Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Extension de rÈseau

2022/S 52-134993  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
15/03/2022 S52 Pologne-Varsovie: Extension de rÈseau 2022/S 052-134993 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda G?Ûwna Policji Adresse postale: ul. Pu?awska 148/150 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 02-624 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Szegidewicz Courriel: edyta.szegidewicz@policja.gov.pl TÈlÈphone: +48 477211583 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.policja.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja urz?dze? Metro Ethernet Cisco ME-3600/3800 MAN KGP MEWA NumÈro de rÈfÈrence: 138/B?iI/21/ESz
II.1.2) Code CPV principal 32428000 Extension de rÈseau
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa urz?dze? na potrzeby modernizacji sieci MAN KGP MEWA w celu zwi?kszenia niezawodno?ci i bezpiecze?stwa sieci, niezb?dnego dla prawid?owego ?wiadczenia us?ug dla s?u?b oraz instytucji korzystaj?cych z sieci MAN KGP MEWA. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w Za??czniku nr 2 do SWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 205 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32420000 MatÈriel de rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa urz?dze? na potrzeby modernizacji sieci MAN KGP MEWA w celu zwi?kszenia niezawodno?ci i bezpiecze?stwa sieci, niezb?dnego dla prawid?owego ?wiadczenia us?ug dla s?u?b oraz instytucji korzystaj?cych z sieci MAN KGP MEWA. Przedmiot zamÛwienia zosta? szczegÛ?owo opisany w Za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Przyst?puj?c do przetargu, Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, zaznaczaj?c cel wp?aty, w wysoko?ci: 30 000,00 z? (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych). Wadium mo?e by? wnoszone wed?ug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach okre?lonych w Rozdziale XVII SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 174-453263
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Modernizacja urz?dze? Metro Ethernet Cisco ME-3600/3800 MAN KGP MEWA
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Netformers Sp. z o.o. Sp. k.
Adresse postale: ul. Czeska 24 lok. 2 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 03-902 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 205 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?ni post?powanie, je?eli ?rodki, ktÛre zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zostan? przyznane. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia przed up?ywem terminu sk?adania ofert, je?eli wyst?pi?y okoliczno?ci powoduj?ce, ?e dalsze prowadzenie post?powania jest nieuzasadnione. Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim na elektronicznej platformie e-Zamawiaj?cy (https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl). Wymagania zwi?zane z platform?, przedstawiono w rozdz. XIII SWZ oraz na stronie platformy. Zamawiaj?cy przewiduje przeprowadzenie uprzedniej oceny ofert zgodnie z procedur?, o ktÛrej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. O zamÛwienie mo?e si? ubiega? Wykonawca, ktÛry nie podlega wykluczeniu na podst. art. 108 ust. 1i 109 ust. 1 ustawy Pzp oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu. Wykonawca musi z?o?y? wype?niony formularz ofertowy cz??? A na platformie, Formularz oferty cz??? B, zgodnie z za?. nr 1 do SWZ, o?wiadczenie ñ wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (JEDZ) oraz inne dokumenty wymagane w SWZ, je?li dotycz?. Zamawiaj?cy ??da z?o?enia wraz z ofert? nast?puj?cych ?rodkÛw dowodowych: Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne. W przypadku zaoferowania produktu rÛwnowa?nego, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert? szczegÛ?owy opis proponowanego rozwi?zania rÛwnowa?nego, z ktÛrego jednoznacznie wynika? b?dzie zachowanie warunkÛw rÛwnowa?no?ci okre?lonych w opisie przedmiotu zamÛwienia. Zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, je?eli Wykonawca nie z?o?y przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych lub z?o?one przedmiotowe ?rodki dowodowe b?d? niekompletne, Zamawiaj?cy wezwie do ich z?o?enia lub uzupe?nienia w wyznaczonym terminie. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamÛwienia Zamawiaj?cy b?dzie ??da? dokumentÛw okre?lonych w rozdz. XI SWZ (dotyczy wykonawcÛw oraz odpowiednio wykonawcÛw wyst?puj?cych wspÛlnie, podmiotÛw trzecich), w tym: odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw, za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze? Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego. Wykonawca maj?cy siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk?ada dokumenty okre?lone w rozdziale XI SWZ. https://kgpolicja.ezamawiajacy.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupÛw, systemie kwalifikowania wykonawcÛw lub konkursie, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej;
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   5.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/03/2022 Pologne-Varsovie: Extension de rÈseauType díacheteur: MinistËre et toutes autres autoritÈs nationales ou fÈdÈralesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 15/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32420000 - Matériel de réseau 
32428000 - Extension de réseau