Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)

2021/S 65-164797  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Varsovie: Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 2021/S 065-164797 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk Numéro national d'identification: 000325825 Adresse postale: ul. Pasteura 3 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-093 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wojciech Boguta, Beata Prorok Courriel: przetargi@nencki.edu.pl Téléphone: +48 225892000 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nencki.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Podmiot prawa publicznego
I.5) Activité principale Autre activité: dzia?alno? naukowo-badawcza i edukacyjna
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Samodzielne stanowisko do pomiarów elektrofizjologicznych z dopuszczeniem sk?adania ofert cz??ciowych. Numéro de référence: AZP-261-46/2020
II.1.2) Code CPV principal 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: Mikroskopu o niskim szumie elektrycznym i wysokiej jako?ci z kontrastem interferencyjnym w podczerwieni, obiektywami o du?ym dystansie roboczym, kamer cyfrow?, epifluorescencj?, programu dostarczanego wraz z kamer umo?liwiaj?cego analiz obrazu, Precyzyjnych mikromanipulatorów zmotoryzowanych (2 szt.), Karty analogowo-cyfrowej oraz wzmacniacza do pomiarów elektrofizjologicznych technik patch-clamp, Platformy do pomiarów elektrofizjologicznych, Stolika mikroskopowego, Sto?u antywibracyjnego wraz z integrowan klatk Faradaya, Pompy perystaltycznej, Stabilizowanego stymulatora sta?opr?dowego, ?a?ni wodnej z zewn?trznym obiegiem cieczy
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 325 630.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Mikroskop o niskim szumie elektrycznym i wysokiej jako?ci z kontrastem interferencyjnym w podczerwieni, obiektywami o du?ym dystansie roboczym, kamer cyfrow?, epifluorescencj
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38510000 Microscopes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzib w Warszawie przy ul. Pasteura 3, kod poczt. 02-093.
II.2.4) Description des prestations:
Dotyczy zakupu i dostawy uk?adu wspomagaj?cego pomiary elektrofizjologiczne, na który sk?ada si mikroskop wraz z kamer cyfrow?, epifluorescencj oraz kamer cyfrow?.
   2.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie i roz?adowanie w siedzibie Zamawiaj?cego.
   3.  Wykonawca musi udzieli gwarancji o d?ugo?ci minimum 24 miesi?ce.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena = 60 pkt; parametry = 30 pkt; d?ugo? gwarancji = 10 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Precyzyjne mikromanipulatory zmotoryzowane (2 szt.)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzib w Warszawie przy ul. Pasteura 3, kod poczt. 02-093.
II.2.4) Description des prestations:
Dotyczy zakupu i dostawy dwóch precyzyjnych mikromanipulatorów zmotoryzowanych.
   2.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie i roz?adowanie w siedzibie Zamawiaj?cego.
   3.  Wykonawca musi udzieli gwarancji o d?ugo?ci minimum 24 miesi?ce.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena = 60 pkt; parametry = 20 pkt; d?ugo? gwarancji = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Karta analogowo-cyfrowa oraz wzmacniacz do pomiarów elektrofizjologicznych technik patch-clamp
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzib w Warszawie przy ul. Pasteura 3, kod poczt. 02-093.
II.2.4) Description des prestations:
Dotyczy zakupu i dostawy uk?adu pomiarowego do rejestracji aktywno?ci elektrycznej komórek i sieci neuronowych oraz analizy zarejestrowanych danych w sk?ad którego wchodzi: wzmacniacz, karta analogowo-cyfrowa, oprogramowanie do akwizycji i analizy danych.
   2.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie i roz?adowanie w siedzibie Zamawiaj?cego.
   3.  Wykonawca musi udzieli gwarancji o d?ugo?ci minimum 24 miesi?ce.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena = 60 pkt; parametry = 20 pkt; d?ugo? gwarancji = 20 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pompa perystaltyczna
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzib w Warszawie przy ul. Pasteura 3, kod poczt. 02-093.
II.2.4) Description des prestations:
Dotyczy zakupu i dostawy pompy perystaltycznej z p?ynn regulacj przep?ywu cieczy, s?u??cej do pracy ci?g?ej.
   2.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie i roz?adowanie w siedzibie Zamawiaj?cego.
   3.  Wykonawca musi udzieli gwarancji o d?ugo?ci minimum 24 miesi?ce.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena = 60 pkt; parametry = 30 pkt; d?ugo? gwarancji = 10 pkt.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Stabilizowany stymulator sta?opr?dowy
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38000000 Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes)
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Instytut Biologii Do?wiadczalnej imienia Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk z siedzib w Warszawie przy ul. Pasteura 3, kod poczt. 02-093.
II.2.4) Description des prestations:
Dotyczy zakupu i dostawy stymulatora sta?opr?dowego niskoszumowego zasilanego pr?dem sta?ym.
   2.  W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie i roz?adowanie w siedzibie Zamawiaj?cego.
   3.  Wykonawca musi udzieli gwarancji o d?ugo?ci minimum 24 miesi?ce.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena = 60 pkt; parametry = 20 pkt; d?ugo? gwarancji = 20 pkt.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 249-620143
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Mikroskop o niskim szumie elektrycznym i wysokiej jako?ci z kontrastem interferencyjnym w podczerwieni, obiektywami o du?ym dystansie roboczym, kamer cyfrow?, epifluorescencj
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Carl Zeiss Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 012611183 Adresse postale: ul. Naramowicka 76 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 61-622 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 137 800.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 100 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2 Intitulé:
Precyzyjne mikromanipulatory zmotoryzowane (2 szt.)
