Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 31/07/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Varsovie: Freins et pi╦ces de freins

2020/S 124-304889  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Varsovie: Freins et pi╦ces de freins 2020/S 124-304889 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szybka Kolej Miejska Sp. z o. o.
Num╚ro national d'identification: 01573349000000 Adresse postale: Al. Jerozolimskie 125/127 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 02-017 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Kuli?ska Courriel: zp@skm.warszawa.pl T╚l╚phone: +48 226997235 Fax: +48 226997236 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.skm.warszawa.pl www.skm.warszawa.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://skm-warszawa.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa tarcz hamulcowych do EZT typu 27WE oraz us?uga wymiany wszystkich tarcz hamulcowych na trzech EZT typu 27WE Num╚ro de r╚f╚rence: OPZ-210/1/2020
II.1.2) Code CPV principal 34322000 Freins et pi╦ces de freins
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiot zam█wienia we wszystkich zadaniach dotyczy EZT typu 27WE. Na przedmiot zam█wienia sk?ada si?: 1)w zakresie Zadania 1˝przedmiotem zam█wienia jest dostawa 420 szt.tarcz hamulcowych do pojazd█w EZT typu 27WE wraz z zestawem monta?owym. Na jeden pojazd EZT przypada 28 szt.tarcz hamulcowych. 1 szt.stanowi komplet dw█ch tarcz hamulcowych wraz z zestawem monta?owym na jedno ko?o.; 2)w zakresie Zadania 2˝przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug, polegaj?cych na wymianie wszystkich tarcz hamulcowych na 3 pojazdach EZT typu 27WE. Jeden pojazd sk?ada si z 14 zestaw█w ko?owych,w tym 8 szt.nap?dnych i 6 szt.tocznych. Razem 28 szt.tarcz hamulcowych(1 szt.stanowi komplet 2 tarcz hamulcowych wraz z zestawem monta?owym na 1 ko?o). W celu realizacji us?ugi wymiany, zamawiaj?cy dostarczy Wykonawcy 28 szt. tarcz oraz 56 szt. ok?adzin ciernych.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia zawarty jest w: a) Za??cznik nr 2 do SIWZ ˝ (SOPZ); b) Za??cznik nr 3 i 4 do SIWZ - (IPU 1, IPU 2)
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Dostawa tarcz hamulcowych do EZT typu 27WE
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34322000 Freins et pi╦ces de freins
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa 420 sztuk tarcz hamulcowych do pojazd█w EZT typu 27WE wraz z zestawem monta?owym. Na jeden pojazd EZT przypada 28 szt. tarcz hamulcowych. 1 szt. stanowi komplet dw█ch tarcz hamulcowych wraz z zestawem monta?owym na jedno ko?o. W sk?ad zestawu monta?owego wchodzi: ˇ sworze prowadz?cy 6 szt, ˇ pier?cieniowa uszczelka okr?g?a 6 szt, ˇ ?ruba spr??ynuj?ca 12 szt, ˇ tuleja 12 szt, ˇ nakr?tka 12 szt. Dane techniczne tarczy hamulcowej: ˇ typ: tarcza montowana na kole jednocz??ciowa ˇ materia?: staliwo ˇ ?rednica zewn?trzna: 710 mm ˇ po??czenie tarczy centralnie w powierzchni ciernej ˇ centrowanie sworzniami ?lizgowymi ˇ wewn?trzna ?rednica tarczy ciernej 420 mm Tarcze musz by fabrycznie nowe, oryginalne. Produkt musi by zabezpieczony pow?ok antykorozyjn opr█cz tarczy ciernej. Harmonogram dostaw: 56 szt. od 15.08.2020 do 15.09.2020 28 szt. od 01.10.2020 do 30.11.2020 112 szt. od 01.01.2021 do 31.01.2021 112 szt. od 01.01.2022 do 28.02.2022 112 szt. od 01.01.2023 do 28.02.2023 Dostawa tarcz do magazynu Zamawiaj?cego (ul. Potrzebna 54, 02-448 Warszawa) le?y po stronie Wykonawcy. Wykonawca, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, poinformuje Zamawiaj?cego na pi?mie, poczt elektroniczn lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, o gotowo?ci do wykonania dostawy danej partii tarcz hamulcowych. Gwarancja: Wykonawca udzieli 12 miesi?cznej gwarancji na dostarczone tarcze hamulcowe.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 28/02/2023 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie ocenia oferty na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: ˇ cena za dostaw tarcz (CD) ˝ 100 %
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Wymiana wszystkich tarcz hamulcowych na trzech EZT typu 27WE
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50221300 Services de r╚paration et d'entretien d'essieux mont╚s de locomotives
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ug, polegaj?cych na wymianie wszystkich tarcz hamulcowych na 3 pojazdach EZT typu 27WE. Jeden pojazd sk?ada si z 14 zestaw█w ko?owych, w tym 8 szt. nap?dnych i 6 szt. tocznych. Razem 28 sztuk tarcz hamulcowych (1 szt. stanowi komplet dw█ch tarcz hamulcowych wraz z zestawem monta?owym na jedno ko?o). W celu realizacji us?ugi wymiany, Zamawiaj?cy dostarczy Wykonawcy 28 szt. tarcz oraz 56 szt. ok?adzin ciernych. Us?uga, o kt█rej mowa powy?ej, obejmuje nast?puj?ce czynno?ci: ´ Demonta w█zk█w oraz demonta zestaw█w ko?owych z w█zk█w ´ Rewizja ma?nic oraz rewizja ?o?ysk w ma?nicach zestaw█w ko?owych. Je?li ?o?yska nie spe?niaj parametr█w technicznych koszt wymiany lub regeneracji le?y po stronie Wykonawcy. ´ Demonta k█ monoblokowych z osi zestaw█w ko?owych ´ Demonta zu?ytych tarcz hamulcowych ´ Wykonanie badania defektoskopowego osi zestaw█w ko?owych ´ Monta nowych tarcz hamulcowych przy u?yciu nowych ?rub monta?owych ´ Monta k█ monoblokowych na osie zestaw█w ko?owych ´ Wywa?anie dynamiczne zestaw█w ko?owych tocznych ´ Monta zestaw█w ko?owych w ramie w█zka ´ Monta w█zk█w na poje?dzie ´ Regulacja w█zk█w pod obci??eniem, zgodnie z Za??cznikiem nr 13, 14, 25, 26, 38, 39 do Dokumentacji Systemu Utrzymania (dalej jako: DSU) dla pojazdu EZT typu 27WE, stanowi?cej Za??cznik nr 1 do niniejszego SOPZ ´ Kontrola i w razie potrzeby regulacja nacisk█w k█ na poje?dzie ´ Bezpo?rednio przed przekazaniem pojazdu Zamawiaj?cemu po wymianie tarcz hamulcowych nale?y wykona obs?ug P1 pojazdu, zgodnie z DSU dla EZT typu 27WE. Koszty wykonania obs?ugi P1 le? po stronie Wykonawcy Odbiory: Odbiory techniczne w█zk█w