Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Équipements médicaux

2023/S 227-714565  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: Équipements médicaux 2023/S 227-714565 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Numéro national d'identification: 5220002529 Adresse postale: ul. Banacha 1a Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-097 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Przybysz Courriel: zp@uckwum.pl Téléphone: +48 22/599-17-47 Fax: +48 22/599-17-04 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://uckwum.pl Adresse du profil d'acheteur: https://uckwum.ezamawiajacy.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej dla UCK WUM w podziale na 15 cz??ci, DZPUCK.262.185.2023 Numéro de référence: DZPUCK.262.185.2023
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz?tu i aparatury medycznej dla UCK WUM w podziale na 15 Cz??ci. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi?: Za??czniki
   2. 1 -
   2. 15 do SWZ - Formularz parametrów technicznych (odpowiednio w zakresie Cz??ci nr 1 - 15).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 491 812.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 1 - Respirator szt.4 dla CSK
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157400 Respirateurs médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora szt.4 dla CSK. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 1
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" nr POIS.11.03.00-00-0148/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 2 - Respirator transportowy szt.1 dla CSK
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33157400 Respirateurs médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa respiratora transportowego szt.1 dla CSK. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 2.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" nr POIS.11.03.00-00-0148/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 3 - Aparat USG z kompletem g?owic szt.1 dla CSK
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33112200 Échographe
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG z kompletem g?owic szt.1 dla CSK. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 3.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" nr POIS.11.03.00-00-0148/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 4 - Aparat do badania zw?óknienia i st?uszczenia w?troby szt.1 dla CSK
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33112200 Échographe
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do badania zw?óknienia i st?uszczenia w?troby szt.1 dla CSK. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 4.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" nr POIS.11.03.00-00-0148/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 5 - Aparat USG szt.1 dla CSK
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33112200 Échographe
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG szt.1 dla CSK. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 5.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwrancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wsparcie odporno?ci systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi" nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia, o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 6 - Aparat do dializy w?trobowej i cytrynianowej szt.2 dla CSK
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33181000 Appareils de suppléance rénale
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do dializy w?trobowej i cytrynianowej szt.2 dla CSK. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 6.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" nr POIS.11.03.00-00-0148/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 7 - ?ó?ko z materacem przeciwodle?ynowym i szafk? szt.12 dla CSK
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192100 Lits médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ?ó?ek z materacem przeciwodle?ynowym i szafk? szt.12 dla CSK Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 7.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" nr POIS.11.03.00-00-0148/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 8 - ?ó?ko elektryczne z szafk? przy?ó?kow? - 5 szt, Materac przeciwodle?ynowy szt.5 dla CSK
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192100 Lits médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ?ó?ek elektrycznych z szafk? przy?ó?kow? - 5 szt, Materaca przeciwodle?ynowego-szt.5 dla CSK Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 8.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wsparcie odporno?ci systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi" nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia, o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 9 - Fotel do chemioterapii z dwoma szafkami szt.9 dla CSK
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192000 Mobilier médical
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa foteli do chemioterapii z dwoma szafkami szt.9 dla CSK Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 9.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wsparcie odporno?ci systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi" nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia, o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 10 - Platforma monitoruj?ca parametry hemodynamiczne szt.1 dla CSK
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33123210 Système de surveillance cardiaque
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy monitoruj?cej parametry hemodynamiczne szt.1 dla CSK Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 10.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" nr POIS.11.03.00-00-0148/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 11 - Ssak elektryczny mobilny szt.5 dla CSK
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33172200 Appareils de réanimation
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa ssaka elektrycznego mobilnego szt.5 dla CSK Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 11.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wsparcie odporno?ci systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi" nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia, o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 12 - Lampa zabiegowa szt.2 dla SKDJ
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33167000 Éclairage opératoire
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, ul. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa lampy zabiegowej szt.2 dla SKDJ Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 12.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" nr POIS.11.03.00-00-0148/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 13 - Aparat EKG szt.1 dla CSK
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33121500 Électrocardiogramme
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu EKG szt.1 dla CSK Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 13.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wsparcie odporno?ci systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi" nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia, o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 14 - Urz?dzenie do ogrzewania p?ynów infuzyjnych i krwi szt.2 dla CSK, Urz?dzenie do ogrzewania p?ynów szt.2 dla SKDJ