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Animalab sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 360532838 Adresse postale: ul. D?browskiego 343 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-419 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 25 100.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 65 657.63 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3 Intitulé:
Karta analogowo-cyfrowa oraz wzmacniacz do pomiarów elektrofizjologicznych technik patch-clamp
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Animalab sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 360532838 Adresse postale: ul. D?browskiego 343 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-419 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 91 800.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 103 754.13 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7 Intitulé:
Pompa perystaltyczna
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Animalab sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 360532838 Adresse postale: ul. D?browskiego 343 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-419 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 4 530.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 9 243.85 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8 Intitulé:
Stabilizowany stymulator sta?opr?dowy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Animalab sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 360532838 Adresse postale: ul. D?browskiego 343 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Miasto Pozna Code postal: 60-419 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 348.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: Na cz?? nr 1) w wysoko?ci; 1 400,- PLN; Na cz?? nr 2) w wysoko?ci; 250,- PLN; Na cz?? nr 3) w wysoko?ci; 900,- PLN; Na cz?? nr 4) w wysoko?ci; 150,- PLN; Na cz?? nr 5) w wysoko?ci; 160,- PLN; Na cz?? nr 6) w wysoko?ci; 175,- PLN; Na cz?? nr 7) w wysoko?ci; 45,- PLN; Na cz?? nr 8) w wysoko?ci; 100,- PLN; Na cz?? nr 9) w wysoko?ci; 81,- PLN.
   2.  Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieni??nego przyjmuje si termin uznania na rachunku Zamawiaj?cego (ksi?gowania).
   3.  Obowi?zkiem Wykonawcy jest zapewnienie wadium na ca?y okres zwi?zania ofert?. W przypadku wyd?u?enia terminu zwi?zania ofert mo?e to nast?pi poprzez przed?u?enie wa?no?ci wadium ju wniesionego, lub wniesienie nowego wadium je?eli przed?u?enie dotychczasowego jest niemo?liwe.
   4.  Formy wniesienia wadium: 1) w pieni?dzu, przelewem - poprzez wp?at na rachunek Zamawiaj?cego z dopiskiem "wadium - (oznaczenie i nazwa post?powania)" tak, aby wadium znajdowa?o si na ww. rachunku przed up?ywem terminu sk?adania wadium. Numer rachunku bankowego Zamawiaj?cego: 33 1130 1017 0013 4337 2320 0057 prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego; informacje dla Wykonawców zagranicznych: ACCOUNT HOLDER: Nencki Institute Of Experimental Biology, BANK DET AILS: BGK, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; ACCOUNT NO IBAN: PL33 1130 1017 0013 4337 2320 0057, SWIFT CODE: GOSKPLPW. 2) w por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo - kredytowej, z tym, ?e zobowi?zanie kasy jest zobowi?zaniem pieni??nym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (t. jedn. Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275, ze zm.). Wszystkie istotne informacje pozwalaj?ce na skuteczne wniesienie wadium znajduj si w SIWZ.
   2.  Skrót "ustawa Pzp" oznacza ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
   3.  Skrót "SIWZ" oznacza Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, która jest podstawowym dokumentem okre?laj?cym zasady udzielania zamówienia i zostanie udost?pniona na stronie internetowej Zamawiaj?cego po publikacji niniejszego og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   4.  W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si przy u?yciu: - miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ i ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - sk?adanie/zmiana/ Wycofanie oferty, oraz - poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@nencki.edu.pl - przekazywanie korespondencji pomi?dzy Wykonawc a Zamawiaj?cym. MiniPortal i ePUAP s?u? wy??cznie do z?o?enia/wycofywania i zmiany oferty (wraz z JEDZ). Wszelka pozosta?a korespondencja (tj. pytania do tre?ci SIWZ, wezwania do wyja?nie?/uzupe?nie oraz dokumenty, wyja?nienia, uzupe?nienia - równie dot. JEDZ, informacje sk?adanie przez Wykonawc?) przekazywana b?dzie za pomoc poczty elektronicznej. Zainteresowany z?o?eniem oferty Wykonawca musi zapozna si z aktualnymi wytycznymi zawartymi w regulaminach korzystania z miniPortalu i ePUAP.
   5.  Wymagania co do tre?ci oferty opisano szczegó?owo w SIWZ oraz wszystkie niezb?dne informacje potrzebne do przeprowadzenia post?powania i do skutecznego z?o?enia oferty znajduj si w SIWZ. https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal przetargi@nencki.edu.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22458801 Fax: +48 4587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) (ustawa -Pzp), przys?uguje prawo do wniesienia odwo?ania do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynno?ci podj?tej przez Zamawiaj?cego w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy - Pzp.
   3.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania bezpo?rednio Zamawiaj?cemu w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania.
   4.  Terminy wniesienia odwo?ania okre?la art. 182 ustawy - Pzp, m.in.: 1) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane ?rodkami komunikacji elektronicznej (faksem lub poczt elektroniczn?), albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (procedury otwartej), tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej; 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej (ppkt 1 i 2) wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si?: 1) nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia; 2) nie pó?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Szczegó?owe zasady wnoszenia ?rodków ochrony prawnej oraz sposób procedowania w post?powaniu toczonym wskutek ich wniesienia okre?la dzia VI ustawy - Pzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?py 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38000000 - Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
38510000 - Microscopes