Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/05/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Études de faisabilité, service de conseil, analyse

2021/S 86-223681  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/05/2021 S86 Pologne-Varsovie: Études de faisabilité, service de conseil, analyse 2021/S 086-223681 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Targowa 74 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Wróbel - PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny, ul. Chodakowska 50, 03-816 Warszawa Courriel: ewa.wrobel@plk-sa.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://plk-sa.pl Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6) Activité principale Autre activité: Transport kolejowy, zarz?dzanie liniami kolejowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Opracowanie Studium wykonalno?ci dla projektu POIi
   5. 1-35 "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - etap III" Numéro de référence
:
IREZA1u.294.4.2021
II.1.2) Code CPV principal 71241000 Études de faisabilité, service de conseil, analyse
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Opracowanie Studium wykonalno?ci dla projektu POIi
   5. 1-35 "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - etap III"
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 799 420.20 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71200000 Services d'architecture 71300000 Services d'ingénierie 71313000 Services de conseil en ingénierie de l'environnement 71400000 Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 71510000 Services de reconnaissance sur le site 71530000 Services de conseil en construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem realizacji zamówienia jest opracowanie, na podstawie aktualnych danych, dokumentu pn. Studium wykonalno?ci dla projektu POIi
   5. 1-35 pn. "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - etap III" wraz z modelem finansowo-ekonomicznym oraz harmonogramem Gantta i harmonogramem rzeczowo-finansowym. Szczegó?owy zakres zamówienia zosta zawarty w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowi?cym tom III SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamawiaj?cy ubiega si o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze ?rodków Funduszu Spójno?ci w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i ?rodowisko na lata 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires Okres realizacji zamówienia: - rozpocz?cie realizacji zamówienia - data zawarcia umowy; - zako?czenie wykonania przedmiotu zamówienia - zgodnie z pkt. 8 OPZ, w tym w terminie 75 dni kalendarzowych, liczonych od dnia podpisania umowy - przekazanie Studium wykonalno?ci protoko?em przekazania.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 041-103616
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Opracowanie Studium wykonalno?ci dla projektu POIi
   5. 1-35 "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - etap III"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Infra-Centrum Doradztwa Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: PL Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Instytut Kolejnictwa Numéro national d'identification: PL Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 295 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
W ofercie podano cz??ci zamówienia przeznaczone do podwykonania - tj. 13 pozycji - nazwa podwykonawcy/ów nieznana.
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Post?powanie przeprowadzono na podstawie "Regulaminu udzielania zamówie unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.", stanowi?cego Za??cznik nr 3 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP PLK S.A. przyj?tej uchwa? nr 878/2020 Zarz?du PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z 29.12.2020 oraz SIWZ sporz?dzonej do prowadzonego post?powania w trybie zapytania ofertowego.
   2.  Definicje: - "IDW" - instrukcja dla Wykonawców, stanowi?ca tom I niniejszej SIWZ, - "OPZ" - opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy tom III niniejszej SIWZ, - "PKP PLK S.A." lub "Zamawiaj?cy" - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., - "Post?powanie" - post?powanie prowadzone przez Zamawiaj?cego na podstawie niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na: opracowanie Studium wykonalno?ci dla projektu POIi
   5. 1-35 "Poprawa bezpiecze?stwa na skrzy?owaniach linii kolejowych z drogami - etap III", - "PU" - projekt umowy, stanowi?cy tom II SIWZ, - "Regulamin" - "Regulamin udzielania zamówie unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A." stanowi?cy Za??cznik nr 3 do Korporacyjnej Polityki Zakupów PKP PLK S.A., - "SIWZ" - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, - "Wykonawca" - podmiot, który ubiega si o wykonanie zamówienia, z?o?y ofert na wykonanie zamówienia lub zawrze z Zamawiaj?cym umow w sprawie zamówienia publicznego, - "Zamówienie" - nale?y przez to rozumie zamówienie publiczne, którego przedmiot zosta w sposób szczegó?owy opisany w OPZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji, Region Centralny Adresse postale: ul. Chodakowska 50 Ville: Warszawa Code postal: 03-816 Pays: Pologne Courriel: ire.centralny@plk-sa.pl Adresse internet: www.plk-sa.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania skarg okre?la "Regulamin udzielania zamówie unijnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.", stanowi?cy Za??cznik nr 3 do korporacyjnej polityki zakupów PKP PLK S.A. a mianowicie:
   1.  W przypadku naruszenia postanowie Regulaminu lub og?oszenia w zakresie: a) opisu warunków udzia?u w post?powaniu; b) kryteriów oceny ofert i ich znaczenia; c) odrzucenia oferty Wykonawcy, - maj?cych lub mog?cych mie wp?yw na wynik post?powania - Wykonawca mo?e wnie? skarg?.
   2.  Skarg wnosi si w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powzi? lub móg powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jej wniesienia.
   3.  Skarga wniesiona po terminie lub przez podmiot nieuprawniony podlega odrzuceniu.
   4.  Do przyj?cia i rozpatrzenia skargi w?a?ciwym jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny.
   5.  Skarga winna wskazywa post?powanie, którego dotyczy oraz zawiera?: a) zwi?z?e okre?lenie zarzutów; b) okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie skargi; c) ??danie Wykonawcy.
   6.  O wniesieniu skargi oraz jej tre?ci jednostka, o której mowa w pkt 4, zawiadamia Wykonawców uczestnicz?cych w post?powaniu. Wykonawcom przys?uguje prawo przyst?pienia do post?powania skargowego poprzez przedstawienie pisemnego stanowiska.
   7.  O ile zajdzie taka potrzeba, Zamawiaj?cy zwróci si do Wykonawców o przed?u?enie terminu zwi?zania ofert?.
   8.  Zwierzchnik jednostki, o której mowa w pkt 4, powo?uje zespó rozstrzygaj?cy, sk?adaj?cy si z 3 osób, który rozpoznaje skarg?. Cz?onkami zespo?u rozstrzygaj?cego nie mog by cz?onkowie Komisji przeprowadzaj?cej post?powanie.
   9.  Zespó rozstrzygaj?cy mo?e wys?ucha wyja?nie zainteresowanych Wykonawców oraz wyja?nie Komisji. Wys?uchanie jest jawne. 10. Zespó rozstrzygaj?cy sporz?dza i przekazuje zwierzchnikowi jednostki, o której mowa w pkt 4, projekt rozstrzygni?cia skargi. 11. Zwierzchnik jednostki, o której mowa w pkt 4, oddala, odrzuca lub uwzgl?dnia skarg?. W przypadku uwzgl?dnienia skargi jednostka powtarza zaskar?one czynno?ci lub uniewa?nia post?powanie. 12. Rozstrzygniecie skargi przesy?a si Wykonawcom, których ono bezpo?rednio dotyczy w terminie 10 dni od dnia wniesienia.
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/04/2021 Pologne-Varsovie: Études de faisabilité, service de conseil, analyseType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 04/05/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
71200000 - Services d'architecture 
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse 
71300000 - Services d'ingénierie 
71313000 - Services de conseil en ingénierie de l'environnement 
71400000 - Services d'urbanisme et d'architecture paysagère 
71510000 - Services de reconnaissance sur le site 
71530000 - Services de conseil en construction