugowo-warsztatowego z zasad obs?ugi, wykonywania obs?ugiwa okresowych oraz napraw;
   3.  potrzeb rozpoznania cyklu ?ycia urz?dzenia i jego niezawodno?ci. Nie s znane rozwi?zania konstrukcyjne nowego sprz?tu, co mo?e znacznie wyd?u?y proces pozyskania wsparcia technicznego oraz serwisowego przy usuwaniu niesprawno?ci;
   4.  konieczno? stworzenia nowego, niekompatybilnego z dotychczasowym, odr?bnego podsystemu zabezpieczenia logistycznego przeznaczonego dla pozyskanego nowego sprz?tu. Na podstawie o?wiadczenia Wykonawcy z 27.8.2020 Zamawiaj?cy stwierdza, ?e firma WCBKT S.A. jest jedynym dostawc sprz?tu obj?tego niniejszym zamówieniem.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biuro Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
17/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34960000 - Équipement aéroportuaire