Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Équipements médicaux

2023/S 227-714697  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Varsovie: Équipements médicaux 2023/S 227-714697 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojskowy Instytut Medyczny - Pa?stwowy Instytut Badawczy Numéro national d'identification: PL911 Adresse postale: ul. Szaserów 128 Ville: Warszawa 44 Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 04-141 Pays: Pologne Point(s) de contact: Robert Kostka Courriel: rkostka@wim.mil.pl Téléphone: +48 261816917 Fax: +48 261817224 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.wim.mil.pl Adresse du profil d'acheteur: www.bip.wim.mil.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa sprz?tu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego - Pa?stwowego Instytutu Badawczego Numéro de référence: P/360/2023/SZ/WIM/MON - 106/ZP/23
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa sprz?tu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego - Pa?stwowego Instytutu Badawczego. -Unit laryngologiczny - 1 kpl.. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 3 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 404 299.56 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Lieu principal d'exécution:
Wojskowy Instytut Medyczny - Pa?stwowy Instytut Badawczy ul. Szaserów 128, 04-349 Warszawa
II.2.4) Description des prestations:
Unit laryngologiczny - 1 kpl.- Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik nr 3 do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Pilna potrzeba skrócenia terminu sk?adania ofert wynika z konieczno?ci zwi?kszenia zakresu ?wiadczonych us?ug medycznych oraz skrócenia cza su oczekiwania pacjentów na badania specjalistyczne w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddzia?em Chirurgii Czaszkowo-Szcz?kowo-Twarzowej . Jest to kolejne post?powanie na ten sam przedmiot zamówienia. Post?powanie P/268/2023/SZ/WIM/MON - 80/ZP/23 (pakiet nr 11) zosta?o w dniu 28.09.2023 r. uniewa?nione na podstawie Art. 255 pkt 2 - wszystkie z?o?one w post?powaniu oferty podlega?y odrzuceniu. Skrócenie terminu umo?liwi tak?e rozliczenie dotacji celowej w wyznaczonym w Umowie terminie tj. do dnia 30.11.2023 roku.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 194-606814
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 1 Intitulé:
Dostawa sprz?tu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego - Pa?stwowego Instytutu Badawczego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Labo Clinic Sp. z o.o.
Adresse postale: Ul. F. Barcza 58 lok. U18, Ville: Olsztyn Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie Code postal: 10-685 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 407 407.41 PLN Valeur totale du marché/du lot: 404 299.56 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
W post?powaniu mog? wzi?? udzia? wy??cznie Wyk, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?p. na podst.: 1) art. 108 ust. 1 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 7-10 ust. 2) art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z pó?n. zm.); 3) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodów. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 z pó?n. zm.)), tj. wskazanych w Rozdz. nr 5 ust. 1 pkt 3 lit. a, b, c SWZ.
   2.  ?aden z Wyk. wyst?p. wspólnie nie mo?e podlega? wykl. na podst. okoliczno?ci wymienionych w Rozdziale 5 ust. 1 i 2 SWZ.
   3.  W celu wst?pn. potwierdzenia braku podstaw wykl. Wyk. z udzia?u w post?p. o udzielenie zamówienia publicznego Wyk. z?o?y wraz z ofert? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w formie JEDZ oraz o?wiadczenie zgodnie z Rozdz. nr 7 ust. 1 pkt 2 SWZ.
   4.  Zam. przed udzieleniem zam. wezwie Wyk., którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym term. aktualnych na dzie? z?o?enia ?r. dow. potwierdzaj?cych brak podstaw wykl. zgodnie z rozdz. 7 SWZ.ust.5
   5.  Je?eli Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast: 1) informacji z KRK, o której mowa w ust. 5 pkt 1 rozdz. 7 SWZ - sk?ada inform. z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr s?dowy, albo, w przypadku braku takiego rej., inny równowa?ny dok. wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub admin. kraju, w którym Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 rozdz. 7 SWZ; 2) za?wiadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 rozdz. 7 SWZ, za?w. albo innego dok. potwierdzaj?cego, ?e Wyk. a nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezp. spo?. lub zdrow., o których mowa w ust. 5 pkt 4 rozdz. 7 SWZ, lub odpisu albo inf. z KRS lub z CEIDG, o których mowa w ust. 5 pkt 5 rozdz. 7 SWZ - sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: a) nie naruszy? obowi?zków dotycz?cych p?atno?ci podatków, op?at lub sk?adek na ubezp. spo?. lub zdrow.; b) nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury.
   6.  Dok., o którym mowa w ust. 6 pkt 1 rozdz. 7 SWZ, powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed jego z?o?eniem. Dok., o których mowa w ust. 6 pkt 2 rozdz. 7 SWZ powinny by? wystawione nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed ich z?o?eniem.
   7.  Je?eli w kraju, w którym Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszk., nie wydaje si? dok., o których mowa w ust. 6 rozdz. 7 SWZ, lub gdy dok. te nie odnosz? si? do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, zast?puje si? je odpowiednio w ca?o?ci lub w cz??ci dok. zawieraj?cym odpowiednio o?w. Wyk., ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?w. osoby, której dok. mia? dotyczy?, z?o?one pod przysi?g?, lub, je?eli w kraju, w którym Wyk. ma siedzib? lub miejsce zamieszk. nie ma przepisów o o?wiadczeniu pod przysi?g?, z?o?one przed organem s?dowym lub adm., notariuszem, organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego, w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib? lub miejsce zamieszk. Wyk.. Postanowienia. ust. 7 rozdz. 7 SWZ stosuje si?.
   8. W celu potw., ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez zam. wymag.,zam. ??da od wyk. z?o?enia wraz z ofert? przedm. ?r. dow. zgodnie z Rozdz. 8 swz.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587706 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587706 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcom oraz innym podmiotom, je?eli maj? lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponie?li lub mog? ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej opisane w dziale IX ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na podstawie art. 513 ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587706 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Dostawa sprz?tu medycznego do Wojskowego Instytutu Medycznego - Pa?stwowego Instytutu Badawczego 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux