Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 20/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2022/S 226-649339  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2022/S 226-649339 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Medyczne Kszta?cenia Podyplomowego Numéro national d'identification: 000289093 Adresse postale: ul. Marymoncka 99/103 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 01-813 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Pawlikowska Courriel: katarzyna.pawlikowska@cmkp.edu.pl Téléphone: +48 225693877 Fax: +48 225693712 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.cmkp.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: https://cmkp.eb2b.com.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/374144 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://cmkp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/374144 La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://cmkp.eb2b.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa cyfrowego sortera komórkowego (ZP-1330/2022) Numéro de référence: ZP-1330/2022
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:

   5. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa cyfrowego sortera komórkowego (zwanego dalej "aparatem") na potrzeby dzia?alno?ci naukowo-dydaktycznej w szczególno?ci Zak?adu Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii CMKP oraz Zak?adu Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP. Aparat b?dzie s?u?y? do wieloparametrycznej analizy oraz sortowania komórek, bakterii oraz mikrop?cherzyków pochodz?cych z próbek klinicznych oraz do?wiadczalnych. Ze wzgl?du na prac? z materia?em klinicznym konieczna jest standaryzacja i automatyka ustawiania strumienia sortowania w szybkim czasie. Do realizacji prowadzonych bada? aparat musi mie? mo?liwo?? analizowania 15 kana?ów fluorescencji i rozdzia?u strumieni na cztery.
   5. 2. Szczegó?owe informacje znajduj? si? w opisie przedmiotu zamówienia.
   5. 3. Zamawiaj?cy wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 800 000.00 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38434510 Cytomètres 33127000 Équipement pour immuno-analyse
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Siedziba Zamawiaj?cego
II.2.4) Description des prestations:

   5. 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa cyfrowego sortera komórkowego (zwanego dalej "aparatem") na potrzeby dzia?alno?ci naukowo-dydaktycznej w szczególno?ci Zak?adu Immunologii Translacyjnej i Eksperymentalnej Intensywnej Terapii CMKP oraz Zak?adu Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP. Aparat b?dzie s?u?y? do wieloparametrycznej analizy oraz sortowania komórek, bakterii oraz mikrop?cherzyków pochodz?cych z próbek klinicznych oraz do?wiadczalnych. Ze wzgl?du na prac? z materia?em klinicznym konieczna jest standaryzacja i automatyka ustawiania strumienia sortowania w szybkim czasie. Do realizacji prowadzonych bada? aparat musi mie? mo?liwo?? analizowania 15 kana?ów fluorescencji i rozdzia?u strumieni na cztery.
   5. 2. Szczegó?owe informacje znajduj? si? w opisie przedmiotu zamówienia.
   5. 3. Zamawiaj?cy wymaga udzielenia gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na warunkach zgodnych z okre?lonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.
   5. 4. Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.
   5. 5. Je?eli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, ?ród?o lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, co mog?oby doprowadzi? do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów - nale?y przyj??, ?e zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?ród?o lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, s? uzasadnione specyfik? zamówienia, ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci opisania przedmiotu zamówienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y sposób. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia w sposób wskazany w zdaniu poprzednim w opisie przedmiotu zamówienia ka?dorazowo wskazano kryteria stosowane w celu oceny równowa?no?ci.
   5. 6. Je?eli w opisie przedmiotu zamówienia u?yte zosta?y odwo?ania do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy PZP, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne opisywanym, co oznacza ?e nale?y przyj??, i? odniesieniom takim ka?dorazowo towarzysz? wyrazy "lub równowa?ne".
   5. 7. Wykonawca, który powo?uje si? na rozwi?zania równowa?ne opisywanym przez Zamawiaj?cego, zobowi?zany jest wykaza?, ?e oferowany przez niego przedmiot zamówienia spe?nia wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. W celu wykazania spe?nienia tych wymaga? wykonawca w szczególno?ci mo?e przedstawi? specyfikacj? producenta potwierdzaj?c? parametry oferowanego produktu w j?zyku polskim lub angielskim - dopuszcza si? wydruki ze stron internetowych producenta. Wszelkie informacje dotycz?ce przedmiotowego zamówienia, które, z uwagi na ograniczon? liczb? znaków mo?liw? do wpisania w Og?oszeniu, nie zosta?y w nim zawarte, znajduj? si? w SWZ obowi?zuj?cej w niniejszym post?powaniu, dost?pnej na platformie zakupowej Zamawiaj?cego wskazanej w pkt I.3) og?oszenia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 800 000.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Okres obowi?zywania zamówienia okre?lony w pkt II.2.7 powinien brzmie?:
   1.  Zamawiaj?cy wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w okresie 60 dni licz?c od dnia zawarcia umowy.
   2.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia wyra?ony jest w dniach kalendarzowych.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.O udzielenie zamówienia mog? si? ubiega? wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP; 2) nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. poz. 835); 3) nie podlegaj? zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówie? publicznych na podstawie art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia 833/2014.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zastosowania przes?anek wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego okre?lonych w art. 109 ust. 1 ustawy PZP.
   3.  Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy PZP, je?eli udowodni Zamawiaj?cemu, ?e spe?ni? ??cznie przes?anki okre?lone w art. 110 ust. 2 ustawy PZP.
   4.  Ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia musi wykaza? brak podstaw wykluczenia.
   5.  Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, zobowi?zany jest z?o?y? na wezwanie Zamawiaj?cego - za po?rednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem zak?adki "Pytania/Informacje" - podmiotowe ?rodki dowodowe wskazane w SWZ i og?oszeniu aktualne na dzie? z?o?enia, sporz?dzone i przekazane na zasadach okre?lonych w SWZ.
   6.  Podmiotowe ?rodki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia okre?lonych w SWZ i og?oszeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego - sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem - w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotycz?ca orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego; 2) o?wiadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert? lub ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; 3) o?wiadczenie o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dot. orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
   7.  Je?eli wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 15.2 ppkt 1) SWZ (pkt 6 ppkt 1 powy?ej), sk?ada informacj? z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania w zakresie o którym mowa w pkt 15.2 ppkt 1) SWZ (pkt 6 ppkt 1 powy?ej), wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jego z?o?eniem.
   8.  Pozosta?e informacje zosta?y zamieszczono w sekcji III pkt
   1. 2) Og?oszenia.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Ci?g dalszy informacji zamieszczonych w sekcji III pkt
   1. 1) Og?oszenia
:

   8.  Je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? dokumentów, o których mowa w pkt 15.3 SWZ (w sekcji III pkt
   1. 1) pkt 7 Og?oszenia), lub gdy dokumenty te nie odnosz? si? do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszkania wykonawcy - wystawione nie wcze?niej ni? w terminie okre?lonym dla zast?powanego dokumentu.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wykonawca zobowi?zany jest zrealizowa? zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ udost?pnionej na platformie zakupowej wskazanej w pkt I.3) og?oszenia o zamówieniu.
   2.  Zmiana Umowy jest dopuszczalna je?eli zachodzi co najmniej jedna z okoliczno?ci wskazanych w art. 455 ustawy PZP lub w § 9 ust. 2 i 3 projektu umowy.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/12/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 19/03/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/12/2022 Heure locale: 13:00 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego, adres: ul. Marymoncka 99/103, 01-813 Warszawa - pokój nr 21 (Dzia? Zamówie? Publicznych), poprzez odszyfrowanie ofert z?o?onych za po?rednictwem Platformy zakupowej. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert odb?dzie si? poprzez odszyfrowanie ofert z?o?onych za po?rednictwem Platformy zakupowej.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
I. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? na dzie? sk?adania ofert - za po?rednictwem Platformy zakupowej z wykorzystaniem zak?adki "Z?ó? ofert?" - dokumenty i o?wiadczenia wskazane w SWZ, sporz?dzone i przekazane na zasadach okre?lonych w SWZ:
   1.  Oferta: 1) wype?niony formularz ofertowy, sporz?dzony z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ; 2) specyfikacja techniczna oferowanego przedmiotu zamówienia sporz?dzona z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego za??cznik nr 1 do SWZ - stanowi?ca tre?? oferty oraz podstaw? do dokonania oceny oferty w ramach kryteriów oceny ofert okre?lonych w SWZ.
   2.  O?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, aktualne na dzie? sk?adania ofert, potwierdzaj?ce odpowiednio ?e wykonawca lub ka?dy z wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia: 1) nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP - z?o?one na formularzu JEDZ sporz?dzonym z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego za??cznik nr 3A do SWZ; 2) nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówie? publicznych na podstawie artyku?u 5k ust. 1 rozporz?dzenia 833/2014 - z?o?one z wykorzystaniem wzoru stanowi?cego za??cznik nr 3B do SWZ.
   3.  Potwierdzenie umocowania do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej lub innego w?a?ciwego rejestru - chyba ?e Zamawiaj?cy mo?e je uzyska? za pomoc? bezp?atnych i ogólnodost?pnych baz danych, a wykonawca wskaza? dane umo?liwiaj?ce dost?p do tych dokumentów (w szczególno?ci NIP lub inny Krajowy Numer Identyfikacyjny); 2) pe?nomocnictwo lub inny dokument potwierdzaj?cy umocowanie do reprezentowania - chyba ?e umocowanie do reprezentowania wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt 1 powy?ej. II. Informacje dodatkowe
   1.  Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spó?ki cywilne) ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
   2.  Oferta wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia musi by? podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowi?zywa?a wszystkich wykonawców wyst?puj?cych wspólnie.
   3.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   4. Zamawiaj?cy przewiduje odwrócon? kolejno?? oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy PZP, co oznacza ?e najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   5.  Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy PZP Zamawiaj?cy informuje, ?e kwota jak? zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamówienia wynosi 984 000,00 z?otych brutto.
   6.  RODO (obowi?zek informacyjny): Zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych stanowi?cymi za??cznik nr 5A i za??cznik nr 5B do SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy PZP przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si? - w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne - w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w ppkt
   1. 
   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? - w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne - w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 powy?ej wnosi si? - w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 11. Odwo?anie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy PZP, w tym wskazanie czynno?ci lub zaniechania czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP, zwi?z?e przedstawienie zarzutów; ??danie co do sposobu rozstrzygni?cia odwo?ania, a tak?e wskazanie okoliczno?ci faktycznych i prawnych uzasadniaj?cych wniesienie odwo?ania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczno?ci.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Dostawa cyfrowego sortera komórkowego (ZP-1330/2022) 20/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33127000 - Équipement pour immuno-analyse 
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
38434510 - Cytomètres