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33186200 Chauffage du sang et des fluides
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa Szpital Kliniczny Dzieci?tka Jezus, ul. Lindley'a 4, 02-005 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urz?dzenia do ogrzewania p?ynów infuzyjnych i krwi szt.2 dla CSK, urz?dzenia do ogrzewania p?ynów szt.2 dla SKDJ Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 14.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wsparcie odporno?ci systemu ochrony zdrowia poprzez wzmocnienie infrastruktury UCK WUM wykorzystywanej do opieki nad pacjentami onkologicznymi" nr POIS.11.03.00-00-0083/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia, o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Cz??? 15 - Myjnia endoskopowa szt.1 dla CSK
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33191000 Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa myjni endoskopowej szt.1 dla CSK Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia stanowi Za??cznik
   2. 15.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Projekt pn. "Wzmocnienie i unowocze?nienie zasobów sprz?towych w celu zwi?kszenia efektywno?ci dzia?ania w obszarze ?wiadcze? transplantacyjnych w zakresie przeszczepie? w?troby oraz nerki" nr POIS.11.03.00-00-0148/22 w ramach dzia?ania 11.3 Wspieranie naprawy i odporno?ci systemu ochrony zdrowia o? priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014 - 2020
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0148/22-00/102/2023/461 - okres kwalifikowania wydatków ko?czy si? w dniu 31 grudnia 2023 r, oraz umowy o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0083/22-00/102/2023/303 - okres kwalifikowania wydatków ko?czy si? w dniu 30 grudnia 2023 r. Z przeprowadzonego rozeznania rynku wynika, ?e terminy dostaw sprz?tu i aparatury medycznej mog? wynosi? nawet do 8 tygodni od dnia podpisania umowy zakupu. W zwi?zku z tym realizacja zadania z zachowaniem standardowych terminów post?powania mo?e okaza? si? niemo?liwa.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 188-584554
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Cz??? 1 - Respirator szt.4 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ekomark Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 296 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Cz??? 2 - Respirator transportowy szt.1 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ekomark Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 45 200.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Cz??? 3 - Aparat USG z kompletem g?owic szt.1 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
17/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: VARIMED Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 368 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Cz??? 4 - Aparat do badania zw?óknienia i st?uszczenia w?troby szt.1 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tiba Sp. z o.o.
Ville: Wroc?aw Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 322 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Cz??? 5 - Aparat USG szt.1 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PHILIPS POLSKA Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 182 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Cz??? 6 - Aparat do dializy w?trobowej i cytrynianowej szt.2 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Fresenius Medical Care Polska S.A.
Ville: Pozna? Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 200 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Cz??? 7 - ?ó?ko z materacem przeciwodle?ynowym i szafk? szt.12 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp.k.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 494 468.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
Cz??? 8 - ?ó?ko elektryczne z szafk? przy?ó?kow? - 5 szt, Materac przeciwodle?ynowy szt.5 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Famed ?ywiec Sp. z o.o.
Ville: ?ywiec Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 64 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
Cz??? 9 - Fotel do chemioterapii z dwoma szafkami szt.9 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FAMED ?YWIEC Sp. z o.o.
Ville: ?ywiec Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 197 100.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 10
Lot nº: 10 Intitulé:
Cz??? 10 - Platforma monitoruj?ca parametry hemodynamiczne szt.1 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 202 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11
Lot nº: 11 Intitulé:
Cz??? 11 - Ssak elektryczny mobilny szt.5 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medela Polska Sp. z.o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 46 244.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12
Lot nº: 12 Intitulé:
Cz??? 12 - Lampa zabiegowa szt.2 dla SKDJ
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
15/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medicom Sp. z o.o.
Ville: Zabrze Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 30 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 13
Lot nº: 13 Intitulé:
Cz??? 13 - Aparat EKG szt.1 dla CSK
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Promed S.A.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 9 700.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 14
Lot nº: 14 Intitulé:
Cz??? 14 - Urz?dzenie do ogrzewania p?ynów infuzyjnych i krwi szt.2 dla CSK, Urz?dzenie do ogrzewania p?ynów szt.2 dla SKDJ
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/11/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: 3M Healthcare Poland Sp. z o.o.
Ville: Nadarzyn Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 32 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 15
Lot nº: 15 Intitulé:
Cz??? 15 - Myjnia endoskopowa szt.1 dla CSK
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe post?powanie.
   2.  Zamawiaj?cy nie ??da od Wykonawcy, którego oferta zosta?a wybrana wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
   3.  Podstawy wykluczenia wykonawcy z post?powania zosta?y okre?lone w rozdziale VI SWZ.
   4.  Wykaz podmiotowych ?rodków dowodowych oraz o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp okre?la rozdzia? VIII SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. Informacje dot. sk?adania odwo?a? zawarte s? w rozdziale XXI SWZ
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 22/458-78-00 Fax: +48 22/458-78-01
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/11/2023 Dostawa sprz?tu i aparatury medycznej dla UCK WUM w podziale na 15 cz??ci, DZPUCK.262.185.2023 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33112200 - Échographe 
33121500 - Électrocardiogramme 
33123210 - Système de surveillance cardiaque 
33157400 - Respirateurs médicaux 
33167000 - Éclairage opératoire 
33172200 - Appareils de réanimation 
33181000 - Appareils de suppléance rénale 
33186200 - Chauffage du sang et des fluides 
33191000 - Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène 
33192000 - Mobilier médical 
33192100 - Lits médicaux