przed zawi?zem oraz odbi█r ko?cowy Pojazdu po naprawie odb?d si po pisemnym lub mailowym poinformowaniu Zamawiaj?cego przez Wykonawc o gotowo?ci do odbioru, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym rozpocz?ciem odbioru. Warunkiem odbioru pojazdu b?dzie przekazanie Zamawiaj?cemu dokumentacji odbiorczej w postaci Za??cznik█w nr 1, 4, 5, 6 do DSU dla EZT typu 27WE przewidzianych do wype?nienia podczas wymiany tarcz hamulcowych i rewizji ma?nic oraz odbycie jazdy pr█bnej z wynikiem pozytywnym. Potwierdzeniem wykonania us?ugi b?dzie podpisany, przez obie Strony, bez uwag i zastrze?e?, protok█?, stanowi?cy Za??cznik nr 122 do DSU dla EZT typu 27WE o nazwie ĐProtok█ odbioru elektrycznego zespo?u trakcyjnego po naprawieţ. Jazda pr█bna: Po wymianie tarcz hamulcowych nale?y przeprowadzi jazd pr█bn na odcinku 60 km z pr?dko?ci 160 km/h i wykona hamowania pr█bne, zgodnie z Za??cznikiem nr 115 do DSU dla EZT typu 27WE. Termin realizacji zam█wienia: Termin obowi?zywania zam█wienia obejmuje okres od dnia podpisania umowy stanowi?cej Za??cznik nr 4 do SIWZ przez rok. Okres wymiany tarcz hamulcowych na jednym poje?dzie nie mo?e by d?u?szy ni 21 dni kalendarzowych od daty przekazania pojazdu do Wykonawcy. Terminy wykonania wymiany tarcz:
   1. Od 01.09.2020 do 31.10.2020
   2. Od 01.10.2020 do 31.12.2020
   3. Od 01.01.2021 do 28.02.2021 Dok?adny dzie przekazania jednostki do wymiany b?dzie ustalony obustronnie mailowo. Z?om: Wszelki z?om ponaprawczy powsta?y w wyniku wykonania przedmiotu zam█wienia stanowi w?asno? Zamawiaj?cego. Po wykonaniu demonta?u 28 sztuk zu?ytych tarcz hamulcowych z ka?dego pojazdu, Wykonawca zobowi?zany jest je przekaza Zamawiaj?cemu lub firmie ?wiadcz?cej us?ugi na rzecz Zamawiaj?cego i sporz?dzi stosowny protok█ przekazania podaj?c ilo? oraz wag z?omu. Gwarancja: Wykonawca udzieli r?kojmi na przedmiot zam█wienia, obejmuj?c us?ug wymiany tarcz hamulcowych oraz rewizj ma?nic na okres 24 (dwudziestu czterech) miesi?cy a tak?e gwarancji na u?yte cz??ci, na okres 12 (dwunastu) miesi?cy - liczonej od daty odbioru pojazdu po naprawie (nale?ycie wykonanej wymianie tarcz hamulcowych).
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin realizacji us?ugi wymiany tarcz / Pond╚ration: 20 % Prix - Pond╚ration: 80 %
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Fin: 28/02/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy b?dzie ocenia oferty na podstawie nast?puj?cych kryteri█w: ˇ cena za us?ug wymiany tarcz (CU) ˝ 80 % ˇ termin realizacji us?ugi wymiany tarcz (TU) ˝ 20 %
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ze wzgl?du na brak miejsca w innych pkt, Zamawiaj?cy wskazuje:
   1.  O?wiadczenia i dokumenty wymagane do z?o?enia wraz z Formularzem oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawc?: 1) Jednolity Europejski Dokument Zam█wienia (JEDZ), 2) zobowi?zanie podmiotu do oddania Wykonawcy niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia, 3) Pe?nomocnictwo.
