Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption : 19/12/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie:Fioul domestique

2022/S 226-649907  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Pologne-Varsovie: Fioul domestique 2022/S 226-649907 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Narodowe w Warszawie Numéro national d'identification: 526-03-09-719 Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Code postal: 00-495 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dorota Wro?ska-D?browska Courriel: dwronska@mnw.art.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.mnw.art.pl/
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.mnw.art.pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa instytucja kultury
I.5) Activité principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa oleju opa?owego lekkiego dla Muzeum Wn?trz w Otwocku Wielkim Oddzia? Muzeum Narodowego w Warszawie Numéro de référence: 67/2022
II.1.2) Code CPV principal 09135100 Fioul domestique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywna dostawa oleju opa?owego lekkiego dla Muzeum Narodowego w Warszawie Oddzia? Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL912 Warszawski wschodni
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywna dostawa oleju opa?owego lekkiego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jako?ci paliw (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1315), dla Muzeum Narodowego w Warszawie Oddzia? Muzeum w Nieborowie i Arkadii. Sukcesywnie dostarczany olej opa?owy musi spe?nia? wymogi norm technicznych i jako?ciowych wymaganych przepisami prawa oraz musi by? zgodny ze ?wiadectwem jako?ci wystawionym przez producenta paliw lub przez jednostki upowa?nione do wykonywania bada?. Dostawa oleju opa?owego lekkiego o parametrach: a) - warto?? opa?owa oleju ? 43,7 MJ/kg, b) - temperatura zap?onu ? 63 º C, c) - zawarto?? siarki ? 0,181% (m/m), d) - g?sto?? w temp. 15ºC - min. 0,841 g/cm3, e) - ca?kowita zawarto?? zanieczyszcze? ? 13,70 mg/kg. Ilo?? oleju opa?owego, jak? Zamawiaj?cy planuje zleci? do dostawy w okresie obowi?zywania Umowy wynosi: 70 m3. Ilo?? ta mo?e ulec zmianie w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego, jednak b?dzie nie mniejsza ni? 60 % przewidywanej ilo?ci. W okresie obowi?zywania umowy Zamawiaj?cy b?dzie dokonywa? sukcesywnych zlece? jednostkowych na dostaw? oleju opa?owego, w okre?lonych w zleceniu ilo?ciach, w zale?no?ci od bie??cych potrzeb.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 6 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek udzia?u w post?powaniu w zakresie uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, je?eli wyka?e si? posiadaniem koncesji na obrót paliwami ciek?ymi wydanej przez Prezesa Urz?du Regulacji Energetyki zgodnie z ustaw? z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 1385).
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 
1.Projektowane postanowienia umowy, które zostan? wprowadzone do tre?ci umowy okre?la za??cznik nr 2 do SWZ .
   2.  Zamawiaj?cy przewiduje dokonanie zmian postanowie? tre?ci zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczno?ci wskazanych we wzorze umowy.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 19/12/2022 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 18/03/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 19/12/2022 Heure locale: 11:00 Lieu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://miniportal.uzp.gov.pl/
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si?: 1) w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a; 2) w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne, w terminie: a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a.
   2.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   3.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w ust. 1 i 2 wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa albo przekracza progi unijne; 2) 5 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia, w przypadku zamówie?, których warto?? jest mniejsza ni? progi unijne.
   4.  Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 2) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia albo b) opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; 3) miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci? w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenia o wyniku post?powania albo b) zamie?ci? w Biuletynie Zamówie? Publicznych og?oszenie o wyniku post?powania, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Dostawa oleju opa?owego lekkiego dla Muzeum Wn?trz w Otwocku Wielkim Oddzia? Muzeum Narodowego w Warszawie 19/12/2022 23/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09135100 - Fioul domestique