   2.  O?wiadczenia sk?adane przez Wykonawc?, bez wezwania ze strony Zamawiaj?cego, po czynno?ci otwarcia ofert Ka?dy z Wykonawc█w, w terminie 3 (trzech) dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
   3.  O?wiadczenia i dokumenty sk?adane na wezwanie Zamawiaj?cego Przed udzieleniem zam█wienia Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze i dokument█w: 1) O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie warunk█w udzia?u w Post?powaniu: a) wykaz zam█wie (wykonanych dostaw / us?ug, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych), w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy / us?ugi zosta?y wykonane, wraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy / us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. b) dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum 1 000 000,00 z (odno?nie Zadania nr 1) / 300 000,00 z (odno?nie Zadania nr 2). 2) O?wiadczenia lub dokumenty potwierdzaj?ce brak podstaw wykluczenia z Post?powania: a) Informacja z KRK, w zakresie okre?lonym w art. 24 Ust. 1 pkt 13, pkt 14 i pkt 21 ustawy Pzp w zwi?zku z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcze?niej ni 6 (sze??) miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, b) Odpis z w?a?ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba ?e Zamawiaj?cy b?dzie m█g uzyska dokumenty za pomoc bezp?atnych i og█lnodost?pnych baz danych, pod warunkiem, i dokumenty s dost?pne w j?zyku polskim, c) O?wiadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at, lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo ˇ w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji ˝ dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci. d) O?wiadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienie publiczne. 3) Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk?ada: a) zamiast dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 2 lit. a powy?ej, informacj z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r█wnowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ s?dowy lub administracyjny kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp w zw. z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp - wystawiony nie wcze?niej ni 6 (sze??) miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert .... Cd.w SIWZ
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W zakresie zdolno?ci ekonomicznej i finansowej: a) odno?nie Zadania nr 1: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej ni 1 000 000,00 z?otych (s?ownie z?otych: jeden milion).. b) odno?nie Zadania nr 2: Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e posiada ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej ni 300 000,00 z?otych (s?ownie z?otych: trzysta tysi?cy). Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych. W celu oceny spe?nienia warunku okre?lonego powy?ej, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia warto?ci podanych w walucie innej ni polski z?oty po kursie ?rednim NBP wskazanym w tabeli opublikowanej w dniu przekazania przez Zamawiaj?cego Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, og?oszenia o zam█wieniu. Je?li przekazanie og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej nast?pi w dniu, w kt█rym NBP nie publikuje tabeli kurs█w ?rednich, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia po kursie z tabeli kurs█w ?rednich opublikowanej w dniu najbli?szym po dniu przekazania og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. W przypadku gdy dana waluta ju nie istnieje, to do przeliczenia warto?ci przyj?ty b?dzie ?redni kurs wymiany walut NBP z ostatniego dnia jej istnienia
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W zakresie zdolno?ci technicznej lub zawodowej: a) odno?nie Zadania nr 1: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, zrealizowa nale?ycie w ramach jednej lub kilku um█w, minimum dwie dostawy tarcz hamulcowych do taboru kolejowego, o ??cznej warto?ci netto nie mniejszej ni 1 000 000,00 z?, z czego co najmniej jedna dostawa musi by o warto?ci nie mniejszej ni 500 000,00 z netto. W celu oceny spe?nienia warunku okre?lonego powy?ej, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia warto?ci podanych w walucie innej ni polski z?oty po kursie ?rednim NBP wskazanym w tabeli opublikowanej w dniu przekazania przez Zamawiaj?cego Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, og?oszenia o zam█wieniu. Je?li przekazanie og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej nast?pi w dniu, w kt█rym NBP nie publikuje tabeli kurs█w ?rednich, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia po kursie z tabeli kurs█w ?rednich opublikowanej w dniu najbli?szym po dniu przekazania og?oszenia o zam█wieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej. W przypadku gdy dana waluta ju nie istnieje, to do przeliczenia warto?ci przyj?ty b?dzie ?redni kurs wymiany walut NBP z ostatniego dnia jej istnienia. b) odno?nie Zadania nr 2: Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, zrealizowa nale?ycie w ramach jednej lub kilku um█w, minimum dwie us?ugi wymiany tarcz hamulcowych, na wszystkich zestawach ko?owych minimum dw█ch Elektrycznych Zespo?█w Trakcyjnych (zgodnie z wykazem czynno?ci, kt█re obejmuj wymian tarcz na tego typu poje?dzie). Je?eli Wykonawca w dacie sk?adania oferty wykonuje zam█wienie, o kt█rym mowa w lit. a) / lit. b) powy?ej, wskazany tam warunek uznaje si za spe?niony, je?eli do up?ywu terminu sk?adania ofert Wykonawca wykona dostawy / us?ugi, w ilo?ci / warto?ci nie mniejszej ni okre?lona powy?ej. W przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia, odno?nie warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej (do?wiadczenia), Zamawiaj?cy dopuszcza sumowanie do?wiadczenia posiadanego przez Wykonawc█w, a tym samym warunki te mo?e spe?nia jeden, kilku ??cznie, lub wszyscy Wykonawcy. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot█w, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nim stosunk█w prawnych.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium: 1) w zakresie Zadania nr 1 zam█wienia - w wysoko?ci 20 000,00 z (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych); 2) w zakresie Zadania nr 2 zam█wienia - w wysoko?ci 20 000,00 z (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych).
   2.  Wadium wnosi si przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   3.  Wadium musi obejmowa ca?y okres zwi?zania ofert?.
   4.  Wadium musi by wniesione w jednej lub kilku formach, o kt█rych mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy: 1) w wysoko?ci 1 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie dla Zadania nr 1 zam█wienia; 2) w wysoko?ci 10 % ceny ca?kowitej brutto podanej w ofercie dla Zadania nr 2 zam█wienia.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Cena oferty oraz ka?dy jej sk?adnik powinien obejmowa wszelkie prace jakie s niezb?dne dla prawid?owego wykonania przedmiotu zam█wienia, zgodnie z zakresem okre?lonym w SIWZ, SOPZ (Za??cznik nr 2 do SIWZ) i IPU, kt█ry stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ / Za??cznik nr 4 do SIWZ, w szczeg█lno?ci zawiera kwot podatku VAT, obliczon wed?ug stawki zgodnej z przepisami obowi?zuj?cymi na dzie sk?adania ofert oraz inne niezb?dne koszty ponoszone przez Wykonawc?, kt█re pozostaj w zwi?zku z realizacj przedmiotu zam█wienia. Cena oferty jest cen niezmienn przez ca?y okres obowi?zywania umowy, za wyj?tkiem sytuacji okre?lonych w IPU, stanowi?cym Za??cznik nr 3 do SIWZ / Za??cznik nr 4 do SIWZ.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe zasady rozlicze z Wykonawc okre?laj Istotne Postanowienia Umowy (IPU) dla Zadania nr 1, stanowi?ce Za??cznik nr 3 do SIWZ. Szczeg█?owe zasady rozlicze z Wykonawc okre?laj Istotne Postanowienia Umowy (IPU) dla Zadania nr 2, stanowi?ce Za??cznik nr 4 do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 31/07/2020 Heure locale: 11:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 2 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 31/07/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Publiczne otwarcie ofert nast?pi dnia 31 lipca 2020 r. o godz. 11:30 za po?rednictwem platformy zakupowej Zamawiaj?cegohttp://skm-warszawa.eb2b.com.pl. http://skm-warszawa.eb2b.com.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
O udzielenie zam█wienia mog si ubiega Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu. Zamawiaj?cy wykluczy z udzia?u w Post?powaniu Wykonawc?, wobec kt█rego zachodzi: 1) co najmniej jedna z przes?anek okre?lonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w zw. z art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 24 ust. 8 ˝ 10 ustawy Pzp, Oraz, Stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy wskazuje, ?e wykluczy z udzia?u w Post?powaniu Wykonawc?, wobec kt█rego zachodzi: 2) przes?anka z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, z zastrze?eniem art. 24 ust. 8 ˝ 10 ustawy Pzp.
   2.  Wraz z ofert Wykonawca winien z?o?y?: 1) JEDZ. 2) orygina gwarancji lub por?czenia, je?eli wadium jest wnoszone w innej formie ni pieni?dz, z uwzgl?dnieniem postanowie Rozdzia?u VIII. 3) dokumenty / zobowi?zania wskazane w Rozdziale IV ust. 7 w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolno?ciach innych podmiot█w w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu. 4) dokument, z kt█rego wynika zakres umocowania do dokonania czynno?ci z?o?enia oferty, w przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie tej czynno?ci pe?nomocnikowi, lub w przypadku Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia. Dokument musi zosta z?o?ony w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em, w formie elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5) dokument potwierdzaj?cy zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dost?pny w publicznych otwartych bezp?atnych elektronicznych bazach danych, kt█rych adres internetowy Wykonawca wskaza w JEDZ. W przypadku wskazania bazy danych, w kt█rej dokumenty s dost?pne w innym j?zyku ni polski, Zamawiaj?cy mo?e po ich pobraniu wezwa Wykonawc do przedstawienia t?umaczenia dokumentu na j?zyk polski.
   3.  Wykonawcy ponosz wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i z?o?eniem Oferty, niezale?nie od wyniku Post?powania.
   4.  Wykonawca sk?ada ofert za po?rednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://skm-warszawa.eb2b.com.pl/. Korzystanie z Platformy Zakupowej przez Wykonawc jest bezp?atne.
   5.  Oferta powinna by sporz?dzona w j?zyku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem niewa?no?ci i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i za??czona w zak?adce Za??czniki.
   6.  W zakresie Zadania nr 1 Zamawiaj?cy przewiduje prowadzenie z Wykonawc rozlicze W EUR lub PLN. Szczeg█?owe zasady rozlicze z Wykonawc okre?laj Istotne Postanowienia Umowy (IPU) dla Zadania nr 1, stanowi?ce Za??cznik nr 3 do SIWZ. W zakresie Zadania nr 2 Zamawiaj?cy przewiduje prowadzenie z Wykonawc rozlicze w PLN. Szczeg█?owe zasady rozlicze z Wykonawc okre?laj Istotne Postanowienia Umowy (IPU) dla Zadania nr 2, stanowi?ce Za??cznik nr 4 do SIWZ. Odno?nie Zadania nr 1 1) Cen oferty brutto oraz ka?dy jej sk?adnik nale?y poda w z?otych polskich (PLN). Dopuszcza si r█wnie wyra?enie cen w walucie obcej: euro (EUR). 2) Je?eli cena oferty b?dzie wyra?ona, zgodnie z przyzwoleniem Zamawiaj?cego w walucie EUR, Zamawiaj?cy, na potrzeby por█wnania cen, dokona jej przeliczenia na z?ote polskie (PLN) wed?ug kursu ?redniego EUR publikowanego przez NBP z dnia poprzedzaj?cego dzie otwarcia ofert w Post?powaniu. 3) Z?o?enie oferty z cen w walucie obcej innej ni dopuszczona przez Zamawiaj?cego spowoduje uznanie oferty za niezgodn z tre?ci SIWZ i jej odrzucenie. Odno?nie Zadania nr 2 1) Cena oferty brutto oraz ka?dy jej sk?adnik ma by wyra?ona w polskich z?otych (PLN). 2) Z?o?enie oferty z cen w walucie obcej spowoduje uznanie oferty za niezgodn z tre?ci SIWZ i jej odrzucenie. https://skm-warszawa.eb2b.com.pl/
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza ˝ Prezes Krajowej Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza ˝ Prezes Krajowej Izby Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Dzia?u VI Ustawy W ww. przepisach przys?uguj wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod?. W wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w Ustawy. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechaniu czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie Ustawy; Odwo?anie powinno wskazywa czynno?ci lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami Ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne I prawne, uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej lub W postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego, kwalifikowanego certyfikatu lub r█wnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu Do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Szczeg█?owe zasady dotycz?ce stosowania odwo?a oraz skarg do s?du okre?la dzia VI Ustawy. Art. 182.
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ˝je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b ˝ w przypadku gdy warto? zam█wienia jest r█wna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni ˝ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b ˝ w przypadku gdy warto? zam█wienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34322000 - Freins et piŔces de freins 
50221300 - Services de rÚparation et d'entretien d'essieux montÚs de locomotives